Porady eksperta

Zatrudnienie na etacie i rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z rozbudowanym zapytaniem dotyczącym zatrudnienia na etacie i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Chciałby się m.in. dowiedzieć, czy limit VAT 200 tys. zł to suma z pracy na etacie i działalności czy tylko z prowadzonej działalności, czy w przypadku przekroczenia limitu VAT w trakcie roku, powinien przesłać jpk od stycznia czy od momentu rejestracji VAT, czy próg podatkowy 120 tys zł jest to suma z działalności i etatu oraz czy w przypadku przekroczenia progu podatkowego 120 tyś przysługuje rozliczanie kosztów w działalności? Użytkownik prosi również o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy ma możliwość skorzystania z IP Box w przypadku, kiedy przekazuje prawa autorskie do utworu oraz możliwość skorzystania z IP Box oraz w przypadku, kiedy rozwija aplikację innego podmiotu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ze zwolnienia podmiotowego z VAT mogą skorzystać przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność, a także ci, którzy nie przekroczyli określonego limitu wartości sprzedaży.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT

zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Obowiązujące przepisy określają, że w przypadku przekroczenia kwoty 200 000 zł wartości sprzedaży zwolnienie traci ważność od momentu przekroczenia limitu. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku należy obliczyć kwotę limitu proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

              Limit zwolnienia z VAT wylicza się następująco: (wartość limitu, czyli 200 000 zł * liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku) / liczba dni w danym roku podatkowym

              Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy limit 200 000 zł, to od momentu przekroczenia powstaje konieczność rejestracji do VAT i opodatkowywania transakcji podatkiem VAT. Rejestracji należy dokonać za pomocą formularza VAT-R. Wskazujemy przy tym, że limit 200 000 zł dotyczy wyłącznie sprzedaży dokonanej w ramach działalności gospodarczej.

              Przed osiągnięciem wskazanego powyżej limitu sprzedaży podatnik nie wysyła plików JPK_V7. Podatnik może jednak zdecydować, by jeszcze przed osiągnięciem limitu zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, co oznacza, że podatnik zaczyna płacić podatek VAT, a tym samym składać deklaracje w pliku JPK_V7M. Oprócz rejestracji przed osiągnięciem limitu jako podatnik VAT czynny, ma również możliwość zarejestrować się jako podatnik zwolniony podmiotowo. W tym przypadku nie składa on JPK_V7 i dopiero po aktualizacji swoich danych dla celów VAT, czyli rejestracji jako VAT czynny lub przekroczenia limitu 200.000 zł zaczyna on płacić VAT, a tym samym wysyłać plik JPK_V7.

              Przechodząc do pytania dotyczącego progu podatkowego w wysokości 120.00,00 zł wskazujemy, że pierwszym progiem podatkowym bywa nazywana kwota wolna od podatku. Obecnie wynosi ona 30 000 ,00 zł. Przy takim dochodzie rocznym nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dopiero od dochodów ponad tę kwotę należy zapłacić podatek według stawki 12 proc. Lepiej zarabiający mogą przekroczyć drugi próg skali podatkowej, powyżej którego PIT wynosi już nie 12 proc., a 32 proc. Polski Ład podniósł wysokość tego progu z 85 528 zł do 120 tys. zł. Przepis obowiązuje od początku 2022 r, a w 2023 r. nic się pod tym względem nie zmieni. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku uwzględnia się dochody z wszystkich źródeł - tj. zarówno z działalności gospodarczej jak i stosunku pracy.

              Przekroczenie pierwszego progu podatkowego do 2021 roku powodowało brak możliwości odliczenia ulgi podatkowej, więc płatnik nie pomniejszył zaliczki od dochodu objętego podatkiem 32%. Inaczej jest w przypadku pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – te przysługują zawsze, bez względu na to, czy pracownik przekroczył pierwszy próg podatkowy, czy też nie. Od 2022 roku nawet po przekroczeniu drugiego progu podatkowego można zastosować ulgę podatkową. 

              Przechodząc do kolejnego zapytania dotyczącego skorzystania z IP BOX wskazujemy, że autorskie prawo do oprogramowaniakomputerowego wytwarzane i rozwijane (ulepszane) przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatnik może rozliczać oprogramowaniem przy zastosowaniu ulgi IP BOX (Innovation Box).

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 października 2020 r., 0114-KDIP3-2.4011.521.2020.1.MT. W przedmiotowej sprawie organ skarbowy wyjaśnił, że preferencyjnemu opodatkowaniu 5% stawką podlegają dochody uzyskane przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane „kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej”.

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, pod warunkiem że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Należy przy tym podkreślić, że w przypadku podatników nieprowadzących ksiąg rachunkowych wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu dotyczącego kwalifikowanego IP ewidencji może być spełniony przez sporządzanie kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca. Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to sporządzane jest przez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Ostatnie pytanie Użytkownika dotyczyło zmiany formy opodatkowania. Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia w określonym w przepisach terminie jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w nowym roku, nie wskazują, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Brak jest zatem podstaw do odmawiania skuteczności takiemu zawiadomieniu, tylko z tego powodu, że zostało ono złożone za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG. Zatem zgłoszenie powyższych informacji należy uznać za dopełnienie stosownych obowiązków, o ile złożenie wniosku CEIDG-1 nastąpiło z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów. W przypadku kontynuowania przez podatnika w kolejnym roku formy opodatkowania z roku poprzedniego nie ma konieczności zgłaszania tego faktu w urzędzie skarbowym, Zwyczajowo przyjęte jest, iż forma opodatkowania jest przez podatnika kontynuowana, wyłączając przypadki, w których podatnik przekracza limit uprawniony do skorzystania z określonych form opodatkowania.

Na koniec wskazujemy, że zapytanie Użytkownika w zdecydowanej części dotyczyło kwestii podaykowych. Podkreślamy, że udzielanie porad dotyczących prawa podatkowego wykracza poza zakres E-punktu konsultacyjnego, określony w Dziale II pkt. 4 Regulaminu udostępniania informacji i porad w systemie E-punktu konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl. Rekomendujemy w tym zakresie ewentualnie konsultacje z doradcą podatkowym.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 3 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT