Porady eksperta

Leasing samochodu oraz jego wykup.

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z pytaniami dotyczącymi leasingu pojazdu. Wiosną zakończy się zawarta przez niego umowa leasingowa z możliwością wykupu w kwocie 55.800,00 pln. Po pierwsze chciałby dowiedzieć się czy wykupione auto wlicza się w koszt uzyskania przychodu, jeśli tak – to do jakiej wysokości. Po drugie przez ile lat może on odliczać amortyzacje samochodu i w jakiej kwocie miesięcznie. Po kolejne – czy po upływie okresu amortyzacji może darować go dla swojej żony lub syna. Użytkownik prosi także o wyjaśnienie terminów: amortyzacja liniowa, stopa procentowa-20 i współczynnik-1.

Poniżej odpowiedź.


Umowa leasingu to umowa nazwana, konsensualna, odpłatna, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca i terminowa. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny: przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Przedmiot umowy leasingu (ruchomości i nieruchomości), po upływie terminu na jaki została zawarta może zostać wykupiony przez korzystającego. Wykup samochodu przez Użytkownika, będącego przedsiębiorcą zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodu.

Należy umieścić go w Ewidencji Środków Trwałych. W obecnym stanie prawnym, może on odliczyć 50% VAT – u oraz może zaliczać do kosztów wydatki związane z użytkowaniem samochodu w wymiarze 75%. Dalsza odsprzedaż traktowana jest jak każda transakcja i rodzi konieczność zapłacenia 23% podatku VAT oraz objęcie podatkiem dochodowym.

Na wstępie wskazujemy, że za środki trwałe, które mogą podlegać mogą amortyzacji uznaje się środki:

 • stanowiące własność lub współwłasność podatnika;
 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
 • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
  o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy.


Za środek trwały podlegający amortyzacji uznaje się także samochód stanowiący własność przedsiębiorcy, a nabyty na rachunek przedsiębiorstwa.

W takiej sytuacji wydatku poniesionego w związku z zakupem samochodu, nie należy zaliczać bezpośrednio do kosztów, a poprzez miesięczne lub kwartalne odpisy amortyzacyjne.

Aby obliczyć wysokość amortyzacji najpierw należy ustalić tzw. wartość początkową pojazdu, za którą uważa się:

 • w razie nabycia w drodze kupna cenę nabycia,
 • w razie częściowo odpłatnego nabycia cenę nabycia powiększoną o wartość przychodu,
 • w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia,
 • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,
 • w razie nabycia z przedsiębiorstwem lub w ramach jego zorganizowanej części.

Dodatkowo do wartości początkowej możliwe jest doliczenie kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z zakupem samochodu. Jako koszty poniesione w związku z zakupem można wskazać m.in. koszt transportu, koszt aktu notarialnego, koszt odsetek koszt ubezpieczenia pojazdu w trakcie jego transportu itp.

Cenę nabycia pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami nie stanowi on podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

A zatem do kosztów związanych z zakupem są zaliczane nie tylko koszty związane z zakupem środka trwałego od sprzedawcy, ale także związane z jego zakupem wydatki dokonane do dnia przekazania go do używania. W związku z powyższym należy uznać, że wszystkie poniesione wydatki do dnia przekazania do używania, zwiększają cenę nabycia samochodu, a tym samym jego wartość początkową.

Podatnicy są obowiązani dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego, do jego pełnego zamortyzowania. Takie odpisy amortyzacyjne są kosztami uzyskania przychodu.

Samochód należy amortyzować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wprowadzony do ewidencji. Odpisów dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych zwartością początkową środków trwałych lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o PIT.

Więcej na temat amortyzacji możesz przeczytać w naszej poradzie : Formy nabycia i rozliczania samochodu w firmie  

Amortyzacja liniowa to jeden ze sposobów odpisów amortyzacyjnych. Zakłada ona, że spadek wartości środka trwałego jest równomierny. Stawka 20% dotyczy m.in. pojazdów osobowych. W takim układzie, okres amortyzacji przedmiotu wynosi 5 lat.

Nie ma przeszkód, aby samochód został wykupiony do majątku prywatnego przedsiębiorcy. Wówczas do wykupu nie znajdą zastosowania przepisy pozwalające na odliczenia VAT. Pojazd nie będzie mógł być również używany na potrzeby przedsiębiorstwa.

Nabywca ma prawo do dalszej odsprzedaży samochodu na zasadach ogólnych. Jeżeli dokona sprzedaży po pół roku od wykupu, nie powstanie tytuł do objęcia podatkiem dochodowym. W sytuacji gdy umowa sprzedaży zostanie zawarta przed upływem wyżej wskazanej daty, koniecznym będzie uwzględnienie przychodu w zeznaniu rocznym. Przedmiot leasingu nabyty do majątku prywatnego może zostać przekazany w formie darowizny.

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, małżonek oraz dzieci zaliczają się do tzw. grupy 0 i są zwolnieni z obowiązku podatkowego. Darowizna taka wymaga zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli podatnik posiada jakiekolwiek wątpliwości w zakresie stosowania prawa podatkowego może wystąpić do Organu o wydanie tzw. interpretacji podatkowej, która wyjaśnia jak stosować przepisy prawa podatkowego w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym.

W naszym serwisie przygotowaliśmy dokument pt.: Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać i jak stosować?, w którym krok po kroku wyjaśniamy jak można uzyskać indywidualną interpretację podatkową.

Najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Stan prawny na dzień: 16.02.2021

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1740);
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 106 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1406 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1426 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1813 ze zm.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny