Porady eksperta

Zwrot towaru niezgodnego z opisem

Użytkownik naszego serwisu zamówił materiał SUBA, który służy on do przenoszenia nadruku z papieru sublimacyjnego na bawełnę. Na stronie towar ma opis, że jest to format A4 podczas gdy każdy z materiałów jest znacznie mniejszy o kilka centymetrów na szerokość. Czy pomimo, że użytkownik uprowadzi agencję reklamową, może zwrócić towar na zasadach jakoby był to towar do użytku prywatnego? Czy istnieje podstawa prawna upoważniająca użytkownika do odesłania towaru niezgodnego z umową.

Kiedy przedsiębiorca jest traktowany jak konsument

Z dniem 01.01.2021 zaszła zmiana w postrzeganiu niektórych przedsiębiorców w relacjach handlowych. Przejawia się ona tym, że w niektórych sytuacjach osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze mogą korzystać z uprawnień oraz ochrony tożsamej z ochroną przewidzianą dla konsumentów.

Aby przedsiębiorca mógł być traktowany jak quasi – konsument, muszą zostać łącznie spełnione następujące przesłanki:

  1. przedsiębiorcą musi być osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG);
  2. umowa zawarta przez JDG z przedsiębiorcą została zawarta w związku z prowadzoną przez JDG działalnością gospodarczą, ale nie ma dla niego zawodowego charakteru;
  3. umowa została zawarta po dniu 01.01.2021.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że umowa musi być zawarta w związku z prowadzoną przez JDG działalnością gospodarczą. Oznacza to, że dla kontrahenta – przedsiębiorcy występującego w danej transakcji jako podmiot profesjonalny – powinno być oczywistym, że wstępuje w daną relację gospodarczą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Świadczyć o tym może m.in. objęcie danej transakcji fakturą na „firmę” JDG.

Drugą przesłanką jest to, by dana transakcja nie miała dla JDG charakteru zawodowego. Charakter zawodowy czynności prawnej oznacza, że jest ona bezpośrednio związana z branżą lub specjalizacją, którą wykonuje/reprezentuje przedsiębiorca. W celu identyfikacji czy dana transakcja ma charakter zawodowy, w szczególności należy posłużyć się treścią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz zbadać, jaki rodzaj działalności został zadeklarowany przez przedsiębiorcę.

Zwracamy uwagę na użycie przez ustawodawcę określenia „w szczególności”. Oznacza ono „między innymi” i wskazuje, że dla ustalenia charakteru zawodowego transakcji, nie należy ograniczać się tylko do analizy kodów PKD ujawnionych w ewidencji działalności gospodarczej, ale również mieć na uwadze okoliczności faktyczne towarzyszącej danej transakcji, powszechnie dostępną wiedzę o rodzajach czynności wchodzących w zakres danej branży itp.

Jeżeli z okoliczności faktycznych oraz wpisu do CEIDG wynika, że dana transakcja nie ma charakteru zawodowego dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, to po 01.01.2021, będzie on traktowany jak quasi – konsument. Czyli, że będzie mógł powołać się na czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej z innym przedsiębiorcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz będzie mógł skorzystać z bardziej liberalnych przesłanek rękojmi.

Rękojmia prawie konsumencka

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, od 01.01.2021 może korzystać z uprawnień z rękojmi na podobnych zasadach co osoba fizyczna - konsument, pod warunkiem, że transakcja będąca podstawą nabycia towaru lub usługi obarczonych wadami, nie miała dla JDG charakteru zawodowego.
W przypadku spełnienia w/w przesłanek, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może korzystać między innymi z domniemania istnienia wady lub jej przyczyny tkwiących w rzeczy w chwili jej nabycia, jeżeli wada ta została ujawniona w okresie roku od dnia wydania rzeczy.

Istotną różnicą pomiędzy rękojmią konsumencką a rękojmią na zasadach konsumenckich jest to, że przedsiębiorca wchodzący w relacje gospodarcze z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może w drodze umowy, uprawnienia z rękojmi ograniczyć lub wyłączyć. W przypadku osób fizycznych – konsumentów, takie postanowienia umowne są uznawane za nieważne.

Porada została przygotowana przez prawników Kancelarii Gessel, Koziorowski Sp. k.

Podstawa prawna (stan na dzień 01.03.2021 r.):

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z póź. zm.);
  • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495 z póź. zm)
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z póź. zm.)

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny