Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2018

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przykłady z życia

Kazusy prawne - kluczowe rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłe w przedstawionych konkretnych sytuacjach działalności mikro i małych przedsiębiorców.

Debata o możliwości utworzeniu wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej za sprawą m.in. wyroku TSUE powoli nabiera tempa. W najbliższych miesiącach mogą zostać wprowadzone w życie przepisy, na podstawie których, już w 2018 r. wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej rozpoczną działalność. W Ministerstwie Sprawiedliwości powołano zespoł ekspertów, którzy rozpoczęli prace nad projektem ustawy.

Powodem przyspieszonych prac nad zmianami jest także fakt, iż dzisiejsze sądy powszechne nie radzą sobie w stopniu zadowalającym z procedowaniem nad ochroną dóbr niematerialnych. Pojęcie praw własności intelektualnej jest bardzo szerokie i wymaga często merytorycznej wiedzy z zakresu, w którym sędziowie wiedzy takiej nie posiadają. IP obejmuje nie tylko prawa autorskie czy prawa pokrewne ale przede wszystkim prawa ochronne na znaki towarowe, patenty na wynalazki, prawa ochronne do wzorów użytkowych i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych wymagające każdorazowo specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny techniki.

Przepis art. 26 kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. Nie ma zatem przeszkód do przyjęcia, że dniem rozpoczęcia stosunku pracy stanowiącym o nawiązaniu stosunku pracy był dzień wolny od pracy. Pracodawca jest obowiązany do spełnienia wszystkich obowiązków względem pracownika od dnia nawiązania stosunku pracy i bez znaczenia jest to, czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Przykładowo może to być także pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, którym jest sobota wolna od pracy.

Udzielenie pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia zależy od możliwości lub konieczności po stronie pracodawcy. Uprawnienie to przysługuje mu niezależnie od tego czy wypowiedzenie umowy zostało złożone przez pracodawcę czy pracownika.  W aktualnym stanie prawnym to pracodawca podejmuje decyzję,  czy przysługujące pracownikowi prawo do urlopu zostanie w momencie rozwiązania umowy zaspokojone przez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, czy też na okres wypowiedzenia przypadnie czas wykorzystania urlopu w naturze. Oczywiście pracownik może składać tzw. wniosek urlopowy lub o wypłatę ekwiwalentu.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przez niego całego przysługującego mu urlopu. Przyjęta praktyka (orzecznictwo) jako „urlop’ przysługujący określa cały przysługujący pracownikowi urlop, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia wraz z urlopem zaległym.

Urlop nabyty z dniem 1 stycznia danego roku przysługuje pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym, to oznacza że tylko w wymiarze stosunkowym do trwania zatrudnienia w danym roku, urlop zaległy udzielany jest pracownikowi w pełnym, pozostałym do wykorzystania wymiarze.

Przedsiębiorco!
Podatek od dochodów uzyskanych ze sprzedaży odprowadza się w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

W przypadku prowadzenia działalności „międzynarodowej", istotne jest faktyczne miejsce prowadzenia działalności. Miejscem prowadzenia działalności rekomendowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest zakład przez który prowadzenia działalności.

Zobowiązanie przez pracodawcę pracownika do pozostawania w gotowości do pracy, czy wymuszenie na nim jej świadczenia, w czasie urlopu wypoczynkowego (werbalne, pozawerbalne – przez presję psychiczną lub spowodowane wadliwą organizacją pracy powodującą konieczność wykonywania obowiązków pracowniczych w tym okresie), stanowi zaprzeczenie istoty urlopu wypoczynkowego przeznaczonego na czas niezakłóconego odpoczynku pracownika.

Jednak pracodawca może skutecznie wykazać, że jakąś pracę pracownik wykonał dobrowolnie w ramach swoich obowiązków lub w istocie nie wykonywał pracy pomimo, że pozostawał w kontakcie mailowym z pracodawcą.

Zgodnie z poniżej Stanem faktycznym oraz prawomocnym rozstrzygnięciem Najwyższego Sądu Administracyjnego odpowiedzialnym za odprowadzenie do Urzędu Skarbowego należnego podatku jest rzeczywisty wystawca Faktury. W przypadku wystawienia Faktury na czyjeś dane, bez jego wiedzy i zgody, widniejący na Faktury wystawca nie może zostać uznany za jej wystawcę rzeczywistego.

Przedsiębiorco!
Artykuł 170 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi: Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
Dyrektor Izby Celnej w 2012 r., wydał decyzję dotyczącą X spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określając wartość celną towaru i kwotę długu celnego dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz określił w stosunku do importowanego towaru, kwotę należnego podatku od towarów i usług wraz z odsetkami. X sp. z o.o. złożyła od tej decyzji odwołanie, jednakże Dyrektor Izby Celnej decyzją z 2014 r. utrzymał w mocy poprzednią decyzję. Spółka X złożyła więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z 2014 r. Skarga spółki X została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. Spółka X złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G.

Przedsiębiorco, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;
- zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim: rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego lub siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, także wtedy, gdy czynności te nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego;
- orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej.

Umowa spółki cichej nie jest umową nazwaną, opisaną w kodeksie cywilnym lub zdefiniowaną w innej ustawie. Natomiast są znane kodeksowi cywilnemu: umowa spółki cywilnej i umowa pożyczki. Jeżeli jakaś umowa spełnia przesłanki tych dwóch umów, musi być zaliczona do umów wymienionych powyżej.

Ryczałt za nocleg należy się każdemu kierowcy także, gdy ma zapewnione miejsce do spania w kabinie pojazdu. Ryczałt za nocleg powinien być regulowany w regulacjach wynagradzania w danym zakładzie pracy.

Organy podatkowe nie mogą, co do zasady kwestionować prawa do odliczenia VAT naliczonego przedsiębiorcy, który bez swojej winy nieświadomie stał się uczestnikiem tzw. ,,karuzeli'' VAT
Karuzela VAT polega na tworzeniu pozornie legalnych transakcji handlowych, których prawdziwym celem jest wyłudzenie zwrotu podatku VAT nie opłaconego na wcześniejszym etapie obrotu.

Prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości często jest ograniczane przez roszczenia właścicieli nieruchomości sąsiednich. Mogą oni zgodnie z art. 222 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2016 poz. 380) – dalej jako: KC – przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego rzeczą władania nieruchomością, podnosić roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Dodatkowo, sąsiad, któremu nie odpowiada sąsiedztwo działalności gospodarczej może swoje roszczenia oprzeć na art. 144 KC, który stanowi, iż właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W przypadku wkraczania przez przedsiębiorcę w obszar nieruchomości sąsiedzkich, mówimy o immisji bezpośredniej lub pośredniej.

Pracodawca nie może nagradzać swoich pracowników zupełnie dowolnie, chociażby świadczeniem uznaniowym które nie posiada roszczeniowego charakteru.

Nagroda w rozumieniu art. 18³a k.p jest wynagrodzeniem., w związku z czym nagroda jako świadczenie przyznawane pracownikowi także na podstawie uznania pracodawcy podlega regułą jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości

Pracownik, któremu nagrody nie przyznano, może jej skutecznie dochodzić, jeżeli wykaże naruszenie przez pracodawcę zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

Przedsiębiorco!

Art. 128 kodeksu pracy stanowi, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracą zmianową jest wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika przez dobę, należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go czasem pracy. Przez tydzień, należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Art. 77 5 § 1 kodeksu pracy stanowi, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Przedsiębiorco!

Art. 41 § 2 kodeksu karnego skarbowego zawiera obowiązek probacyjny, który polega na nałożeniu obowiązku uiszczenia całej należności w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo skarbowe w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, i owa należność nie została uiszczona.

Obowiązek zapłaty należności spoczywa nie tylko na osobie zobowiązanej do zapłaty należności w świetle prawa finansowego, lecz także na sprawcy przestępstwa karno-skarbowego. Oznacza to, że obok przedsiębiorcy zobowiązany do pokrycia należności będzie także pracownik, odpowiadający za czyn (działanie lub zaniechania, które doprowadziło do zatajenia lub podania nieprawdy np. w deklaracji podatkowej).

Art 9 §3 k.k.s stanowi, że za przestępstwo skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Przedsiębiorco! Omówione poniżej rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości kierowania zgłaszanych podczas kontroli działalności gospodarczej – sprzeciwów na drogę postępowania sądowo administracyjnego. Zapoznaj się z podanym przykładem, aby poznać obowiązujące stanowisko sądów administracyjnych w tej kwestii.

Jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest na bieżąco naliczanie i rozliczanie VAT od przychodu ze sprzedaży towarów lub usług, nawet gdy nie dokonano terminowej zapłaty kontrahenta.

Jeżeli przedsiębiorcy uda się skutecznie udokumentować, że wierzytelność jest nieściągalna, może zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu, jednakże nie uda się tego zrobić z wierzytelnością odpisaną jako przedawniona o czym stanowi art. 23 ust. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032) – dalej jako: ustawa o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 20 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. 2016, poz. 1888) – dalej jako: Ustawa o CIT. Jednak dochodzenie wierzytelności i wykazanie, że jest nieściągalna to długotrwałe działania.

Przedsiębiorco! Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK), w przypadku naruszenia przez Ciebie zbiorowych interesów konsumentów może wydać decyzję o uznaniu Twoich czynności za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Wraz z decyzją może nałożyć na Ciebie karę w wysokości aż do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. W związku z tym, że kara pieniężna często nie jest dotkliwa dla przedsiębiorcy, Prezes UOKiK może dodatkowo określić środki, które usuną skutek naruszenia, tak aby w ten sposób zapewnić wykonanie jego decyzji. Jakie to mogą być środki, przedstawiamy poniżej.

Przedsiębiorco! Poniższy kazus może mieć dla Ciebie znaczenie w sytuacji naruszenia znaku słowno-graficznego Firmy czyli Twojego znaku towarowego lub znaków towarowych na Twoje produkty poprzez użycie przez inną osobę w linkach i tzw. metatagach, w szczególności z punktu widzenia przysługujących Ci roszczeń i Twojej pozycji w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Pracodawca ma prawo żądać ujawnienia określonych przepisami prawa danych osobowych pracownika niezbędnych dla jego zatrudnienia.

Jednakże, należy pamiętać, że dane osobowe dotyczące zarówno pracowników, jak również kandydatów do zatrudnienia podlegają ochronie prawnej. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2015 poz. 2135), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną.

Przedsiębiorco! Omówione poniżej rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie z punktu widzenia dochodzenia od odszkodowania z tytułu członka zarządu niezłożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania zapobiegającego upadłości.

Jeżeli zatrudniasz swojego pracownika poza jego czasem pracy wynikającym z umowy o pracę, na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej celem wykonywania czynności tego samego rodzaju jak te, które wykonuje na podstawie umowy o pracę, to dla uniknięcia błędów przeczytaj przedstawiony przykład. Praktyka taka może zostać bowiem uznana za obejście przepisów o czasie pracy w nadgodzinach.

Przedsiębiorco! Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem ZUS miał prawo kwestionować podstawę wymiaru składek społecznych, jeżeli okoliczności sprawy przemawiały za przyjęciem, iż stanowiące tę podstawę wynagrodzenie wypłacono na mocy umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia przepisów. Tym razem sąd poszerzył interpretację orzekając, iż organ rentowy może także „przyjrzeć" się poszczególnym zapisom umowy o pracę.

Jest to powszechnym zjawiskiem, iż pracodawcy zawierają często, zamiast umowy o pracę, umowę zlecenia bądź umowę o dzieło (tzw. umowy „śmieciowe"), poniekąd dla obejścia przepisów kodeksu pracy, a w tym zwłaszcza przepisów nakładających na nich obowiązki dotyczące warunków zatrudniania pracownika. Aby zapobiec temu zjawisku, ustawodawca w art. 22 k.p. wskazał cechy umowy o pracę, a więc: wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem. Każda umowa spełniająca ww. warunki jest traktowana jako skutkująca nawiązaniem stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (domniemanie z art. 22 § 1(1) k.p.). Co więcej, zgodnie z art. 22 § 1 (2) k.p., nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu ww. warunków wykonywania pracy.

Z uwagi na zmieniający się rynek pracy, który w ostatnich czasach przechodzi znaczące zmiany, coraz większa ilość umów cywilnoprawnych jest zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W kazusie tym poruszane zostaną kwestie związane z możliwością zatrudnienia przez pracodawcę pracownika na umowę zlecenia w czasie pełnienia obowiązków pracownika wynikających ze stosunku pracy, gdy umowa cywilnoprawna jest zawierana na inne czynności niż objęte umową o pracę.

Kwalifikacja danej umowy jako umowy o pracę lub jako umowy prawa cywilnego zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Zapoznaj się z przedstawionym przykładem i sprawdź co decyduje, czy Ciebie i zatrudnionego łączy umowa o pracę, czy też umowa cywilnoprawna. Pozwoli to Tobie korzystać i świadomie kreować rodzaje i sposoby zatrudnienia.

Coraz częściej na rynku pracy pojawiają się zamiast umów o pracę umowy zlecenia. Często są one zawierana w interesie i z woli obu stron. Jednakże zdarzają się przypadki, gdy pracownik chciałby zawrzeć umowę o pracę, ale z uwagi chociażby na sytuację ekonomiczną i stanowisko pracodawcy musi czasami godzić się na zawarcie umowy zlecenia, dochodząc potem przed sądem ustalenia stosunku pracy. Nie jest to wówczas korzystne dla przedsiębiorcy. W niniejszym kazusie przedstawiamy wyrok Sądu Najwyższego, w którym Sąd uznał, iż tzw. „praca na wezwanie", „pod telefon" może być wykonywana na podstawie umowy zlecenia.

Przedsiębiorco! Jeżeli dochodzisz lub masz zamiar dochodzić zapłaty przed sądem od swojego dłużnika, a obawiasz się, iż ze względu na jego pogarszającą się sytuację do czasu wydania wyroku nie będzie on dysponował już środkami majątkowymi na zaspokojenie Twojego roszczenia, to możesz wystąpić o jego zabezpieczenie. Zabezpieczenie ma na celu umożliwienie wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia lub osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie. W przedstawionym przykładzie wskazujemy jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby skutecznie żądać dokonania przez sąd zabezpieczenia.

Przedsiębiorco! Bez względu na to w jakiej formie prowadzisz działalność gospodarczą - jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tzw. przedsiębiorca jednoosobowy), jako osoba prawna, bądź też jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (tzw. ułomna osoba prawna), Twoje dobra osobiste podlegają ochronie, tak jak dobra osobiste osoby fizycznej. Przepisy kodeksu cywilnego w art. 23 i art. 24 podają jedynie przykłady dóbr osobistych. W niniejszym kazusie omówimy szczegółowo czym jest dobre imię przedsiębiorcy i w jaki sposób może być naruszone.

Przedsiębiorco! Prowadząc działalność gospodarczą wchodzisz w relacje kontraktowe nie tylko z konsumentami, ale także z innymi przedsiębiorcami. Jeżeli Twój, będący przedsiębiorcą kontrahent opóźnia się w dokonaniu zapłaty na Twoją rzecz i dokonuje jej dopiero po podjęciu przez Ciebie specjalnych działań mających na celu odzyskanie należnej kwoty (np. zlecenie dochodzenia zapłaty kancelarii prawnej lub odzyskania długu firmie windykacyjnej), może przysługiwać Ci uprawnienie do żądania od dłużnika rekompensaty kosztów odzyskania należności. W przedstawionym przykładzie wskazujemy kiedy, w jakiej postaci i jakim zakresie możesz dochodzić zwrotu kosztów dochodzenia wierzytelności.

Przedsiębiorco! Jeżeli dla ułatwienia i usprawnienia zawierania transakcji stosujesz wzorce umowne, a więc gotowe zbiory postanowień obejmujących obowiązki i uprawnienia Twoje i konsumenta musisz umieć rozpoznać, czy stosowane przez Ciebie regulaminy, wzory umowy zawierają postanowienia już uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone albo które spełniają przesłanki uznania ich za takowe. Pamiętaj, że postanowienia niedozwolone nie są prawnie wiążące dla konsumenta, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie przeprowadza kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami. W przedstawionym przykładzie, celem ilustracji, przedstawiamy zagadnienie klauzul niedozwolonych, na konkretnym przykładzie, w odniesieniu do konkretnej umowy, jednakże należy pamiętać, iż w postępowaniu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada wzorce umowne w oderwaniu od konkretnie i indywidualnie zawartej umowy z konsumentem, nie ma znaczenia, czy wzorzec był zastosowany w danej umowie. Przykład dotyczy uznania za niedozwoloną klauzuli uzależniającej zwrot zapłaty konsumentowi za niewykonanie świadczenie przedsiębiorcy od konieczności przedstawienia paragonu fiskalnego.

Przedsiębiorco! Ostatnio mogłeś przeczytać o przekształcaniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, w tym m.in. o formach przekształcenia, procedurze, jak również o prawach i zobowiązaniach przechodzących na nowoutworzoną spółkę oraz m.in. ulgach czy zobowiązaniach podatkowych. O tym czy zobowiązania przedsiębiorcy stwierdzone tytułem egzekucyjnym również przechodzą na nowoutworzoną spółkę przeczytasz w niniejszym kazusie.

Przykład dotyczy zapłaty kary umownej z tytułu uchybienia terminu realizacji umowy. Przedstawiamy w nim, jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby w takiej sytuacji, naliczona i zapłacona kara umowna mogła stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.  

W niniejszym przykładzie przedstawiamy sytuację przedsiębiorcy – wierzyciela, który w wyniku wadliwego prowadzenia czynności egzekucyjnych doznał szkody. Z przedstawionej sytuacji dowiesz się, jakie przesłanki muszą zostać spełnione dla ustalenia odpowiedzialności komornika za wyrządzenie szkody a, kiedy mamy do czynienia z zawinioną bezczynnością wierzyciela i przyczynieniem się do powstania szkody.  

Przedsiębiorco! Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje na przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji, takie jak: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naśladownictwo produktów, pomawianie konkurencyjnego przedsiębiorcy czy też nieuczciwe oceny produktów. W niniejszym kazusie można przeczytać o tym, co grozi za dokonywanie takich czynów nieuczciwej konkurencji.  

Jeżeli pod adresem prowadzonej przez Ciebie działalności wysuwane były np. obraźliwe, nieprawdziwe komentarze lub ktoś użył Twojej firmy w kontekście, który stawia ją w złym świetle i działania te mogą podważać zaufanie do Ciebie lub Twoich produktów, to mogło dojść do naruszenia Twoich dóbr osobistych, jako przedsiębiorcy. Zapoznaj się z poniższym przykładem i sprawdź, kiedy może dojść do naruszenia dóbr osobistych i w jakich okolicznościach przysługuje Ci ochrona prawna.

Przedsiębiorco! Rozpoczynając działalność gospodarczą, zapewne zastanawiałeś się nad odpowiednią nazwą dla swojego przedsiębiorstwa, firmy spółki oraz strony internetowej. Podczas wyboru musisz pamiętać, aby swoim wyborem nie naruszyć praw do nazwy lub firmy, przysługujących już innym przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy działają na tym samym rynku oraz prowadzą taką samą działalność. Dlatego też powinieneś posługiwać się oznaczeniem ochronnym i sprawdzać czy posługują się nim inni. Oznaczenia ochronne to m.in. ® ©

Przedsiębiorco! Popularną formą finansowania samochodu, środków transportu jest leasing operacyjny, którego koszt na bieżąco dotyczy uzyskania przychodu. Wpłata początkowa, która najczęściej stanowi kilkadziesiąt procent wartości auta, jest zaliczana do kosztów prowadzenia działalności, tak samo zresztą jak comiesięczne czynsze leasingowe, oraz wydatki eksploatacyjne (paliwo, naprawy). Oczywiście, jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, to od każdej opłaty na rzecz leasingodawcy możesz odliczyć należny podatek VAT. Jak, kiedy odliczyć opłatę wstępną z tytułu umowy leasingu przedstawiamy poniżej.

Przedsiębiorco, jeśli podczas prowadzenia swojej działalności gospodarczej wykonujesz usługi, sprzedajesz swój produkt, ale także sam kupujesz surowce, towary usługi, to po pewnym czasie może pojawić się sytuacja, w której dostarczony/wytworzony przez ciebie lub twojego dostawcę towar/usługa „ujawni” wadę powodującą szkodę. Na niniejszym przykładzie dowiesz się, po jakim czasie nie będzie możliwe dochodzenie zapłaty odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania gdyż się przedawnią.

Przedsiębiorco! Jeżeli prowadzisz działalność polegającą m.in. na odpłatnej dostawie towarów lub odpłatnym świadczeniu usług, jesteś zobowiązany do odprowadzania tzw. podatku VAT (podatku od towarów i usług). Część z ww. czynności (jak również pośrednictwo) została przez ustawodawcę zwolniona z opodatkowania. Na poniższym przykładzie możesz dowiedzieć się, kiedy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Kodeks pracy przewiduje możliwość zatrudnienia pracownika na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, przed zawarciem umowy o pracę. W niektórych dziedzinach, zwłaszcza w tych, w których wymagane są specjalne kwalifikacje, ww. termin może być niewystarczający do sprawdzenia przydatności danego pracownika do wykonywania określonej pracy. Czy w związku z tym można ten termin przedłużyć lub zawrzeć z tym samym pracownikiem umowę na okres próbny po raz kolejny? Odpowiedź poznasz poniżej.

Opisując konkretną sytuację chcemy Państwu przedstawić jedną z zasad postępowania przed organem podatkowym w sprawach dotyczących sporów co do wysokości kosztów uzyskania przychodów. Chcemy pokazać, jak bardzo postępowanie podatkowe jest "restrykcyjne" i że przedsiębiorca nie ma swobody w przedstawianiu dowodów na okoliczność poniesienia kosztów uzyskania przychodów, jeśli zobowiązany jest do dokumentowania i dokumentuje transakcję za pomocą faktur. Zdarzają się jednak nierzetelne faktury, w tym takie, w których ujawniony dostawca nie był rzeczywistym sprzedawcą, właścicielem towaru bądź przedsiębiorcą, uprawnionym do wystawienia faktur VAT. Gdy faktura nie odzwierciedla rzeczywistej, legalnej dostawy dokonanej przez jej wystawcę mówimy wówczas o "pustej fakturze".

Przedsiębiorco! Jeżeli prowadzisz działalność, w której Twoi pracownicy mają dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Cię na szkodę, rozważ zawarcie umowy o zakazie konkurencji z takimi pracownikami – zarówno w czasie trwania stosunku pracy, oraz (o ile nie chcesz, aby korzystał z informacji nabytych w trakcie stosunku pracy) również po wygaśnięciu stosunku pracy. W przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracownikowi zawsze będzie jednak przysługiwać odszkodowanie. Więcej na ten temat przeczytasz niżej.

W większości miast obowiązują strefy płatnego parkowania, co oznacza, iż kierowca musi uiścić opłatę za zaparkowanie samochodu w wyznaczonych miejscach strefy płatnej. Jeżeli tego nie zrobi, to istnieje prawdopodobieństwo, iż zostanie na niego nałożona opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty podstawowej. Często zdarza się (zwłaszcza w przypadku samochodów służbowych czy dostawczych), iż kierowca, który nie uiścił opłaty za parkowanie nie jest właścicielem samochodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kwestię tego, kto w takiej sytuacji jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Problem jaki chcemy poruszyć na przedstawionym przykładzie dotyczy granic swobody dysponowania własną nieruchomością przez przedsiębiorcę. Często bowiem dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przykładowo w celu wykopania stawu lub w celu rozbudowy nieruchomości, utrzymania różnego rodzaju instalacji w należytym stanie albo utwardzenia drogi, przedsiębiorca wydobywa piasek, żwir, czy też inne kruszywa „z terenu własnej nieruchomości”. Jednocześnie nie zdając sobie sprawy z tego, że pomimo posiadania tytułu prawnego do nieruchomości – tj. tytułu własności bądź wieczystego użytkowania nie ma pełnej swobody przy wykonywaniu różnego rodzaju robót gruntowych i czerpania pożytków z nieruchomości. Dlatego istotne jest by przedsiębiorca miał świadomość, kiedy i w jakich okolicznościach może wydobywać m. in. piasek i żwir, czy inne surowce mineralne i czy w ogóle może to robić, w jakich sytuacjach musi zgłosić do organu wykonywanie takich robót, a kiedy musi ubiegać się o koncesję, w świetle postanowień Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Jeżeli w swoim sklepie, hotelu, pubie, restauracji, gabinecie kosmetycznym, zakładzie fryzjerski umilasz klientom spędzany w lokalu czas odtwarzając utwory muzyczne, programy radiowe i inne możesz być zobowiązany do zapłaty z tego tytułu stosownego wynagrodzenia autorskiego. W przedstawionym przykładzie na podstawie orzecznictwa polskiego, jak i Trybunału Sprawiedliwości UE wyjaśniamy kiedy będziesz miał taki obowiązek oraz w jakich okolicznościach nie będziesz zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia.

Przedsiębiorco! Bardzo często, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, zwłaszcza na podstawie szczególnych podstaw rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), pracownicy składają do sądu powództwo o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie. Aby dokonane przez Ciebie wypowiedzenie nie naruszało prawa, musisz pamiętać o tym, żeby dokładnie i zrozumiale wyjaśnić i przedstawić pracownikowi przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Co to dokładnie oznacza, przeczytasz poniżej.

Czy wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosztami procesu wytoczonego przeciwko niemu, jeżeli prawidłowo, niewadliwie wytoczył i prowadził postępowanie przed sądem


W niniejszym przykładzie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego
z dnia 28 lutego 2013 r. (sygn. akt III CZP 88/12), możecie Państwo poznać prawa i roszczenia przedsiębiorcy A., który był wspólnikiem z przedsiębiorcą B. w spółce jawnej. Spółka ta została wykreślona z rejestru. Majątek spółki, który pozostał  nie wystarczył jednak na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, dlatego też egzekucja została skierowana przeciwko obu wspólnikom spółki. Wspólnik A. w przeciwieństwie do wspólnika B. uiścił sam, większość zobowiązań wobec wierzycieli. Wspólnik A. wystąpił więc z roszczeniem do sądu przeciwko wspólnikowi B. o zwrot kwot spłaconych wierzycielom.

Przedstawiony poniżej przykład dotyczy w zasadzie likwidacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, czego nie życzymy oczywiście żadnemu z Państwa. Jednakże ważne jest by mieć świadomość tego, jaki wpływ na możliwość zarządzania majątkiem (w tym dokonywania czynność prawnych dotyczących tego majątku), sytuację podatnika ma ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Dlatego też w niniejszym kazusie poruszamy przywołane zagadnienia na przykładzie sprawy dotyczącej uprawnienia do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o umorzenie odsetek od zaległości podatkowej przedsiębiorcy.

W niniejszym przykładzie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego uchwały z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III CZP 22/12 możecie Państwo poznać sytuację dotyczącą przedsiębiorcy, który zwrócił się w sprawie rejestrowej o wpis zmian. Domagał się on ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców szeregu zmian danych, m.in. zmian w składzie osobowym jego wspólników. Za podstawę do dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców wspólników posiadających co najmniej 10 % kapitału zakładowego przyjął (art. 38 pkt 8c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym) nową listę wspólników (art. 188 par. 3 K.s.h.).

Na podstawie niniejszego kazusu pokazujemy skutki zachowania pracownika, które można w określonych okolicznościach uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i w związku z tym rozwiązać z nim umowę o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Pracownicy nierzadko wykorzystują służbowy sprzęt, oprogramowanie i dostęp do Internetu dla wykonywania dodatkowego zajęcia (o charakterze zarobkowym) i wykorzystując wolny czas w miejscu pracy zajmują się sprawami innego pracodawcy bądź prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

W niniejszym przykładzie przedstawiamy niektóre istotne zagadnienia związane z tzw. zatrudnianiem pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej. Często bowiem w praktyce dochodzi do zatrudnienia dodatkowo na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę (zwłaszcza na podstawie umów cywilnoprawnych: umowy pośrednictwo/usług, umowy zlecenia, umowy o dzieło. W związku z tym trzeba pamiętać, iż nawet jeśli nie zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę, to jednak obowiązuje Cię ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie tylko w swoim własnym zakresie.

W niniejszym przykładzie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego uchwałą z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt I UZP 9/11 możecie Państwo poznać sytuację dotyczącą przedsiębiorcy, który zwrócił się do ZUS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości Przedsiębiorcy - Zbywcy przedsiębiorstwa w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 306g ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przepis ten reguluje kwestię wydawania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych Zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na wniosek Zbywcy lub też na wniosek Nabywcy, za zgodą Zbywcy.

Na przykładzie niniejszego kazusu chcemy przedstawić zakres (pojęcie) „kontroli podatkowej” oraz wyjaśnić czym jest postępowanie kontrolne, a także wskazać jak długo kontrola podatkowa może trwać. Chcemy również wyjaśnić czym jest kontrola skarbowa i czym różni się (o ile) od kontroli podatkowej. W kazusie przedstawiamy również, jakie środki procesowe przysługują przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy) w razie przekroczenia przez organ kontroli maksymalnych limitów czasu jej trwania.

Niniejszy kazus prezentuje sposób wypowiadania umowy o pracę. Przedsiębiorco, musisz pamiętać, iż wypowiadając umowę pracownikowi, musisz go pouczyć o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności. W przytoczonym tutaj przykładzie możesz dowiedzieć się, co się stanie, gdy obowiązku tego nie spełnisz.

Niniejszy kazus prezentuje w jakim zakresie masz Przedsiębiorco - jako pracodawca obowiązku zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w pracy. Przedstawia jeden z przykładów z życia, który ukazuje jak ważne jest zapewnienie tego bezpieczeństwa i w jakim zakresie odpowiada pracodawca za niedopełnienie tego obowiązku.

 W kazusie tym podajemy przykład zachowania przedsiębiorcy, który poprzez nadanie swojemu przedsiębiorstwu (w j. potocznym nazywanym „firmą“, „zakładem“ czy „działalnością“) określonej nazwy, podobnej do już istniejącej na lokalnym rynku, naraził się na zarzut czynu nieuczciwej konkurencji, opisany w art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej u.z.n.k. (Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.). Na przedmiotowym przykładzie radzimy jakich oznaczeń się wystrzegać, by nie narazić się na konsekwencje prawne, w tym przykładowo konieczność zaniechania stosowania danej nazwy (w  tym tzw. logo), czy też w najgorszym przypadku konieczność naprawienia wyrządzonej szkody.

Kazus ten pokazuje w jakim zakresie, w przypadku przedterminowego zakończenia umowy leasingu, korzyści uzyskane z tytułu zawarcia nowej umowy leasingu wpływają na obowiązek Leasingobiorcy natychmiastowego zapłacenia wszystkich niezapłaconych jeszcze rat. Na podstawie tego kazusu możesz Przedsiębiorco dowiedzieć się na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę przy zawieraniu umowy leasingu, a także jak postępować po jej rozwiązaniu/ wygaśnięciu.

Niniejszy kazus wyjaśnia, które przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy najmu, mają także zastosowanie do umowy dzierżawy. Dowiecie się w nim także o możliwościach i przesłankach do wypowiedzenia umowy dzierżawy, przede wszystkim bez zachowania terminu wypowiedzenia.

W niniejszym przykładzie możecie Państwo poznać regulację dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości, który budzi znaczne kontrowersje w orzecznictwie i doktrynie, a przede wszystkim w praktyce. Sądy już wielokrotnie rozpatrywały to, co jest budynkiem, budowlą czy obiektem budowlanym i w związku z tym co będzie podlegało ww. opodatkowaniu. Poniżej omówimy przypadek dotyczący opodatkowania kontenerów.

Kazus to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego sygn. I UK 156/11 z dnia 18 listopada 2011r.1, sytuacji dotyczącej przedsiębiorcy, który pracuje sezonowo, realizuje projekty na zamówienie, mając dłuższe przerwy wykonywaniu działalności. Specyfiką własnej działalności gospodarczej w pewnych sytuacjach jest czas, gdy brakuje nowych zleceń. Działalność ma charakter sezonowy, można ją wykonywać w czasie kilku miesięcy w ciągu roku. Mimo braku przychodów przedsiębiorca opłaca składki do ZUS, które stanowią znaczne obciążenie.

Kazus ten przedstawia zagadnienia dotyczące stwierdzenia częściowej niezdolności do wykonywania pracy. Wyjaśnia, na ile brak możliwości wykonywania dotychczasowej pracy jest wystarczający do stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy w sytuacji, gdy jest możliwe podjęcie innej pracy w swoim zawodzie, bez uprzedniego przekwalifikowania lub przy pozytywnym rokowaniu co do możliwości przekwalifikowania zawodowego.

Niniejszy kazus przedstawia sposób zakwalifikowana umowy o oddanie samochodu do warsztatu samochodowego i jego naprawy. Przedstawia rozważania dotyczące tego, czy umowa ta jest umową o dzieło, czy umową o przechowanie. Dowiecie się z niego Państwo w jakim zakresie odpowiada warsztat samochodowy, w przypadku zostawienia w nim przez nas samochodu do naprawy.

Niniejszy kazus przedstawia zagadnienia dotyczące ochrony dóbr osobistych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922). Ustawa ta ma celu ochronę przepływu i dysponowania danymi osobami. Przedsiębiorcy ta wiedza jest niezbędna, aby zawierając umowę Jako przedsiębiorca zawierając umowę z klientem musisz pamiętać o ograniczeniach wynikających z tej ustawy oraz postanowieniach, które warto zawrzeć w umowie. Zachęcamy do lektury!

Niniejszy kazus przedstawia zagadnienia dotyczące obowiązku wynajmującego do wydania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz sytuacje, które powodują obowiązek uzyskania zgody wynajmującego na zmiany w przedmiocie najmu. Poza tym określa rodzaj nakładów, za poczynienie których najemca może żądać zwrotu.

W tym kazusie tłumaczymy jak ważne jest zwracanie uwagi na każde postanowienie w umowie, wszelkie klauzule i określenia. W przypadku, gdy strony w inny sposób rozumieją poszczególne treści umowy, o tym jaką ma ona treść ostatecznie decyduje sąd. Dzięki temu kazusowi można zobaczyć jakie kwestie sąd bierze pod uwagę określając treść umowy.

Kazus przedstawia zagadnienie dotyczące stwierdzenia częściowej niezdolności do wykonywania pracy. Wyjaśnia na ile brak możliwości wykonywania dotychczasowej pracy jest wystarczający do stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy w sytuacji, gdy jest możliwe podjęcie innej pracy w swoim zawodzie, bez uprzedniego przekwalifikowania. Znajdziecie w nim Państwo odpowiedź na pytanie czy pracownik który uległ wypadkowi uwzględniając rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne może być uznany za częściowo niezdolnego do pracy.

Niniejszy kazus przedstawia problematykę przekształcania umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony. W opisanym przypadku strony umowy próbowały obejść niniejsze przepisy zawierając umowę zlecenia. Należy jednak pamiętać także o art. 22 § 11 Kodeksu pracy, który stanowi, iż jeżeli pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, zatrudnienie to jest na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w tym kazusie.

Przykład ten przedstawia zagadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, wyjaśnia jaką informację można uznać za tajemnicę przedsiębiorcy. Znajdziecie w nim Państwo odpowiedź czy pracownik poniesie konsekwencje w związku z rozpoczęciem nowej działalności, w której wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w poprzedniej pracy i jednocześnie działalność ta stała się działalnością konkurencyjną do działań firmy, w której wcześniej pracował.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2017