Umowa o pracę tymczasową

Podstawę prawną pracy tymczasowej stanowi ustawa  z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563) w której zostały zawarte szczegółowe regulacje dotyczące tej formy zatrudnienia Omawiana umowa ma specyficzną formę zatrudnienia bowiem w umowie o pracę tymczasowej uczestniczą trzy strony: pracodawca użytkownik, czyli osoba/firma, która zgłasza zapotrzebowanie na pracownika, który jest odpowiedzialny za wyznaczanie pracownikowi zadań oraz ich kontrolowanie, pracownik tymczasowy oraz agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika i oddelegowuje go do pracy u pracodawcy użytkownika.  Agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą pracownika tymczasowego, którego, na podstawie zawartej umowy o pracę, kieruje do wykonywania pracy w innym podmiocie – u pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej wykonuje obowiązki pracodawcy związane m.in. z zawarciem umowy, zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, wypłatą wynagrodzenia, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatki. Natomiast pracodawca użytkownik, na rzecz którego pracownik tymczasowy faktycznie wykonuje pracę, pełni nadzór nad jej wykonywaniem – wyznacza pracownikowi zadania i kontroluje ich realizację. Pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki u pracodawcy użytkownika, a nie w agencji pracy tymczasowej, z którą podpisał umowę. Zgodnie z ustawą, w ramach pracy tymczasowej można świadczyć prace:

  1. o charakterze: sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  2. których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika nie byłoby możliwe lub
  3. których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

W sytuacji, gdy powyższe kryteria nie zostaną spełnione pracodawca nie powinien korzystać z formy zatrudnienia tymczasowego. Ponadto warto wskazać, że praca tymczasowa jest ograniczona czasowo, co oznacza, że może być wykonywana jedynie przez czas określony w ustawie, czyli łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy lub okres nieprzekraczający 36 miesięcy w przypadku zastępstwa za nieobecnego pracownika pracodawcy.

Agencje pracy tymczasowej mogą zatrudniać pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub powierzać świadczenie pracy tymczasowej osobom niebędącym pracownikami takiej agencji – na podstawie umowy cywilnoprawnej. W stosunku do agencji pracy tymczasowej nie obowiązują limity umów na czas określony, co oznacza, że nie ma ograniczeń co do liczby umów, jakie można zawrzeć z taką agencją.

Umowa o pracę tymczasową zawierana jest między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej. Agencja pośrednictwa pracy w Polsce może być prowadzona w dowolnej formie, poza spółką partnerską, która zarezerwowana jest dla wolnych zawodów.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki