Porady eksperta

Zatrudnienie prokurenta w spółce z o.o.

Jeden z użytkowników naszego serwisu zwrócił się do nas z prośbą o wyjaśnienie kwestii zatrudnienia prokurenta w spółce z ograniczona odpowiedzialnością. Poniżej wyjaśnienia naszych ekspertów.

Na wstępie należy wskazać, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej jako: „kodeks spółek handlowych”), powinna posiadać zarząd spółki, który składa się z jednego albo większej liczby członków. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może także zostać powołany prokurent. Prokurent swoje zadanie może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie uchwały zarządu spółki bądź zatrudnienie np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie. Nie istnieją przeciwskazania, aby umowę z prokurentem zawrzeć następczo np. po dwóch latach od pełnienia przez niego funkcji. Należy jednakże pamiętać, że umowa z pracownikiem powinna być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcie przez niego pracy.

Prokurentowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przysługują takie same prawa i obowiązki jak innym pracownikom zatrudnionym w spółce, które wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (dalej jako: „kodeks pracy”).

Prokurent zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę ma między innymi prawo do urlopu wypoczynkowego czy bezpłatnego urlopu na żądanie.

Spółka zobowiązana jako pracodawca jest do uiszczania wszelkich niezbędnych danin publicznych (składki na ubezpieczenia narodowego funduszu zdrowia, podatki) jak w przypadku zatrudnienia każdego pracownika.

Należy jednak wskazać, że w sytuacji wypowiedzenia prokury, przez którąkolwiek ze stron nie jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prace. Wypowiedzenie prokury skuteczne natychmiastowo, umowa o pracę natomiast wiąże się z okresem wypowiedzenia o którym mówi kodeks pracy.

Do zawarcia umowy o pracę z prokurentem, tak samo jak z każdym innym pracownikiem należy wcześniej przygotować jego dane osobowe (imię, nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania) oraz świadectwo pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie.

Dokumentacja pracownicza Prokurenta powinna być prowadzona w sposób tożsamy z dokumentacją pozostałych pracowników spółki. Na dokumentację pracowniczą prokurenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę składają się:

  • dokumentacja osobowa (akta osobowe pracownika, ewidencje wykonanych prac, ewidencje urlopów itp.).
  • okumentacja płacowa – która dotyczy wypłaconego wynagrodzenia.

Stan prawny na 4 listopada 2020 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U 2020.1526);
  2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U 2020.1320).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny