Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2018

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wszystkie wzory umów i regulaminów

Przedsiębiorco! W przypadku prowadzenia sprzedaży przez Internet, w tym z wykorzystaniem systemu płatności dostarczanego przez PayPal, należy w pierwszej kolejności przygotować prawidłowy regulamin sprzedaży sklepu internetowego, zawierający m. in. postanowienia co do zawierania umów i dokonywania płatności. Regulamin taki powinien obejmować regulamin sprzedaży czyli świadczenia usług drogą elektroniczną, ponieważ prowadzenie sprzedaży w Internecie wiąże się z świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Przedmiotem umowy dostawy może być dostawa opakowań wielokrotnego użytku. Przedsiębiorcy wykorzystują opakowania wielokrotnego użytku w szczególności z przyczyn ekonomicznych, celem zaoszczędzenia kosztów.

Obecnie przedmiotem obrotu coraz częściej stają się „przedmioty wirtualne”. Szeroki rozwój rzeczywistości wirtualnej wiąże się z powstaniem również „przedmiotów wirtualnych”. Przedmioty te mogą odpowiadać rzeczom istniejącym w świecie realnym, ale nie muszą mieć takich odpowiedników. Jako przykład można podać uzbrojenie, ekwipunek lub narzędzia graczy gier komputerowych, którzy poprzez swoje awatary funkcjonują w światach wirtualnych w których toczy się dana gra. Przedmiotami wirtualnymi są również programy komputerowe, aplikacje, gry lub muzyka. Przedmiotem wirtualnym może być jak najbardziej również i sam utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) Przedmioty te mogą być „odwzorowaniem” w świecie wirtualnym przedmiotów istniejących realnie, jak również mogą nie mieć żadnych takich „odpowiedników”, mogą być utrwalone w urządzeniu, którym użytkownik steruje posługując się w świecie wirtualnym danym przedmiotem wirtualnym / emanacją urządzenia (np. konsola do gry w kształcie kierownicy za pomocą której w wirtualnym świecie można kierować wirtualnym motocyklem).

Przedsiębiorcy organizując produkcję swoich towarów często zawierają umowy dostawy surowców, materiałów, części lub półproduktów (wyrobów) od innych przedsiębiorców. Dostawa to w tym cywilistycznym znaczeniu, a nie w rozumieniu przepisów o podatku VAT, dostarczenie produktów wytworzonych dla odbiorcy, a więc jemu dedykowanych z uwagi na cechy produktu, których oczekuje.

Bardzo często kluczem do osiągnięcia zakładanego rezultatu jest zorganizowanie dostaw części, podzespołów (wyrobów) przeznaczonych do konkretnego wykorzystania w produkcie odbiorcy. W takich wypadkach nacisk jest kładziony na zapewnienie, że wyroby będą spełniały specjalistyczne wymogi postawione przez kontrahentów. Instrumentem, który daje możliwość prawnego uregulowania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w tym zakresie (kooperacji) może być umowa dostawy.

Zgodnie z przepisem art. 605 Kodeksu cywilnego (dalej Kc), przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Umowa o wykonanie projektu aplikacji jest umową rezultatu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt aplikacji, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za ten Projekt wynagrodzenie. Zakres przedmiotowy Projektu ustalają strony, jednakże co do zasady ma on umożliwić Zamawiającemu, czyli odpowiednio zastosowanie programu jako aplikacji mobilnej np. w smartfonie. Umowa o opracowanie Aplikacji musi być oparta m. in. na przepisach regulujących uprawnienia i obowiązki stron umowy o dzieło Nie ulega bowiem wątpliwości, że taki projekt jest niczym innym jak dziełem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (z tego względu radzimy zajrzeć do uwag i komentarzy do umów o dzieło już dostępnych w serwisie mikroporady.pl) . Z drugiej strony należy pamiętać, że takie dzieło jest jednocześnie „utworem" w rozumieniu Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (ma bowiem zindywidualizowany charakter i jest wynikiem twórczej pracy). Bez postanowień umownych, które dotyczą przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu (aplikacji) umowa o opracowanie Aplikacji staje się bezwartościowa - przedsiębiorca otrzymuje projekt, ale w zasadzie nie może nigdzie go wykorzystać bez zgody jego autora. Niniejszy wzór umowy stanowi zatem połączenie tych dwóch obszarów regulacji i w konsekwencji zapewnia bardzo szerokie zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy zamawiającego.

Przedsiębiorco,

Prowadząc działalność, możesz zawrzeć umowę dystrybucji z Dystrybutorem. Umowa dystrybucji należy do umów nienazwanych, które można sporządzać na podstawie art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

W ramach zawartej umowy dystrybucji, producent, prowadzi sprzedaż swoich produktów korzystając z usług lub przez Dystrybutora. W umowie dystrybucji Przedsiębiorca najczęściej zobowiązuje się do sprzedaży artykułów Dystrybutorowi, który towar kupi, zapłacić za niego, a następnie odsprzeda osobom trzecim w swoim imieniu i na swój rachunek w terminach i ilościach przez siebie określonych. Takim dystrybutorem są także „hurtownie", pośrednicy handlowi lub agencji, którzy obok umów agencji podejmują się też dystrybucji na swoje ryzyko)

Nabycie oraz sprzedaż towarów, a więc dystrybucja na własny rachunek opiera się na uzyskaniu przez Dystrybutora prawa do świadczenia we własnym imieniu i na własny rachunek usług niezależnych lub związanych z odsprzedażą towarów.

Przedsiębiorco, umowa poręczenia znajdzie zastosowanie zarówno w celu zabezpieczenia udzielonej pożyczki, czy też w celu zabezpieczenia wykonania umowy przez kontrahenta, tak w zakresie drobnych, jak i znaczących projektów. Ten rodzaj dodatkowego (przez osobę trzecią) zabezpieczenia wierzytelności jest jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie takiego rodzaju zabezpieczenia może żądać od Ciebie Twój kontrahent.

Przedsiębiorcy podejmując produkcję lub sprzedaż swoich towarów są obowiązani zapewnić aby były one zgodne z normami wynikającymi zarówno z prawa Unii, prawa krajowego jak i prawa państwa do którego mają być dostarczone.

Towary które są przeznaczone na rynek europejski muszą spełniać normy europejskie, czego potwierdzeniem jest znak CE który powinien być umieszczony przez producenta na towarach.

Przedstawiony wzór umowy na dokonanie oceny zgodności CE produktu jest standardem jednak nie dla produktu, który jest produktem spożywczym, dla dzieci i nie jest to produkt, który stanowi materiał, część zamienną urządzeń, maszyn, wyrobów budowlanych czy w przemyśle motoryzacyjnym, czy chemicznym. Wzór ten stanowi punkt wyjścia do przygotowania umowy na przeprowadzenie oceny zgodności takiego produktu zgodnie z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i normami europejskimi (CE).

Przedsiębiorco! Pamiętaj, aby w umowie zastrzec, aby były przeprowadzone także wszystkie właściwe, wymagane testy, tak, aby produkt który zamierzasz wprowadzić do obrotu uzyskał wszystkie odpowiednie certyfikaty, atesty celem potwierdzenia spełnienia stawianych mu wymogów na rynkach jego przeznaczenia.

Udział w spółce kapitałowej z o.o. stanowi zespół praw i obowiązków wspólnika. Udział reprezentuje część kapitału zakładowego i jest prawem obligacyjnym, które podlega obrotowi i może być przenoszony na inne osoby. Zbycie udziału/ów w drodze umownej oznacza, że wraz z przeniesieniem tych praw i obowiązków dochodzi do przeniesienia pewnych wartości majątkowych wynikających z bilansu spółki, a przypadających na wartość udziału. Należy pamiętać, że czynność zbycia udziałów nie jest czynnością prawną spółki (dokonywaną przez spółkę), ale czynnością między zbywcą a nabywcą. Umowa sprzedaży udziału podlega zatem ogólnej zasadzie swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego), z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących (ius cogens) kodeksu spółek handlowych.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

baner rozlicz pit za 2017