Porady eksperta

Warunki formalno-prawne rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży choinek

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Natomiast kwestie związane z działalnością nierejestrowaną reguluje art. 5 ww. ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc działalność nierejestrowana to działalność polegająca na świadczeniu usług w formie dorywczej czy też okazjonalnej. Po zaczerpnięcie większej ilości wiedzy na temat nierejestrowanej działalności gospodarczej odsyłamy do naszego artykułu pt. „Umowa i podatki w działalności nierejestrowanej”.

Co do zasady chcąc zacząć prowadzić sprzedaż choinek należy więc zarejestrować prowadzoną przez nas działalność gospodarczą w CEIDG, gdyż miesięczny przychód z tej działalności prawdopodobnie przekroczy wartość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W celu uzyskania wiedzy w jaki sposób prowadzić działalność gospodarczą odsyłamy do porady zamieszczonej na naszej stronie „Co, zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?”.

Zakładając działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży choinek należy pamiętać o sprawach podatkowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528,00 zł. Z przepisu tego wynika jasno, że osoby które nie ukończyły 26 lat i prowadzą działalność gospodarczą nie zostaną zwolnione od podatku dochodowego. Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej należy liczyć się z koniecznością odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz opłacenia tzw. „małego ZUSu”. Więcej na spraw związanych odsyłamy do słowniczka „Mały ZUS/Preferencyjne składki ZUS”, a także porad eksperta „Warunki skorzystania z ulgi na start oraz opłacania tzw. „małego ZUS” przy świadczeniu usług na rzecz obecnego pracodawcy” oraz do artykułu „Ułatwienia dla Mikro i Małych Przedsiębiorców” w dziale „Warto Wiedzieć”.

Na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczącej m.in. sprzedaży choinek należy pamiętać, że ich wycięcie z terenu nieruchomości może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek. Zezwolenia takie zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wydaje wójt, burmistrz, albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. Po uzyskaniu zezwolenia przez odpowiedni organ można rozpocząć „legalną” sprzedaż drzewek choinkowych.

Należy pamiętać, aby po zakończonym sezonie sprzedażowym zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Aspekty prawne zawieszenia działalności gospodarczej zostały opisane w naszym artykule pt. „Podjęcie pracy na umowę zlecenia w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, a obowiązek płacenia składek ZUS”, a także w kazusie prawnym pt. „Przedsiębiorca a ZUS”.

Stan prawny na dzień: 25 listopada 2019 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.z 2019 r., poz. 1387)
  2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614)
  3. Ustawa Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny