Porady eksperta

Opłata na pokrycie zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej opłaty na pokrycie zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego  (art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego). Wskazał, ze Syndyk poinformował go o możliwości zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym po upływie wyznaczonego terminu. Jednocześnie zaznaczył, że w przypadku późniejszego zgłoszenia wierzyciel będzie zobowiązany wpłacić na konto syndyka kwotę 805,59 zł na pokrycie zryczałtowanych kosztów. Czy w związku z zawiadomieniem Syndyka, które dotarło do wierzyciela po upływie 30 dni od momentu ukazania się obwieszczenia Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia wierzytelności bez uiszczania opłaty?

Zgodnie z art. 235 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: Pr. Up. lub  „ustawa”) wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Ustęp 2 cytowanego przepisu wskazuje, że Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 4 pr. up. wierzycieli upadłego wzywa się do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Trzeba pamiętać także, że zgłoszenie wierzytelności nie wymaga uiszczenia wpisu sądowego i wierzyciel nie ponosi żadnych opłat sądowych. Dotyczy to jednak tylko wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.  Mogłoby się zatem wydawać, że każdy wierzyciel zostanie w odpowiednim terminie zawiadomiony o ogłoszeniu upadłości. Zdarza się jednak, że zawiadomienie syndyka dociera do wierzyciela po upływie 30 dni od momentu ukazania się obwieszczenia. Wówczas wierzyciele, którzy zgłaszają swoje wierzytelności po tym terminie, ponoszą koszty wywołane tym spóźnieniem.

Obowiązek poniesienia kosztów wywołanych spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności spoczywa na wierzycielu, nawet jeżeli bez swojej winy spóźnił się ze zgłoszeniem. Sytuacja przedstawiona w zapytaniu, pomimo braku zawinienia Użytkownika nie jest niestety powodem do odstąpienia od obciążenia. Nawet jeżeli do syndyka wpłynie kilka spóźnionych zgłoszeń i celowe jest uzupełnienie listy wierzytelności w jednym dokumencie, to i tak każdy z wierzycieli musi być obciążony wysokością ryczałtu określoną w art. 235 Ustawy. Nie ma podstawy, aby w takim wypadku koszty związane ze spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności zostały rozdzielone pomiędzy spóźnionych wierzycieli.

Zgodnie z art. 241 Ustawy jeżeli spóźnione zgłoszenie wierzytelności nie zostanie opłacone w wyznaczonym przez syndyka terminie, stosuje się odpowiednio przepis art. 130 k.p.c., co oznacza, że podlega ono zwrotowi. Zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności nie wymaga uzasadnienia. Na takie zarządzenie o zwrocie wierzycielowi przysługuje skarga do sędziego-komisarza (art. 242a pr. upadł.). Natomiast na  postanowienie sędziego-komisarza, zobowiązujące wierzyciela do złożenia zaliczki na koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia, przysługuje zażalenie. Postanowienie rozstrzygające o tym zażaleniu sąd uzasadnia z urzędu (takie stanowisko wyraził SN w uchwale z 17.01.2008 r., III CZP 117/07, OSNC 2009/1, poz. 6).

Rekomendujemy zatem Użytkownikowi niezwłoczne zgłoszenie spóźnionej wierzytelności, a w sytuacji wydania zarządzenia o zwrocie, złożenie skargi do sędziego-komisarza. Wówczas w skardze należy podnieść m.in. okoliczności dotyczące braku winy Użytkownika w spóźnieniu dokonania zgłoszenia wierzytelności.  

Wierzyciel powinien jednak pamiętać, że to, czy weźmie udział w planie podziału funduszów masy upadłości, zależy od czasu dokonania spóźnionego zgłoszenia. Ustawodawca określił bowiem pewne granice czasowe. Generalnie czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec wierzyciela, a zgłoszenie nie ma wpływu na złożone plany podziału. Jeżeli jego wierzytelność zostanie uznana, to będzie uwzględniona tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Jeżeli natomiast postanowienie dotyczące spóźnionego zgłoszenia wierzytelności nie zostało wydane, albo nie stało się prawomocne do czasu zakończenia albo umorzenia postępowania upadłościowego, to zostaje umorzone. Wierzytelność zgłoszoną po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania. Aby uniknąć konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, wynikających ze spóźnionego zgłoszenia wierzytelności, warto ustalić z syndykiem aktualny etap postępowania upadłościowego. Może się okazać, że pomimo zgłoszenia, wierzytelność nie zostanie w ogóle zaspokojona.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 31 marca 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Formy opodatkowania działalności

Przedsiębiorca, który planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej powinien wcześniej zapoznać się z możliwymi formami opodatkowania.

Wśród form opodatkowania, aktualnie przedsiębiorcy mogą wybierać pomiędzy:

  • Opodatkowaniem na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa);
  • Opodatkowaniem liniowym;
  • Opodatkowaniem w formie ryczałtu;
  • Opodatkowaniem w formie karty podatkowej.

Jeżeli prowadzisz już działalność gospodarczą, warto abyś też sprawdził czy wybrałeś najkorzystniejszą dla Ciebie formę opodatkowania. Pamiętaj, że możesz dokonać zmiany w tym zakresie.

Wybór każdej z form ma zarówno swoje plusy jak i minusy. Wybierając formę opodatkowania Twojej działalności powinieneś dokonać analizy m.in. poniższych zagadnień:

  • czy korzystniejsze jest dla Ciebie opodatkowanie przychodu czy dochodu?
  • Czy Twój przychód przekroczy tzw. II próg podatkowy?
  • Czy wolałbyś odprowadzać zaliczki na podatek każdego miesiąca czy kwartalnie?
  • Czy chciałbyś rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

W poniższej tabeli staramy się porównać wszystkie formy opodatkowania, które może wybrać przedsiębiorca, porównując najważniejsze informację związane z wyborem każdej z nich.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!