Porady eksperta

Dofinansowanie i kredytowanie uruchomienia zakładu produkcyjnego

Jednymi z kluczowych  sposobów uzyskania finansowania jest ubieganie się o kredyty i dotację. Są to pieniądze, które można otrzymać zazwyczaj na finansowanie konkretnej inwestycji lub wykonanie konkretnie określonego zadania – projektu.

Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej: urzędów miast, urzędów marszałkowskich i różnych instytucji) lub z funduszy europejskich (przyznaje je np. Komisja Europejska bezpośrednio lub poprzez krajowe instytucje). Dotację można także otrzymać od fundacji krajowej lub zagranicznej.

Ponadto, przykładowo zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny, absolwent Centrum Integracji Społecznej, absolwent Klubu Integracji Społecznej lub opiekun, zamierzający podjąć działalność gospodarczą mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Sposobem pozyskania dofinansowania jest otrzymanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach tzw. programów operacyjnych, które przyjmują formy krajowych, regionalnych lub sektorowych programów operacyjnych. Dofinansowanie z programów unijnych odbywa się na podstawie konkursów albo ogłoszeń naborów w ramach poszczególnych przedsięwzięć. Aby móc skorzystać z programu operacyjnego konieczne jest dysponowanie wkładem własnym doprecyzowanym w założeniach danego programu.

Aktualnie realizowane projekty unijne w regionie lub województwie można sprawdzić m.in. na stronie internetowej Funduszy Europejskich (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Na ww. portalu opublikowane są projekty unijne wraz z ich opisem przedmiotowym i podmiotowym oraz podstawowe dane o Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie poszczególnych województw i miejscowości. Informacje o programach operacyjnych można uzyskać również w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Marszałkowskim oraz regionalnej jednostce zajmującej się wdrażaniem ww. programów.

W ramach każdego projektu powinien być wskazany jego realizator. Jest to podmiot z którym można skontaktować się w przypadku pytań merytorycznych i formalnych dotyczących danego projektu, np. prawidłowego skompletowania wniosku o dofinansowanie. Należy również pamiętać o zapoznaniu się z regulaminem projektu i złożeniu wniosku w postaci formularza zgłoszeniowego. Organizator projektu powinien udostępnić go bezpośrednio u siebie lub zamieścić go na swojej stronie internetowej. Ilość dokumentów oraz treść formularza różnią się w zależności od konkretnego projektu (w zakresie szczegółowego pozyskiwania funduszy europejskich patrz: porada: „Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej krok po kroku” https://mikroporady.pl/porady/jak-wybrac-zrodla-i-otrzymac-dofinansowanie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-krok-po-kroku ).

Dofinansowanie oferuje również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP, https://www.parp.gov.pl/), która posiada szeroką ofertę dotacji dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem startupu. W każdym projekcie określone są wymagania formalne jakie powinna spełniać osoba składająca wniosek. PARP prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programów „Inteligentny Rozwój” i „Wiedza Edukacja Rozwój”, które kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w całej Polsce oraz w ramach programu „Polska Wschodnia” kierowanego do przedsiębiorców z województwa: lubelskiego, warmińsko – mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. Szczegółowe informacje na ten temat ww. dofinansowań można znaleźć na stronie internetowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość (PARP) (patrz również porada: „Programy, dla uzyskania dofinansowania ze środków UE na otwarcie działalności gospodarczej montażu paneli fotowoltaicznych”, https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta/porady-eksperta/programy-dla-uzyskania-dofinansowania-ze-srodkow-ue-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-montazu-paneli-fotowoltaicznych).

W zakresie pozyskania dofinasowania dla maszyn popularny jest leasing na maszyny i urządzenia. Jest to oferta skierowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwijać swoje przedsiębiorstwo w łatwy i szybki sposób. Ofertę leasingu posiada każdy większy bank w Polsce, np. PKO Bank Polski. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z oddziałem Banku mieszczącym się w miejscowości zamieszkania przedsiębiorcy.

Stan prawny na: 21 lutego 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny