Porady eksperta

Wycofanie samochodu ze środków trwałych firmy do majątku osobistego, następnie przekazanie go córce w drodze darowizny i wciągnięcie tego samochodu przez córkę do środków trwałych jej firmy. Jakie są konsekwencje podatkowe?

Pytanie z dnia 20 września 2017

Przedstawiony problem: wycofanie samochodu ze środków trwałych firmy do majątku osobistego, następnie przekazanie go córce w drodze darowizny i wciągnięcie tego samochodu przez córkę do środków trwałych jej firmy. Jakie są konsekwencje podatkowe?

Odpowiedź na problem prawny:

Wycofanie samochodu ze środków trwałych firmy do majątku osobistego jest możliwe w każdej chwili.

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, taka czynność nie wywoła obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podlega tylko odpłatne zbycie, uprzednio nabytego majątku trwałego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – przysporzenie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Należy pamiętać, aby wycofując samochód firmowy na cele prywatne, wykreślić go z ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów, które wchodzą w skład jego działalności gospodarczej:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny.

Pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W takiej sytuacji zapłata podatku VAT jest obowiązkowa.

W przedstawionej sytuacji, zastosowanie powinien mieć art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczący korekty VAT. Zgodnie z nim korekta jest równie obowiązkowa, gdy:

  • wartość początkowa samochodu nie przekraczała 15 000 tysięcy, a wycofanie samochodu z majątku firmy do majątku prywatnego nastąpi w ciągu 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania samochód,
  • wartość początkowa samochodu była wyższa nić 15 000 tysięcy, a wycofanie go z majątku firmy do majątku osobistego nastąpi w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania samochód.

W innych przypadkach nie jest konieczna.

Podatnik, który nie posiadał prawa do częściowego lub pełnego odliczenia VAT od nabycia pojazdu oraz jego części składowych nie będzie musiał płacić podatku, ani dokonywać korekty VAT, przy wycofaniu go do majątku osobistego.

Darowizna od ojca na rzecz córki, na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest nieodpłatna, pod warunkiem zgłoszenia nabycia własności rzeczy (w tym przypadku samochodu) do właściwego Urzędu Skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny (czyli od dnia powstania obowiązku podatkowego).

Aby wprowadzić samochód do środków trwałych własnej firmy musi, on stanowić własność lub współwłasność podatnika, bądź powinien być nabyty od razu do majątku przedsiębiorstwa, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Samochód taki musi być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Samochód, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych można amortyzować. Jednak aby tego dokonać, wartość nabycia (cena) samochodu musi przekraczać 3.500 zł.

Przy nabyciu samochodu osobowego (nieprzekraczającego 3,5 tony), należy się zastanowić, czy: samochód będzie wykorzystywany wyłączenie do celów związanych z działalnością gospodarczą, czy też do celów mieszanych tj. w części do celów służbowych, a w części prywatnych. Jeżeli samochód będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów prowadzonej działalności, będzie można odliczać 100% podatku VAT od wszystkich kosztów ponoszonych na jego utrzymanie. Natomiast, gdy będzie w części służył do celów prywatnych, będzie można odliczyć 50% VAT od wszelkich kosztów związanych z samochodem. W każdej chwili można zmienić decyzję, co jego wykorzystywania, ale trzeba mieć na uwadze, że zmiana wykorzystywania samochodu musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzony obiektywnymi okolicznościami. W innym wypadku, krótkookresowe zmiany wykorzystywania pojazdu, zdaniem Ministra Finansów, będą uznawane za korzystanie z samochodu w sposób mieszany.

Zachęcamy także do przeczytania porady, dotyczącej wycofywania środków trwałych z firmy, która znajduje się na stronie mikroporady.pl tutaj oraz porady dotyczącej samochodu w firmie .

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. 2017, poz. 1221)
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. 2017, poz. 833)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT