Porady eksperta

Działalność nieewidencjonowana/ nierejestrowana a Faktura VAT

Zapytanie: Działalność nieewidencjonowana/ nierejestrowana a Faktura VAT

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana ujęta została w art. 5 Ustawy 6 marca 2018 z dnia Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2018. 646)

Ważne:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Przepisy nie zawierają przeciwskazań do wystawienia Faktury VAT przez osobę prowadzącą nieewidencjonowaną działalność.

Zgodnie z Ustawą  z dnia 11 marca 2004 r., o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U 2018.2174)  działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z powyższą definicją, osoby prowadzące nieewidencjonowaną działalność gospodarczą może także być uznawana za podatnika jeżeli spełnia powyższe warunki, a co za tym idzie wystawiać Fakturę VAT. 

 

Ważne:

Trzeba zauważyć że taka działalności może być objęta zwolnieniem z VAT zgodnie z art. 113 ustawy o VAT (zgodnie z art. 113 z podatku VAT zwolnieni są podatnicy których roczny dochód nie przekracza 200 000 zł.)

Zgodnie z § 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

Osoba, która prowadzi nieewidencjonowaną działalność powinna jednakże zgodnie z art. 109  Ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług prowadzić ewidencje, sprzedaży.

Podstawa prawna:

 • Ustawą  z dnia 11 marca 2004 r., o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U 2018.2174) ;
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur;
 • Ustawa 6 marca 2018 z dnia Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2018. 646).

Stan prawny na dzień: 15 marca 2019 r.

Podatek od spadków i darowizn

Wielokrotnie podatnicy otrzymujący spadek / darowiznę zastanawiają się jak rozliczyć się z tego majątku z urzędem skarbowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: „Ustawa”) wykonanie przysporzenia z majątku darczyńcy na majątek obdarowanego (darowizny) wynikające ze spadku skutkują powstaniem tzw. obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której należy spadkodawca i spadkobierca bądź darczyńca i obdarowany oraz od wysokości majątku stanowiącego spadek / darowiznę zgodnie z nadwyżką podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe kształtowane są zgodnie z bliskością pokrewieństwa / powinowactwa stron.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny