Znajdź interesujący Cię kazus prawny

Implementacja Dyrektywy nr 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych

30 lipca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wg deklaracji nadrzędnym celem Projektu Ustawy pozostaje ochrona interesu publicznego, a nie indywidualnego, co oznacza, że jej celem jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk z obrotu gospodarczego, a nie zadośćuczynienie konkretnym, poszkodowanym przedsiębiorcom.

Zaproponowane przez resort rolnictwa w Projekcie zmiany obejmują m.in.:

1. zdefiniowanie w relacjach między przedsiębiorcami 10 nieuczciwych bezwzględnie zakazanych praktyk handlowych, w tym:

a. zapłata w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni na pozostałe produkty;
b. anulowanie zamówienia produktów łatwopsujących w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia;
c. bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnienie przez nabywcę tajemnic handlowych dostawcy;

2. zdefiniowanie 6 nieuczciwych praktyk, które mogą być dozwolone pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą, a tym:

a. zwrot przez nabywcę niesprzedanych produktów rolnych i spożywczych dostawcy, nie płacąc za te niesprzedane produkty;
b. pobieranie od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku;
c. żądanie od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów rabatów na produkty rolne i spożywcze sprzedawane przez kupującego w drodze promocji;
d. pobieranie rabatów promocyjnych i reklamowo-marketingowych;

3. wprowadzenie procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej, zgodnie z którą wysokość kary może być obniżona nie więcej niż o 50% w stosunku do kary, jaka zostałaby nałożona, gdyby strona nie poddała się dobrowolnie karze,

4. rozszerzenie definicji produktów rolnych i spożywczych (m.in. o pasze, zwierzęta żywe, len surowy, nasiona i owoce oleiste, będące przedmiotem produkcji rolników).

5. zmianę definicji nabywcy – będzie to przedsiębiorca lub organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze;

6. ponowne wprowadzenie kryterium obrotu do analizy mającej na celu ustalenie istnienia przewagi kontraktowej.

Projekt jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Dyrektywa weszła w życie 30 kwietnia 2019 r., a termin jej implementacji do porządku prawnego państw członkowskich upłynął 1 maja 2021 r.

Materiał publikowany bezpłatnie dzięki współpracy z Kancelarią Gessel – stan prawny – 2 sierpnia 2021 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT