Porady eksperta

Prawa kupującego wynikające z wady rzeczy

Użytkownik naszego serwisu zakupił urządzenie, które dwukrotnie było już serwisowane. Niestety pomimo napraw urządzenie wciąż się psuje. Czy użytkownik może oczekiwać zwrotu ceny? 


Kupujący ma praw
o dochodzić swoich praw od sprzedawcy oraz producenta na podstawie akceptowanego w chwili zakupu regulaminu sprzedaży oraz gwarancji.  


Ponadto, o
dpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego została uregulowana w ustawie z dnia kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”, „kodeks cywilny”). 


Kupujący 
ma prawo więc dochodzić swoich praw ztytułu zakupy produktu wadliwego / uległego zniszczeniu ztytułu różnych podstaw prawnych. 


Zgodnie z przepisami
 kodeksu cywilnego, kupujący, który zakupił produkt wadliwy / uszkodzony może dochodzić swoich praw na podstawie tzw.rękojmi, regulowanej przez art. 556k.c.(odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady rzeczy). 


Uprawnienia z
tytułu rękojmi polega na tym, że jeżeli w sytuacji zakupiona rzecz ma wadę, jest niezgodna z umową kupujący może dochodzić: 

  • obniżenia ceny – wproporcji takiej wjakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje wstosunku do wartości rzeczy wadliwej; 

  • odstąpienia od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie wsytuacji wktórej wada rzeczy jest istotna, tj. uniemożliwiająca korzystanie zniej wsposób zgodny zjej przeznaczeniem iwłaściwościami (kupujący zwraca produkt oczekując zwrotu zapłaconej ceny); 

  • naprawy uszkodzonej rzeczy; 

  • wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad; 


Za rzecz niezgodną z
umową sprzedaży uznaje się wszczególności sytuację wktórej: 

  • rzecz sprzedana nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel wumowie oznaczony albo wynikający zokoliczności lub przeznaczenia; 

  • rzecz sprzedana nie ma właściwości, októrych istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, wtym przedstawiając próbkę lub wzór; 

  • rzecz sprzedana nie nadaje się do celu, októrym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, asprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

  • rzecz sprzedana została kupującemu wydana wstanie niezupełnym. 


To do konsumenta należy decyzja, czy oczekuje on naprawy uszkodzonej rzeczy, wymiany na wolną od wad czy chce odstąpić całkowicie od zawartej umowy sprzedaży 
Należy jednak wskazać, że sprzedawca może w granicach prawa nie uznać jego wyboru i zaproponować inny sposób rozwiązania sytuacjiPrzebieg zdarzeń zależy od indywidualnych okoliczności faktycznych – np. od tego, czy towar był wcześniej reklamowany, od charakteru wady czy łatwości i szybkości naprawy lub wymiany towaru. W przypadku, gdy towar z wadą był już wcześniej naprawiamy, konsument ma prawoodstąpić od umowy (jeśli wada jest istotna) lub domagać się obniżenia ceny. Sprzedawca nie może odmówić spełnienia tych żąd1Takie prawo przysługuje kupującemu na podstawie art. 560 § 1 k.c. zgodnie z brzmieniem którego „Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.” 


W związku z powyższym, w sytuacji gdy produkt był już naprawiany i pomimo naprawy, rzecz wciąż jest wadliwa, kupujący może odstąpić od umowy, zwrócić sprzedawcy produkt i oczekiwać zwrotu zapłaconej ceny, a sprzedawca nie może 
odmówić, chyba że wada należy do wad nieistotnych.  

 

Stan prawny na dzień: 10 grudnia 2020 roku. 


Podstawa prawna:
 

  • Ustawa zdnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2020.1740);

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny