Porady eksperta

Umorzenie zaległości podatkowych – COVID

Użytkownik naszego serwisu prowadzi działalność turystyczną. Z uwagi na panującą pandemię COVID- 19, stracił możliwość zarobkowania i tym samym nie posiada środków celem spłaty zaległych zobowiązań podatkowych. Użytkownik zwrócił się do nas z zapytaniem jak zatrzymać egzekucje należności z rachunku bankowego oraz jak uzyskać zwolnienie ze spłaty zaległych należności podatkowych. Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Podatnicy, mogą starać się o odroczenie bądź umorzenie zaległości finansowej. Aby uzyskać stosowne umorzenie zaległości (do której naliczane są także odsetki za zwłokę w zapłacie) należy złożyć wniosek o umorzenie bądź odroczenie.

Każdy wniosek rozpoznawany jest indywidualnie, nie można więc przedstawić wykazu argumentów, które skutkują pewnością pozytywnego rozpoznania wniosku i umorzenia zaległości podatkowych. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie należy jednak szczegółowo przedstawić stan faktyczny oraz dołączyć stosowne dokumenty. W zaistniałej sytuacji rekomendujemy przedstawienie księgi przychodów i rozchodów, która dokumentuje brak środków na spłatę zadłużenia, a także wykazać, że z uwagi na rozporządzenia związane z panującymi obostrzeniami podatnik nie miał możliwości prowadzenia działalności. W aktualnej sytuacji związanej z pandemią nie jest wymagane składanie dokumentów potwierdzających stanowisko podatnika, w takim przypadku organ podatkowy samodzielnie zbierze materiał dowodowy – rekomendujemy jednak jego złożenie – takie działanie przyspieszy rozpoznanie wniosku.

Podatnik powinien wykazać, że posiada ważny interes w umorzeniu zaległości. Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 22 kwietnia 1999 r wydanego w sprawie o sygn. akt SA/850/98 wskazał, że

 • „ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,
 • interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.”

Należy pamiętać, że umorzone mogą zostać:

 • zaległości podatkowe;
 • odsetki za opóźnienia;
 • opłata prolongacyjną (ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej).

Wniosek można złożyć:

 • podczas osobistej wizyty podatnika w urzędzie;
 • listownie;
 • elektronicznie za pomocą profilu zaufanego bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Więcej o tym jak złożyć wniosek można przeczytać na stronie rządowej, regularnie aktualizowanej z uwagi na panującą sytuacje epidemiologiczną: TUTAJ

O tym jak bronić się przed egzekucją z rachunku bankowego prowadzoną przez organ szeroko piszemy w naszej poradzie: Jak bronić się przed egzekucją skarbową ze strony urzędu skarbowego.

Przypominamy jednak, że podatnik, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja z rachunku bankowego ma prawo zgłosić zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej m.in. z powodu brak wymagalności obowiązku w przypadku z tytułu odroczenia terminu wykonania obowiązku / rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej / wystąpienia innej przyczyny niż określone powyżej.

W niniejszym stanie faktycznym podatnik może zgłosić zarzuty i wskazać, iż zobowiązanie najpierw zostało odroczone, a następnie podatnik złożył ponowny wniosek o jego odroczenie z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną i toczy się w tej sprawie postępowanie administracyjne.

Takie zarzuty co do zasady powodują zawieszenie wszczętego postępowania egzekucyjnego do czasu ich rozpatrzenia.

Stan prawny na 20 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 t.j.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2020 roku ordynacja podatkowa (Dz.U 2020.1325 t.j.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny