Porady eksperta

Wręczanie pracownikom prezentów, a odliczenie podatku VAT

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem, czy w ramach prowadzonej działalności może podarować pracownikom świąteczne prezenty i rozliczyć je w kosztach prowadzonej działalności. Ponadto zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieją jakieś limity kwot, które może przeznaczyć na prezenty dla pracowników.   
 
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Takimi czynnikami są również pewne działania podatnika mające charakter nieodpłatny.
 
Za opodatkowaną dostawę towarów uważa się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
 
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
2) wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
 
Od tej reguły są wyjątki. Wyłączeniu z zakresu opodatkowania podlegają kategorie nieodpłatnych dostaw towarów wymienione enumeratywnie w ustawie:
 • prezenty o małej wartości,
 • próbki.
 
Jeśli rozważa się nieodpłatne przekazanie prezentów warto zastanowić się, czym są, według ustawy, prezenty o małej wartości? Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
 
 • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia - jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.
 
W konsekwencji nieodpłatne przekazanie prezentu będzie podlegać opodatkowaniu VAT w przypadku:
 • prezentów o wartości przekraczającej 100 zł,
 • prezentów o wartości powyżej 20 zł, ale nieprzekraczającej 100 zł, gdy nie jest prowadzona ewidencja osób obdarowanych.
 
Również organy podatkowe potwierdzają, iż przekazanie prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu, jako przykład można tutaj wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP3-443-62/08-4/JF z 22 grudnia 2008 r., gdzie zostało wskazane 

Nie jest więc opodatkowane przekazanie klientom towarów, których wartość rynkowa nie przekracza 5 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie jednej osobie prezentów, których łączna wartość w roku podatkowym mieści się w przedziale 5,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Zatem brak opodatkowania prezentów o łącznej wartości w przedziale od 5,01 do 100 złotych jest skutkiem łącznego spełnienia dwóch warunków:

 • obdarowanym jest jedna osoba w roku podatkowym,
 • prowadzona jest dodatkowa ewidencja osób obdarowanych.

Natomiast, jeżeli wartość towarów przekazanych w roku podatkowym jednej osobie przekracza 100 zł, podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia

Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów w takim zakresie, w jakim te towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 • nabycia towarów i usług,
 • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Oznacza to, że prawo do odliczenia przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia VAT związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym, jeśli zakup prezentów jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, to należy stwierdzić, że podatnikowi - czynnemu podatnikowi VAT - będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie prezentów.

Przyjmuje się jednak, że związek z czynnościami opodatkowanymi nie występuje m.in. w przypadku zakupu słodyczy, kwiatów, drobnych upominków, przekazywanych pracownikom z różnych okazji. Zakupy te służą bowiem zaspokojeniu prywatnych potrzeb pracowników. Takie stanowisko wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 26 czerwca 2017 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.150.2017.1.AJ, dotyczącej zakupu słodyczy, kwiatów, drobnych upominków, przekazywanych pracownikom m.in. z okazji Dnia Kobiet, "Tłustego Czwartku", Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia oraz  interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2015 r., nr IPPP1/4512-517/15-2/KR, dotyczącej zakupu kwiatów, przekazywanych pracownikom m.in. z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, imienin, Dnia Kobiet.

W świetle powyższego, bezpieczniej jest uznać, że pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup prezentów okolicznościowych dla pracowników, przekazywanych im z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Obowiązek wykazania VAT należnego występuje m.in. w sytuacji, gdy pracodawca przekazuje nieodpłatnie towary należące do jego przedsiębiorstwa na cele osobiste jego pracowników - jeżeli pracodawcy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia (importu lub wytworzenia) tych towarów lub ich części składowych. Jednak obowiązek wykazania VAT nie dotyczy przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, gdy przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika, przy czym ta sytuacja z reguły nie występuje przy przekazaniu towaru pracownikowi. Tak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Jeżeli przyjmiemy, że pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupów kwiatów/prezentów dla pracowników, to ich przekazanie pracownikom nie stanowi czynności opodatkowanej (nie wiąże się z obowiązkiem wykazania z tego tytułu VAT należnego). Podobnie wynika z ww. interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS z 29 marca 2018 r. oraz z 26 czerwca 2017 r.

Jeżeli użytkownik pomimo naszej porady posiada wątpliwości w zakresie stosowania przepisów podatkowych rekomendujemy użytkownikowi wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.  Wystąpienie przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskanie jej w interesującej go sprawie umożliwia przedsiębiorcy właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodne z interpretacją stosowaną przez organy podatkowe.

Więcej na temat interpretacji podatkowej oraz sposobu jej uzyskania dowiesz się z naszego artykułu – https://mikroporady.pl/porady/interpretacja-podatkowa-jak-ja-uzyskac-i-jak-stosowac 

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 16 grudnia 2021 r.

Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14)

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny