Porady eksperta

Działalność nieewidencjonowana/ nierejestrowana a Faktura VAT

Zapytanie: Działalność nieewidencjonowana/ nierejestrowana a Faktura VAT

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana ujęta została w art. 5 Ustawy 6 marca 2018 z dnia Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2018. 646)

Ważne:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Przepisy nie zawierają przeciwskazań do wystawienia Faktury VAT przez osobę prowadzącą nieewidencjonowaną działalność.

Zgodnie z Ustawą  z dnia 11 marca 2004 r., o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U 2018.2174)  działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z powyższą definicją, osoby prowadzące nieewidencjonowaną działalność gospodarczą może także być uznawana za podatnika jeżeli spełnia powyższe warunki, a co za tym idzie wystawiać Fakturę VAT. 

 

Ważne:

Trzeba zauważyć że taka działalności może być objęta zwolnieniem z VAT zgodnie z art. 113 ustawy o VAT (zgodnie z art. 113 z podatku VAT zwolnieni są podatnicy których roczny dochód nie przekracza 200 000 zł.)

Zgodnie z § 3 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

Osoba, która prowadzi nieewidencjonowaną działalność powinna jednakże zgodnie z art. 109  Ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług prowadzić ewidencje, sprzedaży.

Podstawa prawna:

 • Ustawą  z dnia 11 marca 2004 r., o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U 2018.2174) ;
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur;
 • Ustawa 6 marca 2018 z dnia Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2018. 646).

Stan prawny na dzień: 15 marca 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny