Porady eksperta

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a zwolnienie z PIT

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Czy założenie działalności gospodarczej powoduje utratę do zwolnienia z PIT do 26. roku życia z umów o pracę i umów cywilnoprawnych? Dochody z założonej działalności gospodarczej podatnika, który nie ukończył 26. roku życia podlegają opodatkowaniu, zwolnienie nie przysługuje. Jak wygląda sytuacja, gdy podatnik pracuje na umowę o pracę w firmie oraz na umowę zlecenie w innej firmie i z tytułu tych umów korzysta ze zwolnienia z podatku do 26. roku życia oraz założył działalność gospodarczą?

Zasady zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia

Zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26 roku życia, czyli tzw. ulga dla młodych jest preferencją podatkową uregulowaną w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244)
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
  • z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł

Ulga dla młodych ma zastosowanie zarówno do przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.

Warunek wieku musi być spełniony na moment uzyskania przychodów. Do obliczania terminu stosujemy w tym wypadku art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej. Norma ta stanowi, że terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Powyższe oznacza, że prawo do ulgi dla młodych przysługuje podatnikowi włącznie z dniem 26. urodzin. Przychody uzyskane po tym dniu – nawet jeżeli mieszczą się w limicie – nie mogą korzystać ze zwolnienia.

 

Źródła osiągania przychodów warunkiem skorzystania z ulgi dla młodych

Konstrukcja cytowanego powyżej przepisu sprawia, że ulga na start znajdzie zastosowanie wówczas, gdy przychody osiągane są ze ściśle określonych źródeł. Ponadto obligatoryjne jest utrzymanie się w limicie przychodów w danym roku podatkowym.

Niewykorzystany w danym roku limit zwolnienia nie przechodzi na kolejny rok podatkowy. Nie jest również możliwe, aby posłużył się nim np. małżonek podatnika. Limit zwolnienia ma charakter sztywny i jest przypisany do danego roku podatkowego (który odpowiada rokowi kalendarzowemu).

W kontekście problemu przedstawionego przez Użytkownika  należy wskazać, że z ulgi dla młodych nie korzystają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem nie zostały one wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Ulga dla młodych nie dotyczy osób osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji uzyskiwanie przychodu w ramach B2B nie zwalnia osoby do ukończenia 26. roku życia z obowiązku odprowadzania z tego tytułu podatku dochodowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Rozpoczęcie działalności gospodarczej a ulga dla młodych

Ustawa PIT wyróżnia kilka różnych źródeł przychodów, których katalog jest określony w art. 10 ust. 1 tejże ustawy. Nie ma zatem przeszkód, aby osoba fizyczna osiągała przychody z różnych źródeł, przy czym istotnego znaczenia nabiera właściwa alokacja do odpowiedniego z nich, ponieważ pozwala to na odpowiednie rozliczenie podatku z tego tytułu.

Chociaż przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie są objęte zakresem zwolnienia w ramach ulgi dla młodych, to jednak ich osiąganie nie powoduje utraty prawa do ulgi w ramach innych źródeł przychodów.

Ponadto przychody osiągnięte w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie wpływają na limit przychodów określony w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

W stanowisku prezentowanym przez Ministerstwo Finansów z 30 grudnia 2022 roku dotyczących ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia, należności nieobjęte ulgą dla młodych (np. zasiłek chorobowy, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej) nie wpływają na wysokość kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w jej ramach.

Przychody uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej pozostają bez wpływu na zwolnienie w ramach ulgi dla młodych. Nie podlegają one doliczeniu do limitu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Więcej na temat ulgi dla młodych i innych zmianach podatkowych obowiązujących od 2022 roku można dowiedzieć się z artykułu opublikowanego w naszym serwisie: Zmiany podatkowe w 2022 r. - mikroPorady.pl - Biznesowe wsparcie z najlepszej strony

Pamiętaj!
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 31 maja 2024 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
1)Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.)

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT