Porady eksperta

Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym odmowy wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS. Wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, która jest aktualnie zawieszona, dodatkowo jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz ma zawartą umowę zlecenia, gdzie z powodu złego stanu zdrowia otrzymał zaświadczenie o braku wykonywanej pracy. Organ odmówił wypłaty zasiłku chorobowego powołując się na art. 13 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Czy stanowisko ZUS-u jest prawidłowe?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że sam fakt zawartych umów nie oznacza wykonywania działalności zarobkowej. Za podstawę prawną odmowy organ wskazał art. 13 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W uzasadnieniu decyzji, którą Użytkownik dołączył do zapytania podniesione zostało, iż niemożliwym jest przyznanie prawa do zasiłku chorobowego w spornym okresie z uwagi na fakt, że Użytkownik kontynuuje działalność zarobkową wynikającą z zawartej umowy o pracę i umowy zlecenia stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnie ubezpieczeniem społecznym.  Mając na względzie okoliczności wskazane w zapytaniu, tj. niewykonywanie pracy zarobkowej w czasie zwolnienia chorobowego należy stwierdzić, że wydana decyzja jest nieprawidłowa i rekomendujemy wniesienie odwołania.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Należy zaznaczyć, że przesłanką negatywną nie jest "objęcie innym ubezpieczeniem" - w tym przypadku ubezpieczeniem z tytułu umowy zlecenia. Przesłanką negatywną prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia jest "kontynuacja lub podjęcie działalności zarobkowej". Zleceniodawca posiada informacje dotyczące niezdolności do pracy. Z tej przyczyny nie kontynuuje działalności zarobkowej wynikającej z zawartej umowy. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim Użytkownik nie świadczył pracy, ani nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu zawartych umów. Oznacza to, że w okresie objętym decyzją Użytkownik nie wykonywał pracy zarobkowej ani nie wykorzystywał zwolnienia od pracy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, zatem zachodzą wszelkie podstawy do przyznania mu  prawa do zasiłku chorobowego za okres wskazany w decyzji.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 6 czerwca 2001 r., sygn. III AUa 2704/00 

użyte w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa sformułowanie "kontynuując działalność zarobkową" nie jest równoznaczne z pozostawaniem w stosunku pracy, kontynuowanie działalności zarobkowej oznacza bowiem faktyczne wykonywanie pracy czyli czynną postawę pracownika w ramach łączącego go z pracodawcą stosunku pracy. Natomiast w wyroku z 25 października 2001 r. w sprawie III AUa 324/01, (LEX nr 1521310) ten sam Sąd stwierdził, że nie narusza przepisu art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pracownik, który zachorował w czasie zatrudnienia i jest nieprzerwanie niezdolny do pracy po dniu rozwiązania stosunku pracy, aż do wyczerpania okresu zasiłkowego przewidzianego w art. 8 ustawy i za cały ten okres ma prawo do zasiłku chorobowego nawet, gdy po dacie rozwiązania stosunku pracy podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu.

Reasumując należy stwierdzić, że okoliczności przedstawione przez Użytkownika, tj. niepodejmowanie działalności zarobkowej w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wskazują na nieprawidłowość wydanej decyzji ZUS-u, rekomendujemy zatem zaskarżenie przedmiotowej decyzji. Należy jednak pamiętać o zachowaniu terminu, który wynosi miesiąc od dnia jej doręczenia.

 Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 31 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT