Porady eksperta

Obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej - emeryt prowadzący działalność gospodarczą

Pytanie z dnia 18 września 2018

Osoby, które mają status emeryta i pobierają z tego tytułu emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą prowadzić dodatkowo indywidualną działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby które mają już ustalone i przyznane prawo do emerytury lub renty, to z tytułu prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wyjątek patrz poniżej) oraz mogą dobrowolnie odprowadzać składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego i rentowego.

Wyjątek od zasady opisanej powyżej (tzw. zasada ograniczenia składek ZUS), nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składkę zdrowotną należy opłacić niezależnie od składek ZUS, przy czym składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oblicza się w wysokości 9% podstawy, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

WYJĄTEK

Wskazujemy przy tym, iż zwolnieniu z powyższego obowiązku składki zdrowotnej podlega jednakże osoba, której świadczenie emerytalne nie przekracza miesięcznie kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie osoba ta:

uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Podstawa prawna:

  1. art. 9 ust. 5 Ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1778)
  2. art. 82 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U 2018 poz. 1510)

Stan prawny na: 18 września 2018 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć