Porady eksperta

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazał, że usługi jakie będzie świadczył będą dotyczyły doradztwa (PKWiU 70.22.3) i będą opodatkowane stawką ryczałtową 15%.

Należy wskazać, że założenie działalności gospodarczej pod względem formalności nie wiąże się z dużymi kosztami. Przyszły przedsiębiorca w początkowym procesie tworzenia firmy musi dokonać jej rejestracji poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej tzw. wniosek CEIDG -1, który jest bezpłatny. Na podstawie złożonego wniosku jednocześnie dokonuje się:

 • wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcy jako płatnika składek.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć online za pośrednictwem rządowej strony www.biznes.gov.pl, bezpośrednio w dowolnym urzędzie miasta lub gminy lub wysyłając dokumenty zgłoszeniowe pocztą.

Założenie działalności przez Internet jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy wnioskodawca  posiada Profil Zaufany bądź kwalifikowany podpis elektroniczny, bowiem to właśnie za ich pośrednictwem można poświadczyć dane w dokumentach zgłoszeniowych.

Przesłanie dokumentów zgłoszeniowych pocztą tradycyjną będzie z kolei wymagać poświadczonego notarialnie podpisu wnioskodawcy.

W przypadku bezpośredniej wizyty w urzędzie miasta lub gminy urzędnik w celu potwierdzenia zgodności danych może poprosić wnioskodawcę o dokument tożsamości, np. dowód osobisty czy paszport.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Początkujący przedsiębiorca przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia swojej działalności gospodarczej może skorzystać z tzw. ulgi na start, która całkowicie zwalnia go z opłacania składek ZUS.W okresie korzystania z Ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

 • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • na Fundusz Pracy
 • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. W okresie korzystania z Ulgi na start masz także prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Po upływie 6 miesięcy przez kolejne dwa lata przedsiębiorca może korzystać z obniżonych składek ZUS, które aktualnie wynoszą 341,72 zł. Można korzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli zostaną spełnione dwa warunki:

 • nie prowadziliśmy lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzaliśmy innej pozarolniczej działalności
 • nie wykonujemy działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowaliśmy na etacie i wykonywałeś czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Drugi warunek dotyczy całego 24-miesięcznego okresu korzystania z obniżonych składek na ZUS. Oznacza to, że od dnia, w którym rozpoczniemy działalność na rzecz byłego pracodawcy, tracimy prawo do ustalania preferencyjnej podstawy i płacenia niższych składek.

Pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to składka zdrowotna, która stanowi 9% podstawy wynagrodzenia. Przy czym nie może ona być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na pierwszy dzień danego roku składkowego. Przedsiębiorca jest zobowiązany również do opłacania podatku ryczałtowego w wysokości 15% od dochodu netto pomniejszonego co miesiąc o składkę na ZUS i połowę składki zdrowotnej.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 10 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT