Porady eksperta

Wpis PKD do KRS

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym: Użytkownik założył spółkę z.o.o. W umowie spółki zostało wpisane 10 kodów PKD. Jednak we wniosku o wpis do KRS został podany tylko jeden z tych kodów. Czy  w związku z tym że nie wszystkie kody PKD zostały wpisane do KRS należy składać nowy wniosek o wpis do KRS i uzupełnić brakujące kody?

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej należy dokonać prawidłowej rejestracji spółki. Jednym z warunków wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

Należy zaznaczyć, że żaden przepis prawa nie wskazuje sankcji za niezgłoszenie przez spółkę aktualizacji w zakresie zmiany czy rozszerzenia przedmiotu wykonywanej przez nią działalności. Niema również obowiązku, aby kody PKD wpisane w umowie spółki pokrywały się z tymi, które zostały ujawnione w KRS. Wskazanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ma znaczenie stricte ewidencyjne. Zgodnie z  art. 40 pkt .1 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się  przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Nie oznacza to jednak, że spółka nie może prowadzić działalności właściwej dla innych kodów PKD. W umowie spółki wskazuje się wszystkie kody PKD i nie ma żadnego limitu w tym zakresie. Znaczenie kodów PKD ujawnianych w rejestrze oraz tych wpisywanych do umowy spółki jest takie samo, zaś przedmioty działalności ujawniane w rejestrze mogą mieć znaczenie dla kontrahentów spółki, którzy widzą jakiego rodzaju działalność dana spółka wykonuje bez potrzeby wglądu do umowy spółki.

Warto jednak wykazać działania, które spółka na dany moment rzeczywiście wykonuje. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy dana spółka np. zgłasza chęć udziału w przetargu lub gdy składa wniosek o dotację, w tym dotację z Unii Europejskiej. Jest bowiem bardzo częstą praktyką, że aby spółka mogła wziąć udział w przetargu albo zakwalifikować się do konkursu o pozyskanie dotacji, musi ona udokumentować rodzaj prowadzonej przez nią działalności gospodarczej według wpisu do KRS. Jednakże nie jest to warunek do końca uprawniony. wyroku WSA w Opolu z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Op 603/16; za CBOSA) sąd wskazał, że: 

Żądanie od wykonawców, aby dokumenty rejestrowe obejmowały swoim zakresem przedmiot zamówienia, jest niezgodne z art. 7 ust. 1 p.z.p., gdyż przedsiębiorca nie musi ograniczać prowadzenia działalności do przedmiotów działalności ujętych w dokumencie rejestrowym.

Wracając zatem do pytania Użytkownika rekomendujemy zgłoszenie do KRS i uzupełnienie przedmiotu działalności (kodów PKD). Pomimo tego, że nie ma przepisu, który nakazywałby obligatoryjne wpisanie wszystkich kodów PKD do KRS praktyka organów i instytucji co do tego, jakie niesie to za sobą sankcje, jest różna. Zdarza się, że spółka (podmiot), która wystawia faktury na usługi, których nie podała w KRS lub która księguje wydatki pod takimi kodami nieujawnionymi w PKD, nie może ich uznawać za koszty uzyskania przychodu. Takie stanowisko nie jest jednak prawidłowe, gdyż żadna ustawa podatkowa nie łączy faktu zakwalifikowania wydatków spółki jako kosztu uzyskania przychodu z posiadaniem w rejestrze KRS odpowiedniego wpisu w kwestii PKD. Jednakże aby uniknąć takich sytuacji i konieczności odwoływania się od decyzji organów podatkowych zalecamy złożenie wniosku do KRS zawierającego uzupełnienie kodów PKD.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 31 marca 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT