Porady eksperta

Odpowiedzialność za niewłaściwie wykonaną umowę w przedmiocie prac remontowych

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z pytaniem dotyczącym odpowiedzialności wykonującego remont za niewłaściwie wykonaną umowę. Jest on osobą niepełnosprawną, korzystającą ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach pomocy otrzymał dofinansowanie do remontu łazienki. Okazało się, że remont nie został właściwie przeprowadzony. Jako wady wymienia: niewłaściwie zainstalowany odpływ powodujący zalewanie mieszkania, zlew, z którego będąc niepełnosprawnym nie może korzystać, a także zbyt wysokie progi. Użytkownik wezwał wykonawcę do dokonania niezbędnych napraw. Nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi. W związku z tym zastanawia się jakie kroki prawne może podjąć w tej sprawie.

Poniżej odpowiedź

Na początku warto zaznaczyć, że w tej sprawie może istnieć indywidualna procedura postępowania, związana z kwestią udzielonego dofinansowania przez PCPR. Użytkownik prawdopodobnie musiał zawrzeć z organem umowę, bądź wnioskować w przedmiocie dofinansowania na podstawie określonego regulaminu lub innej podstawy prawnej. W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może być stroną ewentualnego postępowania. Użytkownik powinien przeanalizować dokumenty, którymi dysponuje pod tym kątem, a także zwrócić się do organu z prośbą o konsultację. Jeżeli PCPR uzna się za niewłaściwy w tej sprawie należy postąpić według zasad opisanych w kolejnych akapitach.  Punkt nie świadczy zindywidualizowanej pomocy prawnej, a w tej konkretnej sprawie nie dysponuje również żadnymi dokumentami. Z tego powodu poniżej omówiono sposób postępowania w przypadku podobnych, typowych spraw.

Należy stwierdzić, że Użytkownik oraz wykonawca remontu zawarli umowę. Nawet jeśli nie ma ona formy pisemnej z pewnością doszło do zawarcia umowy ustnej. Wskazują na to dokonywane ustalenia co do zakresu prac remontowych, ich terminu czy nawet sposobu wykonywania. Z tego powodu powyższe twierdzenie jest zasadne. Prace remontowe wypełniają znamiona umowy o dzieło. Zawarta umowa jest umową rezultatu, a nie starannego działania. Oznacza to, że liczy się efekt końcowy dotyczący jej przedmiotu.

Zgodnie z art. 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej również jako: „k.c.”):

„przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Powołana ustawa reguluje również wadliwe wykonanie omawianej umowy. Jeśli przyjmujący zamówienie (fachowiec dokonujący remontu) wykonuje dzieło wadliwie lub sprzecznie z zawartą umową, zamawiający (Użytkownik) może żądać zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin. Jego upływ rodzi uprawnienie do odstąpienia od umowy albo zlecenie poprawienia lub dalszego wykonywania umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństw przyjmującego zamówienie.

Użytkownik jest chroniony również przez przepisy dotyczący rękojmi i gwarancji, o ile wada dzieła (remontu łazienki) nie powstała z przyczyny spowodowanej przez materiał dostarczony przez niego samego. W tym przypadku odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży (556-576 k.c.). Przyjmujący zamówienie odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Za podstawę prawną należy wskazać art. 5561 §1 pkt 1:

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli… nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

a także art. 5561 §3: 

rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Raz jeszcze podkreślamy, że przepisy te stosuje się odpowiednio do umowy o dzieło.

W analizowanym przypadku zgłoszone przez Użytkownika niezgodności stanowią wadę przedmiotu umowy. Wobec tego może on:

  1. złożyć oświadczenie obniżeniu ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu umowy

- chyba, że sprzedawca (fachowiec) niezwłocznie i nie powodując nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą albo wadę usunie. Warunek ten nie dotyczy konsumentów. Przez konsumenta zgodnie z art. 221 k.c.: 

uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Proponowane wyjście z sytuacji, w której znalazł się Użytkownik wskazuje także orzecznictwo. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 2015 r. sygn. III CZP 8/15 orzekł, że istotne wady przedmiotu umowy, uprawniają zamawiającego do odstąpienia od umowy, a także że: „oddanie dzieła nie powoduje bowiem wymagalności wynagrodzenia, jeżeli dzieło ma wady istotne”. Jeżeli zatem Użytkownik jest w stanie udowodnić wspomnianą istotność wad, może odstąpić od umowy. W tym celu powinien złożyć oświadczenie odpowiedniej treści. Umowa, od której odstąpiono jest uznawana za niebyłą. Wówczas jej strony powinny zwrócić sobie wszystko co wzajemnie otrzymały przy jej zawarciu, dotyczy to również pieniędzy. Może się również zdarzyć, że ekipa remontowa uzna naprawienie wyremontowanej łazienki za mniej kosztowne i wady usunie. W przypadku bezskuteczności skierowanego do przyjmującego zamówienie wezwania, Użytkownik powinien wziąć pod rozwagę skierowanie sprawy do sądu. Na końcu warto zaznaczyć, że roszczenie z tytułu zawartej umowy przedawnia się z upływem 2 lat od dnia oddania jej przedmiotu lub dnia, w którym miało to nastąpić.

Stan prawny na dzień: 04.08.2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Źródła:

  1. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r. sygn. III CZP 8/15.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny