Porady eksperta

Ochrona prawna wynalazku

Użytkownik naszego serwisu prowadzi badania nad wynalazkiem z zakresu techniki ogrzewania. Zależy mu na tym, aby zabezpieczyć swoje odkrycie w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik prosi o streszczenie obowiązującej w tym przypadku procedury oraz o przygotowanie oferty na wykonanie dokumentacji dla tego przedsięwzięcia.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów:

Na wstępie wyjaśniamy, że Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości nie sporządza projektów umów ani innych dokumentów w indywidualnych sprawach. Fundacja nie prowadzi działalności komercyjnej, a jej eksperci nie zajmują się odpłatnym świadczeniem usług doradztwa prawnego. Z tych przyczyn nie możemy spełnić prośby Użytkownika, niemniej jednak zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią przygotowanej w tej sprawie odpowiedzi.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej nie definiuje wprost pojęcia wynalazku, wskazując jedynie kryteria, które dane rozwiązanie musi spełniać, aby móc utrzymać patent na wynalazek:

(i) kryterium nowości;

(ii) kryterium poziomu wynalazczego;

(iii) kryterium przemysłowego stosowania;

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowe, wynalazek jest nowy jeżeli nie jest on jeszcze częścią stanu techniki. Określając kryterium poziomu wynalazczego ustawodawca odwołał się do wiedzy eksperckiej – stosownie do art. 26 ust. 1 tej ustawy, wynalazek posiada odpowiedni poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Z kolei przemysłowe zastosowanie wynalazku mówi się wtedy gdy według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób (w rozumieniu technicznym), w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, w tym w rolnictwie.

Tylko rozwiązania spełniające wyżej wymienione i opisane kryteria korzystają z ustawowej ochrony wynalazku. Urządzenie z zakresu techniki grzewczej, co do zasady może być uznane za wynalazek (pod warunkiem spełnienia ww. warunków), zwłaszcza, że nie zaliczono ich do katalogu rzeczy nieuznawanych za wynalazki z art. 28 ustawy prawo przemysłowe.

Ochronę wynalazku gwarantuje patent. Patent należy zdefiniować jako prawo wyłączne udzielane na wynalazek, limitowane czasowo (20 lat), obowiązujące na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ władzy publicznej. Patent w Polsce jest udzielany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzyskanie patentu na wynalazek wiąże się ze stosunkowo dużym nakładem pracy celem przygotowania wyczerpującej dokumentacji. Niemniej jednak patent, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, daje prawo wynalazcy do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawę można załatwić osobiście w Urzędzie Patentowym RP, listownie lub przez Portal Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP, także przez pełnomocnika.

Procedurę uzyskania patentu można podzielić na następujące etapy:

 1. Zgłoszenie wynalazku (czyli etap po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i przekazanie jej do UP RP), które powinno zawierać:


  a) podanie określające oznaczenie zgłaszających, przedmiot zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu;
  b) opis wynalazku traktujący szczegółowo o jego istocie;
  c) zastrzeżenie (lub zastrzeżenia) patentowe, zawierające opis zespołu cech technicznych niezbędnych do określenia czego wynalazek dotyczy (przedmiotu wynalazku);
  d) skrót opisu wynalazku – zwięzła informacja na temat przedmiotu wynalazku i jego charakterystyki;
  e) rysunki (jeżeli istnieją bądź są możliwe do sporządzenia);
  f) ewentualny wniosek dotyczący prawo pierwszeństwa;
  g) enumeratywne wymienienie załączników;

 2. Weryfikacja zgłoszenia, ewentualna konwalidacja braków formalnych, w tym wezwanie do uzupełnienia opłaty;
 3. Doręczenie wnioskodawcy sprawozdania Urzędu Patentowego o stanie techniki (weryfikacja szans na otrzymanie patentu);
 4. Ogłoszenie zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego RP;
 5. Ocena merytoryczna zgłoszenia – ocena zdolności patentowej wynalazku i jednolitości zgłoszenia;
 6. Orzeczenie Urzędu Patentowego RP w przedmiocie udzielenia patentu, odmowie udzielenia patentu albo umorzeniu postępowania w sprawie – wydane w formie decyzji;
 7. Ewentualne postępowanie odwoławcze;
 8. Wpis patentu do rejestru wynalazków;
 9. Wydanie patentu i ogłoszenie patentu w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP.

Postępowanie w przedmiocie udzielenia patentu jest odpłatne, ściśle sformalizowane i długotrwałe. Przejście przez wszystkie wyżej wymieniony etapy może zająć nawet do trzech lat.

Przed przystąpieniem do procedury uzyskania patentu na wynalazek zalecamy zapoznanie się z wytycznymi Prezesa Urzędu Patentowego RP, dostępnymi na stronie urzędu: https://uprp.gov.pl/pl - zakładka wytyczne Prezesa URPR.

Na stronie UPRP dostępne są również odpowiednie formularze dokumentów wykorzystywanych w procedurze uzyskania patentu na wynalazek: https://uprp.gov.pl/pl/formularze-do-wydruku.

Niniejsza odpowiedź jedynie dotyka istoty poruszonego zagadnienia, a każda sprawa wymaga dokonania analizy z uwzględnieniem jej indywidualnych aspektów. Mając na względzie formalizm postępowania w przedmiocie udzielenia patentu i konieczność zapewnienia jego prawidłowości zachęcamy do konsultacji z wykwalifikowanym rzecznikiem patentowym oraz z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Stan prawny na dzień 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.).

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT