Porady eksperta

Zwrot na podstawie przepisów o rękojmi

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 17 października 2017

Sprzedawca zawiera umowę z konkretną osobą fizyczną bądź przedsiębiorcą. W przypadku gdy umowa kupna- sprzedaży zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami stosowany jest z uwagi na obowiązek zawodowej staranności i jej domniemanie, surowszy rygor dotyczący zwrotu/reklamacji zakupionego towaru. Przy sprzedaży konsumenckiej stosuje się przepisy dotyczące umów z udziałem konsumentów.

Jeśli przedsiębiorca kupuje towar na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może on dokonać reklamacji wadliwego towaru w ramach rękojmi lub skorzystać z uprawnienia jakie daje mu wystawiona przez sprzedawcę gwarancja (w przypadku jej udzielenia) (56 §2).

Kupujący może dochodzić uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi w sytuacji gdy: wada fizyczna zakupionej rzeczy polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

W chwili wydania rzeczy na kupującego przechodzą wszystkie prawa przekazanie prawa własności, a zatem przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia rzeczy. Przedsiębiorca kupujący produkt, ma więc obowiązek „zbadania” zakupionego przez siebie towaru, a jeżeli kupujący towaru nie „zbadał” bądź nie zawiadomił niezwłocznie (w jak najkrótszym możliwym terminie po wykryciu wady) sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, bądź po jej wykryciu to nie przysługują mu uprawnienia z tytułu gwarancji.

O wadzie kupujący powinien zawiadomić sprzedawcę najpóźniej w terminie miesiąca od wykrycia wady. Uprawnienia przysługujące kupującemu z tytułu rękojmi wygasają najpóźniej z upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Istotne jest, by kupujący wykazał, iż wada rzeczy istniała w chwili jej wydania, to na nim bowiem spoczywa taki obowiązek.

Uprawniony dochodzący roszczenia z tytułu rękojmi może domagać się:

  • obniżenia ceny – w proporcji takiej w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy wadliwej;
  • odstąpienia od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji w której wada rzeczy jest istotna, tj. uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami;
  • naprawy uszkodzonej rzeczy;
  • wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad.

Sprzedawca może posiadać roszczenie w stosunku do producenta rzeczy o zwrot kosztów poniesionych w związku z nabyciem rzeczy wadliwej, jednakże sam nie może swojemu klientowi odmówić przyjęcia od niego towaru.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst