Porady eksperta

Zwrot towaru zakupionego na odległość pomiędzy przedsiębiorcami

Prawo do zwrotu przedmiotów „zakupionych na odległość” przysługuje co do zasady konsumentom zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Jako towary zakupione na odległość (poza siedzibą przedsiębiorstwa) ustawa określa: 

  1. nabycie towarów jako konsument na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 683),
  2. nabycie towarów od ich producenta poza jego lokalem (mikro przedsiębiorca nabywa towary od ich producenta w drodze np. umowy zawartej i realizowanej w trakcie giełdy, targów lub wystawy),
  3. nabycie towarów na zasadzie sprzedaży przygodnej (na przykład na skutek uniemożliwiającego dalszą jazdę wypadku komunikacyjnego samochodu dostawczego wiozącego produkty żywnościowe, przedsiębiorca decyduje się je zbyć na miejscu, lokalnym przedsiębiorcom, tak, aby zminimalizować straty),
  4. nabycie towarów od przedsiębiorcy, który dokonuje zbycia nie swoich produktów lecz składników majątkowych swojego przedsiębiorstwa (przykładowo może dotyczyć to nabywania przez mikro przedsiębiorcę po okazyjnej cenie wyposażenia biurowego, które jest wycofywane z użytku z innego przedsiębiorstwa).

Ważne:

Niestety, prawo zwrotu towarów ma zastosowanie do nabywców o statusie „konsumentów”, dokonywany zakup nie może więc dotyczyć bezpośrednio działalności gospodarczej lub zawodowej. W takim wypadku mikro czy małemu przedsiębiorcy jako konsumentowi przysługują prawa konsumenta. Natomiast jeżeli zakup jest dokumentowany fakturą VAT, a wiec towar/usługa wykorzystywana jest/ będzie przez przedsiębiorcę na rzecz prowadzonej przez niego działalności, przepisy ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania, kupujący traktowany jest jako przedsiębiorca. Nie stosuje się więc wówczas do niego ochrony stosowanej do strony słabszej czyli konsumenta.

(za konsumenta zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.)

Jeżeli przedsiębiorca zakupił towar wadliwy, niezgodny z opisem może dochodzić zwrotu zapłaconych środków, na podstawie gwarancji bądź przepisów o rękojmi.
Przedsiębiorca nabywając towar „na firmę” nie występuje w takim przypadku jako konsument i nie posiada możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o prawach konsumenta.

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta.

 

Stan prawny na dzień: 27 sierpnia 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny