Porady eksperta

Zatrudnienie cudzoziemca przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

Użytkownik naszego serwisu jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałby zatrudnić pracownika będącego cudzoziemcem, pochodzącego z kraju spoza obszaru Unii Europejskiej. Użytkownik zwrócił się do nas z pytaniem czy jest to możliwe oraz jak to zrobić. 
 

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, obywatele Państw spoza Unii Europejskiej, europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mogą wykonywać pracę na terytorium Polski w sytuacji, gdy:

 • przedsiębiorca, chcący zatrudnić cudzoziemca, uzyska dla niego odpowiednie zezwolenie na pracę bądź
 • cudzoziemiec posiada zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki.

Zatrudnić cudzoziemca, który nie posiada zezwolenia na pracę (bez konieczności uzyskiwania takiego zezwolenia) można m.in. w sytuacji gdy:

 • cudzoziemiec jest osobą prowadząc szkolenia, biorącą udział w stażach zawodowych, pełniącą funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemiec jest osobą będącą nauczycielem języków obcych, który wykonuję pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy;
 • cudzoziemiec jest osobą będącą członkiem sił zbrojnych lub personelu cywilnego, która wykonuję pracę w międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub będącą cudzoziemcem delegowanym do wdrażania programów zbrojeniowych realizowanych na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
 • cudzoziemiec jest osobą będącą stałym korespondentem zagranicznych środków masowego przekazu, która została przyznana, na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, akredytacja ministra właściwego do spraw zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej działalności dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji;
 • cudzoziemiec jest osobą wykonującą indywidualnie lub w zespole usługi artystyczne trwające do 30 dni w roku kalendarzowym;
 • cudzoziemiec jest osobą wygłaszającą do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej;
 • cudzoziemiec jest sportowcem wykonującym do 30 dni w roku kalendarzowym, pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zawodami sportowymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Na wstępie rekomendujemy więc zapoznać się z pełną listą przypadków, w których można zatrudnić cudzoziemca, który nie posiada zezwolenia na pracę. Pełna lista znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-bez-zewolenia-na-prace . Lista została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Podejrzewamy, że jeżeli użytkownik serwisu zgłosił się do nas z pytaniem jak zatrudnić cudzoziemca, to owy cudzoziemiec nie posiada on ani jednolitego zezwolenia na pracę, ani nie należy do grupy wyjątków, o których mowa powyżej.

W takiej sytuacji chcąc zatrudnić cudzoziemca potencjalny pracodawca powinien sporządzić wniosek o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca.

Najbardziej popularne wnioski wybierane przez pracodawców to wnioski o zezwolenie na pracę typu A oraz zezwolenie na pracę typu B.

Zezwolenie na prace typu A to zezwolenie dla cudzoziemca, który ma wykonywać pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Natomiast, zezwolenie typu B wydawane jest na rzecz cudzoziemca, który

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców;
 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji;
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prace należy złożyć do właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy bądź miejsca zamieszkania potencjalnego pracodawcy wojewody bądź do wojewody mazowieckiego, w sytuacji gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania. Wniosek można złożyć on-line, wysłać za pośrednictwem poczty polskiej bądź złożyć osobiście w urzędzie wojewódzkim.

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów, w zależności od typu zezwolenia (A/B).

Do wniosku o zezwolenie typu A należy dołączyć

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 • dokumenty potwierdzającetożsamość:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróżybądź
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku;
  • umowę spółki (w sytuacji gdy potencjalny pracodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji bądź spółką cywilną)
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – (w sytuacji gdy potencjalny pracodawca jest spółką akcyjną w organizacji);
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • dowód wpłaty opłaty o zezwolenie;
 • informację starosty o lokalnym rynku pracy wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku (informacja starosty dołączana jest tylko w określonych przypadkach, to czy Twoja sytuacja wymaga złożenia tego dokumentu, możesz sprawdzić na stronie biznes.gov.pl kwalifikuje się do złożenia tego dokumentu )
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym - pod warunkiem, że cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zawodzie regulowanym;

Do wniosku o zezwolenie typu B należy dołączyć

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 • dokumenty potwierdzające tożsamość:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży bądź
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku;
  • umowę spółki (w sytuacji gdy potencjalny pracodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji bądź spółką cywilną);
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – (w sytuacji gdy potencjalny pracodawca jest spółką akcyjną w organizacji);
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • dowód wpłaty opłaty o wydanie zezwolenia;
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające, że:
  • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorstwo potencjalnego pracodawcy osiągnęło dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bądź
  • przedsiębiorstwo potencjalnego pracodawcy posiada środki lub prowadzi działalności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy;
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia.

Przedsiębiorca, wnioskując o zezwolenie na pracę typu B nie jest obowiązany do złożenia zeznania o wysokości dochodu lub straty, dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia i dokumentów potwierdzających wartość posiadanych środków lub poziom dochodu w roku poprzedzającym, w sytuacji gdy potencjalny pracownik:

 • w okresie 3 lat od dnia poprzedzającego złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Polski albo innego państwa UE, EOG lub Szwajcarii albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Polsce,
 • przez 3 lata poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie na terytorium Polski  i pobyt ten był nieprzerwany.

Ponadto, warto wiedzieć, że poza najczęściej wskazywanymi wnioskami typu A oraz typu B możliwe jest także złożenie wniosku o zezwolenie typu:

 • C – w sytuacji gdy dotyczy cudzoziemca pracującego w zagranicznej firmie i delegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym do
  oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym;
 • D – w sytuacji gdy dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym;
 • E – w sytuacji gdy dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, i jest delegowany  do pracy w Polsce na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D;
 • S (praca sezonowa) – w sytuacji gdy potencjalny pracodawca, chce zatrudnić pracowników na kilka miesięcy do pracy sezonowej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę powinien zostać rozpoznany w terminie 30 dni a w sytuacjach skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

Stan prawny na dzień 28 września 2021 roku

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U. 2018.2273 t.j.);
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2021.1100 t.j.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017.2345 t.j.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 t.j.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny