Porady eksperta

Zawarcie umowy agencyjnej z osobą fizyczną, nie prowadzącą we własnym imieniu działalności gospodarczej

 

Zawierając umowę z rekrutem, której celem jest pośrednictwo pomiędzy agencją pracy a potencjalnymi pracownikami, najwłaściwszą formą zgodną z obowiązującymi przepisami jest zawarcie umowy agencyjnej.

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, umowa agencyjna zawierana jest przez przyjmującego zlecenie - agenta, który zobowiązuje się w zakresie prowadzenia swojej działalności do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie, bądź do zawierania umów w jego imieniu.

W naszym serwisie znajduje się do pobrania bezpłatny wzór umowy agencyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, którą można dostosować do swoich potrzeb.
https://mikroporady.pl/umowy/umowa-agencyjna#wariant/tab-umowa-agencyjna-podstawowa

W przypadku, gdy przyjmującym zlecenie nie jest agent prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, lecz osoba fizyczna, która takiej działalności nie prowadzi należałoby zawrzeć umowę zlecenia.

Należy pamiętać, że umowa zlecenia od 1 stycznia 2017 roku objęta została nadzorem wypłacania przez zleceniodawcę minimalnego wynagrodzenia, które w przeliczeniu płacy za godzinę pracy nie powinno być niższe niż stawka minimalna zgodna z rozporządzeniem. Ponadto, zleceniodawca powinien ewidencjonować przepracowany przez zleceniobiorcę.

Ustawodawca przewidział jednakże możliwość zgodnie z którą przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie mają zastosowania jednym z takich przykładów jest sytuacja, w której to przyjmujący zlecenie decyduje o miejscu i czasie jego wykonania i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Wzór umowy zlecenia, do bezpłatnego pobrania i dostosowania można odnaleźć w naszym serwisie https://mikroporady.pl/umowy/umowa-zlecenia-wzor-dokumentu

Podsumowując, w sytuacji gdy agencja pracy chcę pozyskać osobę na stanowisko rekrutera, a osoba taka nie prowadzi działalności gospodarczej, rekomendujemy zawarcie umowy zlecenia, szczegółowo określającą wynagrodzenie prowizyjne rekrutera. Przygotowanie właściwej umowy może powstać w oparciu o wskazane powyżej wzory umowy agencyjnej oraz umowy zlecenia

Stan prawny na 30 października 2020 roku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2020.1740);

  2. Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U 2018.2177).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny