Porady eksperta

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez przedsiębiorcę

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest jedną z powszechniej zawieranych umów poza lokalem przedsiębiorstwa (na odległość) – najczęściej za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z konsultantem operatora telefonicznego bądź formularza internetowego. Warunki zawarcia umowy na odległość z konsumentem podlegają szczególnej ochronie m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która konsumentom przyznaje preferencyjne warunki odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierające umowę w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem muszą jednak liczyć się z brakiem ww. przywilejów konsumenckich, co wiązać się może z utrudnionym dostępem do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Zamieszczenie w umowie z operatorem danych prowadzonej działalności gospodarczej (zamiast danych osoby fizycznej) powodują powstanie domniemania, że umowa została zawarta przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Ważne:

Złożenie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia nie będzie miało zatem automatycznej skuteczności.

Jeżeli zaś przedmiot umowy będzie faktycznie wykorzystywany bez związku z działalnością, w ewentualnym postępowaniu sądowym należy podjąć próbę dowodzenia, że treść umowy w tym zakresie nie jest zgodna ze stanem faktycznym, a więc że umowa została zawarta w rzeczywistości z konsumentem. Wówczas złożone wcześniej oświadczenie może zostać uznane przez sąd jako skuteczne.

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ma ustawowy obowiązek doręczyć abonentowi będącemu stroną umowy na jego adres korespondencyjny treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa pierwotna (najczęściej zatem w formie pisemnej). W praktyce, warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych są negocjowane drogą rozmowy telefonicznej, a następnie dostawca usług za pośrednictwem przewoźnika dostarcza abonentowi nowe warunki umowy na jego adres korespondencyjny. Doręczenie nastąpić musi do rąk własnych abonenta, dlatego też podjęcie przesyłki przez osobę nieuprawnioną stanowi naruszenie warunków szczególnych dla tego typu umowy przewozu.

Złożenie podpisu na dokumencie dostarczonym przez kuriera skutkować będzie zawarciem umowy w takim kształcie, w jakim została przedstawiona do podpisu. 

Ważne:

Należy mieć na uwadze, że w pewnych przypadkach umowa może być uznana za zawartą już w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem operatora.

w szczególności, jeżeli w sposób dostateczny została zweryfikowana tożsamość abonenta oraz zostały mu kompleksowo przedstawione warunki umowy, a abonent złożył wyraźne oświadczenie o jej zawarciu. W przypadku niezgodności ustaleń dokonanych podczas rozmowy telefonicznej z treścią umowy w formie pisemnej, należy niezwłocznie zwrócić się do operatora o wyjaśnienie sytuacji. Rozmowy telefoniczne są w takich przypadkach nagrywane i obowiązkowo przechowywane przez co najmniej 12 miesięcy od daty rozmowy. Zweryfikowanie nagrania pozwoli ustalić czy i na jakich warunkach umowa z operatorem została zawarta.

W przypadku niezgodności ustaleń telefonicznych z umową w formie pisemnej, możesz złożyć (jako konsument) oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawarły umowę z operatorem w związku z prowadzoną działalnością mają taką możliwość, jeżeli treść zawartej umowy przewiduje szczególne warunki odstąpienia. Jeśli jednak umowa nie zawiera tego typu postanowień, a chciałbyś jako przedsiębiorca odstąpić od umowy z uwagi na wprowadzenie w błąd przez konsultanta, lub jesteś konsumentem i minęło 14 dni od dnia zawarcia umowy, możesz spróbować odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.

Według postanowień ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia o zawarciu umowy. Jeżeli oświadczenie było złożone osobie trzeciej (w tym przypadku konsultantowi), uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć.

Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby abonent (składający oświadczenie) nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści, co definiuje błąd istotny. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny. W przypadku niezgodności ustaleń telefonicznych z treścią umowy w formie pisemnej, jeżeli błąd dotyczy np. ceny usługi, czasu trwania umowy bądź innych kluczowych postanowień, powoływanie się na błąd przy składaniu oświadczenia o zawarciu umowy wydaje się co do zasady zasługujący na uwzględnienie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu błędu należy złożyć na piśmie, najwyżej po upływie roku od jego wykrycia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
  3. Ustawa z dnia 3 sierpnia 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (T.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

Stan prawny na dzień: 11 grudnia 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny