Porady eksperta

Termin na sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji w spółce z o.o.

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

W pierwszej kolejności należy wskazać, że istotna jest przyczyna/podstawa otwarcia likwidacji. Trzeba też zwrócić uwagę, że bilans likwidacyjny Spółki uregulowany jest nie tylko w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), ale również w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (dalej jako „ustawa o rachunkowości”).

Zgodnie z art. 281 § 1 k.s.h., likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.

Natomiast w ustawie o rachunkowości określony został termin na sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami tej ustawy na dzień otwarcia likwidacji. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości termin na sporządzenie tego bilansu wynosi 15 dni od otwarcia likwidacji. Przy czym dniem otwarcia likwidacji jest, stosownie do okoliczności likwidacji, dzień uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania (art. 274 k.s.h.).

W przedstawionym stanie faktycznym termin 15 dni należy liczyć od dnia podjęcia uchwały o likwidacji, tj. od dnia 16 czerwca 2019 r.. Zatem bilans otwarcia likwidacji powinien zostać sporządzony do dnia 1 lipca 2019 r., jeżeli likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu lub wspólnicy spółki z o.o.. Jeżeli likwidatorami są inne osoby, w praktyce często niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu. Wówczas, przyjmuje się, że bilans otwarcia likwidacji powinien być sporządzony w ciągu 15 dni od dnia powołania likwidatora (przyjęcia przez niego tej funkcji).

Dokonując umiejscowienia czynności sporządzenia bilansu w całym procesie likwidacji spółki z o.o. wskazać należy, że zgodnie z art. 22 ustawy o krajowym rejestrze sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r., wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Z uwagi na to, że ustawodawca przewidział termin krótszy na złożenie wniosku o wpis o otwarciu likwidacji niż na sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, bilans ten powinien zostać sporządzony po złożeniu wniosku do KRS, ale przed ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji.

Zarówno kodeks spółek handlowych, jak i ustawa o rachunkowości nie określają wprost terminu, w którym bilans otwarcia powinien zostać zatwierdzony. Stąd, w doktrynie prawa przyjmuje się, że zwołanie zgromadzenia wspólników w celu zatwierdzenia bilansu powinno nastąpić niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Ważne:

Na marginesie wskazać również należy, że sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji nie zwalnia likwidatorów z obowiązku sporządzenia odrębnego sprawozdania finansowego według stanu na dzień poprzedzający likwidację spółki, co wynika z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna:

  • Ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 t.j.);

  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 t.j.);

  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 t.j.)

 

Stan prawny na dzień: 2 września 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny