Porady eksperta

Inwestycja w obcym środku trwałym

Więcej

Użytkownik naszego portalu, zwrócił się z pytaniem dotyczącym właściwego zakwalifikowania i rozliczenia podjętego przez niego działania – „obniżenie ciepłociągu”: wykonanie projektu oraz robót. Instalacja ciepła, wobec której prowadzono pracę nie jest jego własnością. Zastanawia się w jaki sposób zakwalifikować powyższe przedsięwzięcie, którego koszt wynosi 30.000 PLN. Po drugie - czy dokonane prace należy zaliczyć do środków trwałych.

Poniżej odpowiedź:


Na potrzeby niniejszego stanu faktycznego przyjmujemy, że przez pojęcie „ciepłociągu” definiuje się system rur i urządzeń, które przewodzą ciepło (wodę, parę wodną) z sieci ciepłowniczej do budynków. Użytkownik naszego portalu podaje, że ciepłociąg nie jest jego własnością, a podjęte przez niego działania polegały na „obniżeniu” tej instalacji. Prawdopodobnie było to dokonane w celu dostosowania jej do nowych wymagań lub poprawienia jej efektywności. W prawie podatkowym wyróżnia się pojęcie inwestycji w obcych środkach trwałych. Należy przez nią rozumieć ponoszenie przez podatnika nakładów na środek trwały nienależący do niego, ale wykorzystywany na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na podstawie umowy.

Wydatki te muszą być ponoszone w celu ulepszenia danego środka trwałego: rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, rekonstrukcja. Do tej kategorii, nie zalicza się prac konserwatorskich oraz remontów, ponieważ ich celem nie jest zwiększenie wartości środka trwałego. Zakwalifikowanie prac, wykonanych przez Użytkownika do kategorii inwestycji w obcym środku trwałym, uzależnione jest więc od ich charakteru. Warunkiem jest także „ulepszenie” rozumiane jako podniesienie wartości. Następnie sposób rozliczenia takiej inwestycji różnicuje się na podstawie wysokości poniesionych nakładów.

Jeżeli nie przekracza ona, bądź one w ciągu roku podatkowego kwoty 10.000 zł, zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów w dacie oddania obcego środka trwałego do ponownego użytkowania. Ponadto mogą one zostać zamortyzowane jednorazowo w miesiącu ponownego oddania do użytkowania obcego środka trwałego lub w następującym po nim miesiącu. Nakłady opisane powyżej, które przekraczają 10.000 zł nie mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ są bezpośrednio zaliczane do „inwestycji w obcym środku trwałym.” W drugim przypadku nakłady te są rozliczane poprzez miesięczne odpisy amortyzacyjne. Dla czynnych płatników VAT, 10.000 zł jest kwotą netto, a dla zwolnionych brutto.

Obcy środek trwały nie podlega wpisowi do własnej ewidencji środków trwałych. Natomiast inwestycja w niego już tak. Wpisuje dokonuje się według Klasyfikacji Środków Trwałych. Co ważne - Inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu ich używania.

Zatem przedsiębrane przez Użytkownika działanie należy zakwalifikować do kategorii inwestycji w obcych środkach trwałych. Podlega ona wpisowi do właściwej ewidencji, a jej rozliczenie następuje w drodze amortyzacji. Zgodnie art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez budowlę należy rozumieć m.in. sieci uzbrojenia terenu. „Ciepłociąg” zatem będzie najprawdopodobniej podlegał wpisowi do grupy 2 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Stan prawny na dzień: 15.03.2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1426 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1406 ze zm.)
  3. Ustawa o z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217)
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny