Porady eksperta

Zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych

Użytkownik naszego portalu, będący psychologiem lotniczym i doradcą zawodowym, zwrócił się z pytaniem dotyczącym kwestii zwolnienia z podatku VAT. Jego przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. świadczeniem usług związanych z doradztwem zawodowym dla pilotów. W PKD przedsiębiorstwa Użytkownika, będącego spółką z o. o., wpisano pozycje: „pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” oraz „działalność wspomagająca edukację”. Użytkownik zastanawia się czy wystawiając faktury podmiotom, dla których świadczone są powyższe usługi, może zastosować zwolnienie („zw”) z podatku VAT. Prosi także o wyjaśnienie czy działalność ta powinna zostać w jakiś sposób udokumentowana (uprawdopodobniona) i czy przedmiotowe faktury powinny spełniać szczególne wymagania.

Poniżej odpowiedź:

Podatek od towarów i usług – VAT (value-addend tax) jest powszechnym podatkiem, pobieranym na każdym etapie obrotu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej również jako: „Ustawa” lub „Ustawa o VAT”), opodatkowaniu nim podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. Bez wątpienia zatem Użytkownik jest podatnikiem VAT. Powołana powyżej ustawa wprowadza dwa rodzaje zwolnień: podmiotowe i przedmiotowe. W analizowanym przypadku zastosowanie będą mieć przepisy dotyczące zwolnienia z uwagi na przedmiot działalności.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o VAT od podatku zwolniono:

usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

Wspominany punkt 26 Ustawy dotyczy usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, a także uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Analiza przepisów Ustawy wskazuje na to, że Użytkownik może zastosować adnotację „zw” wobec omawianego rodzaju świadczonych usług. Doradztwo zawodowe jest zwolnione z podatku VAT – takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2017 r. znak: 1462-IPPP3.4512.43.2017.1.RM. Należy jednak mieć na uwadze, że jest to interpretacja indywidualna wydana w stosunku do konkretnego stanu faktycznego. Użytkownik ma prawo, w razie wątpliwości, zwrócić się do organów podatkowych o wydanie takiej interpretacji w swojej sprawie. Procedura jej uzyskania została szczegółowo omówiona na naszym portalu: https://mikroporady.pl/porady/interpretacja-podatkowa-jak-ja-uzyskac-i-jak-stosowac

Odnosząc się do drugiej części Zapytania należy wskazać na dwa akty regulujące kwestię wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT: ustawa o VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Zgodnie z §3 pkt 1 powołanego powyżej rozporządzenia, faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

a) datę wystawienia,
b) numer kolejny,
c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
f) cenę jednostkową towaru lub usługi,
g) kwotę należności ogółem,
h) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;

Innymi słowy Użytkownik powinien na dokumencie sprzedaży wskazać jako podstawę zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT. Należy także podkreślić, że to właśnie faktura dokumentuje dokonanie usługi zwolnionej z podatku.

Stan prawny na dzień 15.08.2021 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.  podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485)

Źródła:

  1. Indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. znak: 1462-IPPP3.4512.43.2017.1.RM

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny