Porady eksperta

Założenie działalności gospodarczej przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Chcąc zacząć świadczyć usługi agencyjne niezbędnym jest założenie działalności gospodarczej. Wynika to między innymi z art. 758 § 1 kc, który stanowi, że „Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców, gdy wykonujemy działalność, której przychód miesięczny przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę niezbędnym jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Kontynuowanie zatrudnienia z tytułu umowy o pracę nie będzie w żaden sposób kolidowało z założeniem, prowadzeniem oraz otrzymywaniem dochodów z osobiście prowadzonej działalności gospodarczej, o ile nie ma ograniczeń lub zakazów w treści stosunku prawnego (ustawą, umowa, regulamin, zakaz konkurencji). Ustawowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą m.in. osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym.

Przy jednoczesnym zatrudnieniu z tytułu umowy o pracę oraz prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nastąpi zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.s.u.s., osoba zatrudniona z tytułu umowy o pracę oraz prowadząca jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tylko z tytułu umowy o pracę o została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednakże możliwe jest złożenie wniosku o dobrowolne opłacanie tych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Tak samo wygląda sytuacja z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym (które z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i tak będą również obowiązkowe). Sytuacja zmienia się przy ubezpieczeniu zdrowotnym, które jest obowiązkowe zarówno z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak również przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynosić ona będzie 9% podstawy wymiaru. Osoby chcące skorzystać z tzw. „Małego ZUSu”/Preferencyjnych składek ZUS zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą należy pamiętać o opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wybierając, jako formę opodatkowania:

  • podatek według skali (na zasadach ogólnych) - opcja ta może być wybrana bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wybierając ten sposób opodatkowania, podatnik płaci podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, a więc przychodu pomniejszonego o udokumentowane koszty jego uzyskania według obowiązującej skali podatkowej i jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jeżeli roczne dochody przekraczają 85 528 zł, stawka podatkowa będzie wynosić 32%. Natomiast poniżej 85 528 zł stawka od 01 stycznia 2020 roku będzie wynosić 17%. Sumowane będą dochody ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej.
  • podatek liniowy – przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z możliwości płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu i również są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybierając podatek liniowy, podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli osiąga inne dochody np. z tytułu umowy o pracę, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Wybór tego sposobu opodatkowania wiąże się jednak z utratą pewnych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ważne:

Agenci ubezpieczeniowi mogą skorzystać jedynie z dwóch form opodatkowania: na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym!

Więcej informacji dotyczących form opodatkowania znajduje się na naszej stronie mikroporady.pl

Stan prawny na dzień 23 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 2019 r., poz. 300);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 2019 r., poz. 1145);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. nr 2019 r., poz.1292);
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 2019 r., poz. 1387);
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 2019 r., poz. 43)

 

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny