Porady eksperta

Wybór umowy przy nabyciu receptury kulinarnej

Zapytanie: Użytkownik serwisu zgłosił się z pytaniem na podstawie jakiej umowy jak nabyć recepturę (przepis), wyłączając możliwość jej wykorzystywania przez twórcę.

Opis dania / przepis / receptura może być objęty ochroną przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawo autorskie (dalej jako: „Ustawa”).

Ochroną prawa autorskiego, objęte są dzieła spełniające przesłanki uznania ich za utwory w rozumieniu Ustawy czyli takie, które zostały utrwalone w jakiejkolwiek postaci i stanowią przejaw działalności twórczej, a także wyróżniają się swoim indywidualnym charakterem. Dzieło powinno być niepowtarzalne i twórcze.

Za utwór obejmowany przepisami Ustawy uznaje się więc także odkrycia, idee oraz receptury, w tym przepisy kulinarne. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 roku wydanego w sprawie o sygn.. akt V CSK 337/08 „utworem podlegającym ochronie prawno-autorskiej jest każde dzieło, jeśli – przynajmniej pod względem formy – wykazuje pewne elementy twórcze, choćby minimalne”. Jeżeli zatem przedsiębiorstwo chce nabyć na własność recepturę / przepis od jego twórcy, strony powinny zawrzeć umowę o wykonanie dzieła z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu, po stworzeniu utworu prawa takie przysługują bowiem jego twórcy.

Zgodnie z przepisami Ustawy twórca posiada wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, a także prawo do uzyskiwania wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe mogą przejść w drodze dziedziczenia bądź w drodze przeniesienia umową zbycia lub licencji. Umowa o przeniesieniu praw autorskich polega na tym, iż przenoszący prawa autorskie wyzbywa się całkowicie władztwa nad danym utworem na rzecz nabywcy.

Celem umowy o wykonanie dzieła z przeniesieniem autorskich praw majątkowych jest powierzenie wykonawcy (twórcy) wykonania określonego dzieła o charakterze twórczym, przy założeniu, że po wykonaniu dzieła na zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe do utworu. Już podczas ustalania wynagrodzenia strony powinny mieć na względzie, że w skład wynagrodzenia wchodzi nie tylko wynagrodzenie za samo wykonanie dzieła, ale również za przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Wzór umowy o wykonanie dzieła z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu z możliwością dopasowania do swoich potrzeb dostępny jest bezpłatnie do pobrania w serwisie: https://mikroporady.pl/umowy/umowa-o-dzielo. Zachęcamy także do zapoznania się z przygotowanymi przez nas materiałami:


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku prawo autorskie (Dz.U 2019.1231).

Stan prawny na dzień 4 sierpnia 2020 roku.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny