Porady eksperta

Wprowadzenie samochodu jako środka trwałego do majątku przedsiębiorstwa, w przypadku jego współwłasności i jej zniesienia

Pytanie z dnia 15 grudnia 2017

Przedstawiony problem prawny: wprowadzenie samochodu jako środka trwałego do majątku przedsiębiorstwa, w przypadku jego współwłasności i jej zniesienia

Odpowiedź na problem prawny:

Przedsiębiorca może do celów działalności gospodarczej wprowadzić „wpisać” swój samochód do ewidencji i ksiąg jako środek trwały przedsiębiorstwa, nie jest to obowiązek, a jedynie wybór podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Aby wprowadzić samochód do majątku jako środek trwały własnej firmy musi, on stanowić własność lub współwłasność podatnika, bądź powinien być nabyty od razu do majątku na koszt czyli w ciężar przedsiębiorstwa, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Samochód taki musi być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Samochód, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych można amortyzować. Jednak aby tego dokonać, wartość nabycia (cena) samochodu musi aktualnie przekraczać 3.500 zł, a od przyszłego roku będzie to 10.000 zł

W przypadku współwłasności samochodu można wpisać go do majątku przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy właścicielem jest osoba najbliższa można dokonać jego darowizny na rzecz przedsiębiorcy. Jeśli darowizna zostanie zgłoszona w termie 6 miesięcy do właściwego urzędu skarbowego, podatnik zwolniony jest z odpowiedzenia podatku od darowizny, a samochód w całości może wejść do majątku przedsiębiorstwa i podlegać amortyzacji.

Przedsiębiorca, który chce wykorzystywać zakupiony przez siebie samochód do celów gospodarczych może zarówno posiadać go w majątku osobistym, jak i wprowadzić go do majątku przedsiębiorstwa tzw.: wpis do ewidencji środków trwałych, jednak o tym powinna rozstrzygnąć potrzeba i zamiar, co do zakresu korzystania z samochodu, co oznacza uprzednią refleksję czy i w jakim zakresie samochód będzie wykorzystywany zarówno w celach osobistych jak i gospodarczych (do prowadzenia działalności gospodarczej). Pojazd pozostający w majątku osobistym może być wykorzystywany do celów działalności gospodarczej przez właściciela, poza majątkiem firmy jako osobisty i tak jak samochód pracownika wówczas obowiązywać będzie tzw. „kilometrówka”.

 

Samochód firmowy, a ewidencja

Za środki trwałe, które podlegać mogą amortyzacji zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032) uznaje się środki:

 • stanowiące własność lub współwłasność podatnika;
 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
 • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in.:
  - maszyny, urządzenia i środki transportu;

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 updof, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 22n ust. 1 updof, ewidencja środków trwałych powinna zawierać m.in.:

 • datę przyjęcia do używania (wprowadzenie do działalności gospodarczej);
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • wartość początkową;
 • stawkę amortyzacyjną;
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów;
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Należy dodać, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zakup samochodu firmowego (spełniającego definicję środka trwałego – patrz szerzej wyżej) powinien od razu wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz poddawać amortyzacji. Jeżeli przedsiębiorca nabył swój samochód do celów prywatnych, a następnie chce go wprowadzić do firmy to powinien dokonać takiego przeniesienia.

Patrz szerzej: https://mikroporady.pl/ksiegowosc/dla-ksiegowych/item/51-samochod-w-mikroprzedsiebiorstwie.html

Podstawa prawna:

 • art. 22a ust. 1, 22n ust. 1 i inne Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2011 nr 61 poz. 308);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. 2017 poz. 2342).

Stan prawny na : 15 grudnia 2017 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT