Porady eksperta

Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące odwołania pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi do konkretnej czynności. Wskazał, że chce zakończyć współpracę z pracownikiem i zastanawia się, czy samo rozwiązanie umowy o pracę wystarczy, aby pełnomocnictwo wygasło.

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „k.c.”)

§ 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Odwołalność pełnomocnictwa w każdej chwili jest konsekwencją stosunku zaufania mocodawcy do pełnomocnika i dlatego jest regułą, którą wyraża art. 101 § 1. Odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa może zostać złożone pełnomocnikowi i następuje z chwilą dojścia do niego oświadczenia o odwołaniu w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią, co wynika z art. 61 § 1 i 2 k.c. Dopuszczalne jest też odwołanie pełnomocnictwa przez oświadczenie woli złożone osobie trzeciej, z którą pełnomocnik miał dokonać czynności prawnej w imieniu mocodawcy. Przepisy Kodeksu cywilnego nie zastrzegają żadnej formy odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę nawet w sytuacji, gdy forma taka była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa (tak: wyrok SN z 4.11.1998 r., II CKN 866/97, OSNC 1999/3, poz. 66).

Pełnomocnictwo wygasa z następujących przyczyn:

  1. śmierć mocodawcy,
  2. śmierć pełnomocnika,
  3. ustanie stosunku prawnego, z którego wynikało umocowanie,
  4. ubezwłasnowolnienie całkowite pełnomocnika,
  5. odwołanie pełnomocnictwa,
  6. upływ terminu, na jaki pełnomocnictwo było udzielone,
  7. dokonanie czynności, dla której było udzielone pełnomocnictwo szczególne.

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 lutego 2016 r., I ACa 1563/15, (LEX nr 2006000) 

Odpadnięcie stosunku podstawowego (np. rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy łączącej mocodawcę i pełnomocnika, nieważność czynności prawnej) pozostaje bez wpływu na istnienie i zakres umocowania, jeżeli nie nastąpiło odwołanie pełnomocnictwa. Jakkolwiek bowiem z treści stosunku podstawowego wynika przyczyna udzielenia pełnomocnictwa, to jednak nie można utożsamiać tej przyczyny z przyczyną prawną przysporzenia (causa).

Jak zostało wyżej wskazane, odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga żadnego uzasadnienia i może nastąpić z każdej przyczyny. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga formy szczególnej, nawet jeżeli takowa byłaby zastrzeżona do jego udzielenia. Wymóg formy szczególnej dla odwołania pełnomocnictwa może wynikać jednak z umowy zawartej między stronami, tzw. pactum de forma. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga zgody pełnomocnika, niekiedy może być dokonane nawet wbrew jego woli. Jest ono skuteczne, gdy zostało złożone pełnomocnikowi, co oznacza, że odwołanie to nie musi dotrzeć do kontrahenta, z którym pełnomocnik ma zawierać umowę.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika należy stwierdzić, że zgodnie z orzecznictwem samo rozwiązanie umowy o pracę nie jest wystarczające, aby pełnomocnictwo wygasło. Należy złożyć odrębne oświadczenie o jego odwołaniu, jednakże przepisy nie narzucają żadnej formy dokonania tej czynności. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa złożone pełnomocnikowi jest skuteczne z chwilą dojścia do niego oświadczenia o odwołaniu w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 25 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!