Wezwanie do zapłaty

Prowadząc firmę nierzadko się zdarza, że nasi kontrahenci opóźniają się z płatnością faktur. Najczęściej początkowym etapem odzyskania należnej zapłaty jest windykacja polubowna, do której zaliczamy przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty.

Podstawą wezwania dłużnika do zapłaty należności jest art. 476 Kodeksu cywilnego (dalej: „k.c.”). Zgodnie z jego treścią „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Warto już na wstępie zaznaczyć, że zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2011 w sprawie o sygn. akt III PK 4/11 skutki wezwania wywołuje także doręczenie odpisu pozwu. Jeżeli dłużnik nie spełnia świadczenia, za które nie ponosi odpowiedzialności, popada w opóźnienie. Gdy natomiast opóźnienie wynika z przyczyn, za które dłużnik odpowiedzialność ponosi, znajduje się on w stanie kwalifikowanego opóźnienia, czyli zwłoki. Konsekwencją zwłoki dłużnika jest przede wszystkim powstanie po stronie wierzyciela roszczenia o naprawienie wynikłej ze zwłoki szkody, a także uprawnienie do nabycia na koszt dłużnika takiej samej ilości tej samej jakości rzeczy oznaczonych co do gatunku, które miały być przedmiotem świadczenia dłużnika będącego w zwłoce, lub do wykonania zastępczego świadczenia. Następuje też podwyższenie stopnia odpowiedzialności dłużnika za utratę lub uszkodzenie przedmiotu świadczenia.  Oceny, czy za opóźnienie w spełnieniu świadczenia dłużnik odpowiada, czy też nie, dokonuje się w oparciu o ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej. Jest to bowiem jeden z przypadków niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Zatem gdy dłużnik dopuszcza się zwłoki ze zwrotem należności pierwszym krokiem powinno być wezwanie go do zapłaty. Prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy:

  • datę oraz miejsce sporządzenia dokumentu,
  • określenie wierzyciela i dłużnika,
  • dokładną kwotę zaległości wraz z określoną podstawą żądania (np. numer faktury, umowy lub innego dokumentu potwierdzającego należność)
  • datę wymagalności płatności,
  • termin, w którym dłużnik powinien uregulować zaległość oraz formę płatności,
  • podpis,
  • informacje o konsekwencjach jakie podejmie wierzyciel, jeśli dłużnik w określonym terminie nie ureguluje zaległości.

Ponadto bardzo ważne jest, aby wezwanie do zapłaty nadać do dłużnika listem poleconym i zachować potwierdzenie odbioru, ewentualnie pocztą elektroniczną. Istotne jest, aby wtrakcie postępowania sądowego móc wykazać, iż podjęte zostały czynności z zakresu windykacji polubownej.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki