Porady eksperta

Darowizna samochodu stanowiącego środek trwały przedsiębiorstwa.

Użytkownik naszego serwisu prowadzi działalność gospodarczą w ramach której zawarł umowę leasingową auta. Umowa zakończyła się kilka lat temu. Użytkownik chciałby przekazać auto synowi w formie darowizny.

Zwrócił się do nas z zapytaniem czy istnieje taka możliwość?

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Po ustaniu okresu leasingu auta, wchodzi ono do majątku przedsiębiorstwa jako środek trwały.

Przedsiębiorca z reguły w każdej chwili może wycofać środek trwały ze swojej formy.

Z uwagi na zastosowanie umowy darowizny, nie będzie także występował obowiązek podatkowy związany z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "darowizna".

Darowizna została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. Darowizna to nieodpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.

Darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego. Tym samym przekazanie samochodu w drodze darowizny nie będzie wywoływało skutków podatkowych u darczyńcy. Zatem opisana powyżej czynność prawna będzie dla Wnioskodawcy obojętna podatkowo, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy wskazać, że darowizna od ojca na rzecz syna, na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest nieodpłatna, pod warunkiem zgłoszenia nabycia własności rzeczy (w tym przypadku samochodu) do właściwego Urzędu Skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny (czyli od dnia powstania obowiązku podatkowego).

Darowizna auta, które zostało wycofane z działalności gospodarczej nie wiąże się z obowiązkiem wykazania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż nie istnieje obowiązek podatkowy po stronie darczyńcy.

Przychód z działalności gospodarczej powstanie wyłącznie w sytuacji sprzedaży auta, które wcześniej wycofano z majątku przedsiębiorstwa, o ile sprzedaż ta nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca przekazał środek trwały na cele prywatne.

Zastosowanie w takiej sytuacji znajdują art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a „Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio”.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3. „Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.”.

Z ostrożności wskazujemy, że kwestie podatkowe związane z wycofywaniem środków trwałych z majątku przedsiębiorstwa powodują wiele sporów i wątpliwości zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie.

Niniejsza porada stanowi wyłącznie wykładnie przepisów, nie może być uznawana za indywidualną interpretacje, której argumentacje podzielać musi właściwy miejscowo dla podatnika urząd skarbowy oraz Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.

Rekomendujemy wystąpienie do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej o przygotowanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Jeżeli podatnik posiada jakiekolwiek wątpliwości w zakresie stosowania prawa podatkowego może wystąpić do Organu o wydanie tzw. interpretacji podatkowej, która wyjaśnia jak stosować przepisy prawa podatkowego w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym.

W naszym serwisie przygotowaliśmy dokument pt.: Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać i jak stosować?, w którym krok po kroku wyjaśniamy jak można uzyskać indywidualną interpretację podatkową.

Najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Stan prawny na 11 stycznia 2020 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2020.1426 t.j.)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. 2020.106 t.j.)
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. 2019. 1813 t.j.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2020.1740).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny