Porady eksperta

Prowadzenie działalności wspólnie z mężem

Użytkowniczka zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Wraz z mężem szukamy najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności i opodatkowania. Jeszcze przed ślubem prowadziliśmy identyczne jednoosobowe działalności gospodarcze (projektowanie specjalistyczne/marketing). Z racji zmiany stanu cywilnego rozważamy zmianę form działalności lub np. wspólne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo: z racji braku kosztów nie jesteśmy VAT-owcami, a planowane przychody będą nieregularne tj. środki finansowe będziemy uzyskiwać raz na kwartał w wysokości ok. 30 tyś. zł netto.
Czy w takim przypadku spółka, działalność gospodarcza czy inna forma jest najbardziej korzystna? Jaką formę opodatkowania wybrać (zasady ogólne, ryczałt etc.)? Czy rozliczać się razem czy osobno?

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat a swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w przepisach obowiązujących w Polsce, jednak nie obejmują swym zakresem indywidualnych porad oraz z zakresu prawa podatkowego. W związku z powyższym, poniżej zostaną opisane ogólne zasady związane z założeniem spółki przez małżonków.

Przepisy dotyczące założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Z opisanego przez Użytkowniczkę stanu faktycznego wynika, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem wydaje się być założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Poniżej szczegółowo omówimy specyfikę tego rodzaju prowadzenia firmy przez małżonków.
Definicja spółki z o.o. znajduje się w art. 151 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez 1 albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Spółka z o.o. jest podmiotem posiadającym odrębną osobowość prawną, co oznacza, że sama zaciąga zobowiązania, nabywa prawa, pozywa i może być pozywana. Co warte podkreślenia, działalność gospodarcza wykonywana w formie spółki z o.o. może być działalnością jednoosobową – obecne przepisy ksh pozwalają bowiem, by w skład tej spółki wchodził wyłącznie 1 wspólnik. Zgodnie z wyrok SA w Białymstoku z 5 marca 2015 roku (sygn. akt I ACa 854/14): „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki atrybutowi osobowości prawnej wyposażona jest w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych i może uczestniczyć w obrocie cywilnoprawnym. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki (art. 151 § 4 KSH); członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki dopiero wówczas, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (art. 299 § 1 KSH). W sprawie o zwrot nakładów poczynionych na rzecz spółki (art. 405 KC) wspólnik tej spółki, mimo że jest jedynym jej udziałowcem i członkiem zarządu, nie ma legitymacji biernej”.

Zalety prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Warto podkreślić, że podstawową zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym. Co do zasady za zobowiązania spółki w pierwszej kolejności odpowiada sama spółka. W praktyce powoduje to, że wspólnicy takiego podmiotu nie muszą martwić się swoją ewentualną odpowiedzialnością, tak jak ma to miejsce w przypadku spółek osobowych (np. spółki jawnej lub partnerskiej). Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. również jest ograniczona – na co wskazuje art. 299 ksh. Warto podkreślić, że koszty założenia spółki z.o.o. nie są wysokie. Wspólnicy mogą to uczynić na 2 różne sposoby:

  • przez skorzystanie z systemu S24,
  • przez skorzystanie z pomocy notariusza – w tym przypadku koszty wynoszą ok. 200-300 zł przy założeniu zastosowania minimalnego kapitału zakładowego spółki w wysokości 5000 zł.

Kosztami pojawiającymi się przy rejestracji spółki z o.o. są koszty wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie wynoszą one łącznie 350 zł (250 zł za wpis do rejestru oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Minusy prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przechodząc do wad spółki z o.o. niewątpliwie może to być jej podwójne opodatkowanie. Podmiot ten musi bowiem opłacać przede wszystkim podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Jeśli spółka wypłaci zyski swoim wspólnikom, to dochodzi nam dodatkowy podatek dochodowy, tym razem od osób fizycznych (PIT). Podatek obciążający spółkę z o.o. wynosi 9% albo 19% – niższa stawka jest stosowana tylko wobec podmiotów, które w danym roku obrachunkowym nie uzyskały przychodów przekraczających równowartość kwoty 2 000 000 euro. W przypadku wyższych przychodów stosujemy wyższą stawkę podatkową.
Ponadto mankamentem prowadzenia spółki z o.o. jest obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Stanowi ona skomplikowany i najbardziej sformalizowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i finansowych. Co do zasady spółki z o.o. muszą stosować u siebie pełną księgowość, co w praktyce wiąże się z dodatkowymi kosztami działalności pod postacią opłacenia usług księgowych u zewnętrznych firm lub zatrudnienia księgowego na etat w firmie. Pamiętajmy jednak, że w przypadku mniejszych spółek z o.o. można zastosować wyjątki pozwalające na korzystanie z tzw. uproszczonej księgowości.
Coroczne składanie sprawozdań finansowych to także wada spółek z o.o. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, czy spółka osiągnęła w danym roku obrachunkowym jakiekolwiek przychody. Jeśli spółka zapomni o złożeniu sprawozdania finansowego, naraża się wówczas na odpowiedzialność finansową – wspólnicy mogą być obciążeni karą do nawet kilku tysięcy złotych.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonków

Przechodząc do kwestii założenia spółki z.o.o. przez małżonków należy wskazać, że to, jak związek małżeński wpłynie na posiadanie udziałów w spółce przez małżonków, zależy przede wszystkim od momentu, kiedy te udziały są obejmowane. W przedmiotowym stanie faktycznym Użytkownika planuje dopiero założyć spółkę, a więc można zawrzeć odpowiednie postanowienia w umowie spółki. Dodatkowo, jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska udziały wchodzą w skład majątku wspólnego i stają się własnością obojga małżonków.

Intercyza przy prowadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonków

Można to zmienić, podpisując umowę majątkową małżeńską, czyli tak zwaną intercyzę, wskutek czego każdy z małżonków będzie dysponował odrębnym majątkiem osobistym. Podpisywanie intercyzy daje spore możliwości modyfikowania zależności finansowych pomiędzy małżonkami. Poza typową rozdzielnością majątkową, na skutek której każdy posiada odrębny od drugiego małżonka majątek, istnieje kilka innych opcji:

  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – polegająca na wyrównaniu wartości majątków (dorobków) w przypadku gdy są one nierówne, dzięki czemu zabezpieczony jest los małżonka, którego wzrost wartości majątku jest mniejszy (np. z powodu braku zarobkowania w czasie opieki nad dziećmi lub choroby);
  • umowy poszerzające wspólność majątkową – w niektórych przypadkach podpisywana jest umowa o rozszerzenie wspólności majątkowej, do której można włączyć element majątku, który wcześniej należał majątku osobistego.

Jeżeli Użytkowniczka zdecydowałaby się na zawiązanie spółki z.o.o. wraz z małżonkiem rekomendujemy w tym celu kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zadba o skonstruowanie odpowiedniej umowy spółki. Jeżeli natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ocenie Użytkowniczki nie jest dobrym rozwiązaniem rekomendujemy zwrócić się do biura podatkowego lub doradcy podatkowego. Osoby wykonujące ten zawód posiadają odpowiednie kompetencje i rozległą wiedzę, aby udzielić podatnikowi stosownych informacji. Wiele zależy od indywidualnego podejścia do każdej sprawy, bo dzięki temu można w sposób bardziej profesjonalny i dokładniejszy odpowiedzieć na wszystkie wszelkie pytania stawiane przez podatnika, a także będzie można udzielić profesjonalnej porady w sprawie dotyczącej wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz sposobu rozliczenia przez małżonków.

Pamiętaj!
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.
Wyszukaj:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława
Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 18 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18).

Komandytariusz a komplementariusz

Zarówno komplementariusz, jak i komandytariusz są wspólnikami spółki komandytowej. Realizują oni różne zadania i obowiązki uzależnione od posiadanych w spółce udziałów. W tabeli zostały przedstawione najważniejsze różnice i podobieństwa między nimi.

Komplementariusz jest wspólnikiem, co do zasady, ponoszącym w pełni odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale przy tym posiadającym uprawnienia do jej reprezentowania. Odpowiada za zobowiązania cywilnoprawne spółki komandytowej na tych samych zasadach jak wspólnik spółki jawnej. Komplementariusz jest inaczej nazywany wspólnikiem aktywnym - co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wiąże się to nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Komplementariusz, który czynnie uczestniczy w kierowaniu spółką odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Jego odpowiedzialność obejmuje całość zobowiązań i ma charakter solidarny. Komplementariusz odpowiada więc wraz ze spółką. Zapłata zobowiązania przez komplementariusza zwalnia z długu również spółkę. Jednakże odpowiedzialność komplementariusza ma charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z jego majątku, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT