Porady eksperta

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą  oraz sposób ich opłacania

Pytanie z dnia 17 stycznia 2018

Zapytanie: Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz sposób ich opłacania

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno być złożone w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego. Dla osób prowadzących działalność termin na zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności a obowiazek trwa do zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorcy zgłaszają się pierwotnie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG – 1, prowadzonej przez organ ewidencyjny.

Na składki ZUS opłacane przez przedsiębiorców w roku 2018 r. składają się:

 • obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy – stanowiący budżet dla Urzędu Pracy na zasiłki, szkolenia, itp.,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – opłacany jedynie przez pracodawców, indywidualni przedsiębiorcy nie opłacają go.

Przedsiębiorca, który dopiero zaczyna prowadzenie działalności gospodarczej przez jej dwa pierwsze lata opłaca składki w mniejszej wysokości. Aktualnie na rok 2018 kształtują się one następująco:

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących

działalność gospodarczą - pierwsze 24 miesiące)

             

Składki

 Zdrowotne  

Składki

Emerytalne

Składki

Rentowe

Składki

Chorobowe

Opłata ubezpieczenia zależy od woli  przedsiębiorcy

Składki

Wypadkowe

Podstawa wymiaru składek
 rok 2018

3554,93

630,00

Składka ZUS w roku 2018

319,94

(do odliczenia 275,51)

122,98

50,40

15,44

11,34 1

Razem składki społeczne z chorobowym = 200,16

Razem składki społeczne bez chorobowego = 184,72

Łącznie miesięczne składki ZUS
w roku 2018

Razem składki ZUS (z ubezpieczeniem chorobowym)

520,10

Razem składki ZUS (bez ubezpieczenia chorobowego)

504,66

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy wykonują tylko jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego dnia, każdy płatnik ZUS powinien otrzymać swój indywidualny numer rachunku bankowego dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, na który będzie wpłacał wszelkie należności wobec ZUS. Ponadto, jednym przelewem będzie można opłacić składki zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Numer rachunku można także potwierdzić/otrzymać w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00).

Pod tym adresem: https://www.eskladka.pl/ znajduje się wyszukiwarka za pomocą, której można znaleźć swój numer indywidualnego rachunku bankowego. Trzeba tylko wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi płatnik będzie zgłoszony do ZUS (tj. numer NIP, REGON lub PESEL). Gdy przedsiębiorca je poda, wyświetli się jego NRS. Taką informację może wydrukować oraz zapisać do pliku PDF.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. 2017, poz. 1778),
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1027)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1733)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z tytułu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1938)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2017, poz. 1065)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2017, poz. 2168)
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT