Porady eksperta

Dodatkowe zatrudnienie przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy i pracę

Użytkownik naszego serwisu jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo chciałby prowadzić własną działalność gospodarczą, jednak posiada obawy dotyczące opłat związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz podatki. Użytkownik zwrócił się więc do nas z zapytaniem o wyjaśnienie tej kwestii.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na wstępie wskazujemy, że nie istnieją żadne przeciwskazania, aby osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o prace jednocześnie prowadziła własną działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 2. Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców 

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jest obowiązany uiszczać należne podatki na rzecz właściwego miejscowo urzędu skarbowego oraz odprowadzać składki do zakładu ubezpieczeń społecznych.

W sytuacji, gdy pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę jednocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą i uzyskuje dodatkowe przychody dochodzi do tzw. zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych, a pracownik obowiązany jest do dodatkowego uiszczenia składek.

W przypadku, gdy pracownik ma w umowie o pracę zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż minimalna wysokość wynagrodzenia zgodna z ustawą z dnia 10 października 2020 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę bądź gdy podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie, pracownik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi wyłącznie ze stosunku pracy, a z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obowiązany jest uiszczać wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które nie są zaliczane do ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca może także dobrowolnie dodatkowo odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą przy jednoczesnym zatrudnieniu ze stosunku pracy powinien odprowadzać podatek od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może samodzielnie wybrać formę opodatkowania:

  • Opodatkowaniem na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa);
  • Opodatkowaniem liniowym;
  • Opodatkowaniem w formie ryczałtu;
  • Opodatkowaniem w formie karty podatkowej.

Przedsiębiorco, jeżeli zastanawiasz się jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej zapoznaj się z przygotowanym przez nas poradnikiem Formy opodatkowania działalności

Zanim rozpoczniesz prowadzenie działalności gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu ze stosunku pracy, upewnij się, że nie będzie ona naruszała zakazu konkurencji wobec aktualnego pracodawcy. Kwestie dotyczące zakazu konkurencji pracownik wobec pracodawcy zostały uregulowane  w art. 1011- 1014 ustawy z dnia 26 czerwca 1964 roku kodeks pracy (dalej jako: „k.p.”). Zgodnie z brzmieniem przepisów k.p. 

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

Ponadto, poza regulacją wskazaną w k.p. wielu pracodawców, zabezpiecza swoje interesy i stosuje inne klauzule ograniczające prowadzenie przez pracowników działalności innej niż stosunek pracy, umieszczając je w umowie o prace z pracownikiem. Rekomendujemy dokładną analizę umowy zawartej z pracodawcą przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Jeżeli po analizie umowy przedsiębiorca uzna, że prowadząc działalność gospodarczą nie będzie naruszał reguł zakazu konkurencji ani nie spoczywają na nim żadne inne obowiązku dotyczące dodatkowego prowadzenia własnej działalności, nie jest obowiązany do informowania pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej (przy założeniu, że taki obowiązek nie został na niego nałożony w umowie o pracę).

Stan prawny na 31 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021.162 t.j.);
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1996 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021.1128 t.j);
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy (Dz.U.2020.1320);
  • Ustawa z dnia 10 października 2020 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2020.2207 t.j.);
  • Ustawa z dnia 13 października 2020 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2021.423.t.j.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Rodzaje umów o pracę

Wielokrotnie pracownik i pracodawca stają przed wyborem najwłaściwszej formy zawieranej umowy o pracę.

Jeżeli zadecydowaliście już, że chcecie zawrzeć umowę o pracę regulowaną przepisami kodeku pracy, pozostaje Wam wybór pomiędzy umową zawartą na okres próbny, na czas określony oraz czas nieokreślony.

Wśród pracowników największym zainteresowaniem cieszy się umowa zawierana na czas nieokreślony, daje ona poczucie największej stabilizacji (m.in. najdłuższy czas wypowiedzenia umowy, obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy przez pracodawcę). Wybór umowy na czas nieokreślony cieszy się także zainteresowaniem wśród pracowników starających się o kredyt – zwiększa możliwość jego otrzymania, budując wiarygodność pracownika w ocenie banku.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny