Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wszystkie wzory umów i regulaminów

Przedsiębiorcy organizując produkcję swoich towarów często zawierają umowy dostawy surowców, materiałów, części lub półproduktów (wyrobów) od innych przedsiębiorców. Dostawa to w tym cywilistycznym znaczeniu, a nie w rozumieniu przepisów o podatku VAT, dostarczenie produktów wytworzonych dla odbiorcy, a więc jemu dedykowanych z uwagi na cechy produktu, których oczekuje.

Bardzo często kluczem do osiągnięcia zakładanego rezultatu jest zorganizowanie dostaw części, podzespołów (wyrobów) przeznaczonych do konkretnego wykorzystania w produkcie odbiorcy. W takich wypadkach nacisk jest kładziony na zapewnienie, że wyroby będą spełniały specjalistyczne wymogi postawione przez kontrahentów. Instrumentem, który daje możliwość prawnego uregulowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w tym zakresie (kooperacji) może być umowa dostawy.

Zgodnie z przepisem art. 605 Kodeksu cywilnego (dalej Kc), przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Umowa o wykonanie projektu aplikacji jest umową rezultatu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt aplikacji, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za ten Projekt wynagrodzenie. Zakres przedmiotowy Projektu ustalają strony, jednakże co do zasady ma on umożliwić Zamawiającemu, czyli odpowiednio zastosowanie programu jako aplikacji mobilnej np. w smartfonie. Umowa o opracowanie Aplikacji musi być oparta m. in. na przepisach regulujących uprawnienia i obowiązki stron umowy o dzieło Nie ulega bowiem wątpliwości, że taki projekt jest niczym innym jak dziełem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (z tego względu radzimy zajrzeć do uwag i komentarzy do umów o dzieło już dostępnych w serwisie mikroporady.pl) . Z drugiej strony należy pamiętać, że takie dzieło jest jednocześnie „utworem" w rozumieniu Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (ma bowiem zindywidualizowany charakter i jest wynikiem twórczej pracy). Bez postanowień umownych, które dotyczą przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu (aplikacji) umowa o opracowanie Aplikacji staje się bezwartościowa - przedsiębiorca otrzymuje projekt, ale w zasadzie nie może nigdzie go wykorzystać bez zgody jego autora. Niniejszy wzór umowy stanowi zatem połączenie tych dwóch obszarów regulacji i w konsekwencji zapewnia bardzo szerokie zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy zamawiającego.

Przedsiębiorco,

Prowadząc działalność, możesz zawrzeć umowę dystrybucji z Dystrybutorem. Umowa dystrybucji należy do umów nienazwanych, które można sporządzać na podstawie art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

W ramach zawartej umowy dystrybucji, producent, prowadzi sprzedaż swoich produktów korzystając z usług lub przez Dystrybutora. W umowie dystrybucji Przedsiębiorca najczęściej zobowiązuje się do sprzedaży artykułów Dystrybutorowi, który towar kupi, zapłacić za niego, a następnie odsprzeda osobom trzecim w swoim imieniu i na swój rachunek w terminach i ilościach przez siebie określonych. Takim dystrybutorem są także „hurtownie", pośrednicy handlowi lub agencji, którzy obok umów agencji podejmują się też dystrybucji na swoje ryzyko)

Nabycie oraz sprzedaż towarów, a więc dystrybucja na własny rachunek opiera się na uzyskaniu przez Dystrybutora prawa do świadczenia we własnym imieniu i na własny rachunek usług niezależnych lub związanych z odsprzedażą towarów.

Przedsiębiorco, umowa poręczenia znajdzie zastosowanie zarówno w celu zabezpieczenia udzielonej pożyczki, czy też w celu zabezpieczenia wykonania umowy przez kontrahenta, tak w zakresie drobnych, jak i znaczących projektów. Ten rodzaj dodatkowego (przez osobę trzecią) zabezpieczenia wierzytelności jest jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie takiego rodzaju zabezpieczenia może żądać od Ciebie Twój kontrahent.

Przedsiębiorcy podejmując produkcję lub sprzedaż swoich towarów są obowiązani zapewnić aby były one zgodne z normami wynikającymi zarówno z prawa Unii, prawa krajowego jak i prawa państwa do którego mają być dostarczone.

Towary które są przeznaczone na rynek europejski muszą spełniać normy europejskie, czego potwierdzeniem jest znak CE który powinien być umieszczony przez producenta na towarach.

Przedstawiony wzór umowy na dokonanie oceny zgodności CE produktu jest standardem jednak nie dla produktu, który jest produktem spożywczym, dla dzieci i nie jest to produkt, który stanowi materiał, część zamienną urządzeń, maszyn, wyrobów budowlanych czy w przemyśle motoryzacyjnym, czy chemicznym. Wzór ten stanowi punkt wyjścia do przygotowania umowy na przeprowadzenie oceny zgodności takiego produktu zgodnie z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i normami europejskimi (CE).

Przedsiębiorco! Pamiętaj, aby w umowie zastrzec, aby były przeprowadzone także wszystkie właściwe, wymagane testy, tak, aby produkt który zamierzasz wprowadzić do obrotu uzyskał wszystkie odpowiednie certyfikaty, atesty celem potwierdzenia spełnienia stawianych mu wymogów na rynkach jego przeznaczenia.

Udział w spółce kapitałowej z o.o. stanowi zespół praw i obowiązków wspólnika. Udział reprezentuje część kapitału zakładowego i jest prawem obligacyjnym, które podlega obrotowi i może być przenoszony na inne osoby. Zbycie udziału/ów w drodze umownej oznacza, że wraz z przeniesieniem tych praw i obowiązków dochodzi do przeniesienia pewnych wartości majątkowych wynikających z bilansu spółki, a przypadających na wartość udziału. Należy pamiętać, że czynność zbycia udziałów nie jest czynnością prawną spółki (dokonywaną przez spółkę), ale czynnością między zbywcą a nabywcą. Umowa sprzedaży udziału podlega zatem ogólnej zasadzie swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego), z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących (ius cogens) kodeksu spółek handlowych.

Jedną z popularnych form prowadzenia przez mikro i małych przedsiębiorców działalności gospodarczej jest działalność handlowa, wystawnicza, promocyjna i podobne, czemu sprzyjają różnego rodzaju i o różnym charakterze imprezy okolicznościowe, eventy, święta. Z uwagi na z reguły periodyczny charakter tego typu zdarzeń, przedsiębiorca, który chce przy tej okazji prowadzić swoją działalność, powinien pamiętać o formalnoprawnej stronie takiego uczestnictwa, które z reguły będzie miało charakter okazjonalny. Służyć temu będzie zawarcie właściwej umowy o udostępnienie czasowe (terenu, gruntu, powierzchni, części drogi publicznej, chodnika) z przeznaczeniem pod konkretną dedykowaną formę aktywności (działalność), w określonym czasie i miejscu. Będzie to umowa cywilnoprawna, która w praktyce może przyjąć postać użyczenia, najmu, dzierżawy.

Umowa o dobrych praktykach kontraktowych jest umową nienazwaną, a relacje prawne z niej wynikające kształtowane są zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.). Przedmiotowa łączy cechy min. umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o zachowaniu poufności, także zawiera elementy, które stosuje się w listach intencyjnych. Omawiana umowa może przybrać postać aneksu do umowy głównej, może też stanowić część umowy głównej, jej postanowienia mogą też, tak jak w tym przypadku stanowić odrębną umowę, która reguluje relacje stron przy realizacji innej umowy. Niezależnie od wybranej formy wprowadzenia postanowień normujących dobre praktyki kontaktowe, umowa ta może znaleźć zastosowanie do umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami dotyczących stałej współpracy między nimi. Zatem przedmiotowe postanowienia mogą stanowić część między innymi umowy o świadczenie usług, umowie zlecenia, umowie dystrybucyjnej, czy też umowie dostawy – wszędzie tam, gdzie strony regulują łączące je stosunki handlowe.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.