Porady eksperta

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi (nowa ustawa o prawach konsumenta)

Pytanie z dnia 11 lutego 2015

Przedstawiony problem prawny: odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi (nowa ustawa o prawach konsumenta).

Odpowiedź na problem prawny:

W przedstawionym stanie faktycznym producent masek do aparatów medycznych określił trzymiesięczny czas trwania ochrony gwarancyjnej swojego produktu, zalecając wymianę maski po sześciu miesiącach lub roku. Sprzedawca zaś, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 25 grudnia 2014 r. (zmiany w kodeksie cywilnym wprowadzone przez ustawę o prawach konsumenta), ponosi odpowiedzialność za ujawnioną wadę fizyczną lub prawną towaru konsumpcyjnego z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania (wyjątek dotyczy nieruchomości, kiedy to okres odpowiedzialności to 5 lat).

Należy wskazać, iż czym innym jest rękojmia wynikająca bezwzględnie z kodeksu cywilnego, a czym innym gwarancja, która jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę – gwaranta. Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Sprzedawca jedynie może, lecz nie musi być gwarantem. Na podstawie art. 577 § 2 Kodeksu cywilnego (w nowym brzmieniu nadanym mu przez ustawę o prawach konsumenta), obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Podkreślamy, iż zakres odpowiedzialności i uprawnienia konsumenta określa jednakże samodzielnie gwarant (w tym przypadku producent). Postanowienia ustawowe stosuje się jedynie w braku uregulowania danego aspektu przez samego gwaranta.

W przypadku, gdy konsument skorzysta ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca. Rękojmia jest przy tym ustawowo regulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Oznacza to, że sprzedawca sprzedawca zawsze odpowiada z tytułu rękojmi w terminach wskazanych w kodeksie cywilnym, chyba że została ona zmieniona na mocy umowy między stronami, bądź w przypadku konsumentów, gdy wynika to z przepisów szczególnych.

Wskazujemy również, iż zgodnie z art. 579 Kodeksu cywilnego kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.Istotny z punktu widzenia sprzedawcy jest zaś przepis, z którego wynika, iż wykonanie przez kupującego uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Zgodnie z dalszymi postanowieniami, w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

W naszym serwisie Mikroporady.pl w zakładce Prowadzenie działalności, Co nowego w prawie?, przedstawiamy szczegółowo nowe uregulowania dotyczące rękojmi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121)
Ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Stan prawny aktualny na dzień 18 lutego 2015 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT