Porady eksperta

Zgłoszenie do KRS wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Użytkownik zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym zgłoszenia do KRS zmiany danych wspólnika w spółce z o.o. Wskazał, że wspólnikiem w spółce z o.o. jest inna spółka z o.o., przy czym wspólnik jako spółka z o.o. zmienił swoją strukturę na spółkę komandytową. Czy do zgłoszenia zmiany danych wspólnika wystarczy zaktualizowana lista wspólników i zgłoszenie zmian przez portal rejestrów sądowych wraz z opłatą 350 zł?

Każdy przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, z czym ustawa wiąże określone skutki prawne w postaci jawności oraz domniemania prawdziwości wpisanych danych. W toku prowadzonej działalności, na skutek różnych zdarzeń prawnych, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek po stronie właściwych organów spółki dokonywania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców w trybie i formach przepisanych.

Spółki podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności w takim zakresie odpowiednio, jaki obejmuje dane, które obligatoryjnie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Zmiany w strukturze osobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagają powiadomienia o tym sądu rejestrowego, czyli zgłoszenia do KRS, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Zgłoszenie do KRS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznie na Portalu Rejestrów Sądowych.

Sąd rozpozna wyłącznie te wnioski do KRS, które zostaną podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub Profilem Zaufanym przez reprezentanta spółki albo profesjonalnego pełnomocnika.

Zmiana składu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wprowadzenia zmian w KRS, między innymi:

  • zmian w księdze udziałów (wykreślenie dotychczasowego wspólnika i wpisane nowego)
  • przygotowania nowej listy wspólników
  • zmiany w gronie wspólników, których wartość udziałów przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółki
  • zmiany umowy spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego.

Warto przypomnieć, że wspólnicy posiadający mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki nie są ujawniani w rejestrze spółki w KRS. Jeżeli wspólnik, który posiada więcej niż 10% udziałów sprzedaje ich część i po tej transakcji ma mniej niż 10% udziałów, należy go wykreślić z KRS. Natomiast jeżeli wspólnik, który ma mniej niż 10% udziałów, je kupuje i po takiej transakcji ma ich więcej niż 10%, należy go wpisać do KRS. Sąd rejestrowy ponadto bada, czy dane zawarte w formularzach są prawdziwe, dlatego, poza obowiązkowymi dokumentami, warto załączyć do wniosku:

  • dokumenty potwierdzające dokonane zmiany w składzie wspólników
  • umowę sprzedaży udziałów lub notarialny wyciąg z umowy, jeśli strony nie chcą ujawniać wszystkich danych z umowy albo uchwałę zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki i oświadczenie nowego wspólnika w formie aktu notarialnego o przystąpieniu do spółki i o objęciu nowych udziałów,
  • jeżeli nabywca kupił wszystkie udziały w spółce, należy dodać pisemne oświadczenie zawierające: imię i nazwisko albo firmę i siedzibę jedynego wspólnika, adres jedynego wspólnika, wzmiankę o tym, że podmiot ten został jedynym wspólnikiem spółki.

Zmiana wpisu w KRS podlega opłacie w kwocie 250 zł oraz opłacie za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w kwocie 100 zł. Obie opłaty należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy sądu rejestrowego lub bezpośrednio w kasie sądu. Potwierdzenia uiszczenia opłat należy także dołączyć do zgłoszenia i załączników składanych do KRS. Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika należy wskazać, że zmiana formy prawnej wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega zgłoszeniu do KRS. Dokonując zgłoszenia przez Portal Rejestrów Sądowych należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonane zmiany w składzie wspólników, zaktualizowaną listę wspólników i potwierdzenie dokonania opłat.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 29 września 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT