Porady eksperta

Umowa agencyjna z zagranicznym przedsiębiorstwem

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Zamierzam zawrzeć umowę agencyjną z zagranicznym przedsiębiorstwem. (prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą). Działalność - pośrednictwo sprzedaży - prowadzona będzie w Polsce. Czy wystawiane faktury mają zawierać 23% podatku VAT?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że realizując umowę agencyjną z kontrahentem zagranicznym należy mieć na uwadze ryzyko podatkowe związane z możliwością rozpoznania po stronie polskiego przedsiębiorcy podmiotu zagranicznego. W takiej sytuacji czasami istnieje konieczność opodatkowania części dochodów przedsiębiorstwa poza granicami kraju - z uwzględnieniem zagranicznych regulacji prawno podatkowych obowiązujących w tym zakresie.

Przedsiębiorcy świadczący usługi pośrednictwa w sprzedaży krajowej i zagranicznej wielokrotnie zastanawiają się, w jaki sposób wykonywane przez nich czynności rozliczyć w zakresie VAT. Ustawa o VAT wskazuje metodę opodatkowania tego typu usług, gdy są one wykonywane na rzecz zarówno innego przedsiębiorcy, jak i osób prywatnych. Od 1 lipca 2021 r. szczególne obowiązki zostały nałożone na podatników, którzy za pomocą swoich platform pośredniczą w sprzedaży importowanych towarów na rzecz konsumentów z UE.

Sprzedaż krajowa i zagraniczna często jest dokonywana z wykorzystaniem usług świadczonych przez pośredników. Często pośrednicy zobowiązują się do stałego pośredniczenia w określonym umową zakresie. Wówczas – podobnie jak w przedstaionym stanie faktycznym - zawierana jest umową agencyjna, o której mowa w art. 758 Kodeksu cywilnego. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.

Zgodnie z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 października 2010 r. (sygn. akt I GSK 720/09): „(…) można wyróżnić dwa typy umów agencyjnych - agencji połączonej z pełnomocnictwem i agencji pośredniczej. W umowie typu przedstawicielskiego usługi agenta polegają na zawieraniu umów w imieniu dającego zlecenie i obejmują dokonywanie czynności prawnych. Agent jest umocowany do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie. W tym typie umowy agencyjnej czynnościom prawnym mogą towarzyszyć także czynności faktyczne. W drugim typie umowy agencyjnej - umowie o charakterze pośredniczym - usługi agenta sprowadzają się wyłącznie do czynności faktycznych polegających na pośredniczeniu.”

Powyższe prowadzi do wniosku, że pośrednictwo sensu stricto nie obejmuje zawierania umów w imieniu dającego zlecenie. W praktyce jednak pośrednikami są nazywane również osoby, które poza wykonywaniem czynności zmierzających do zawarcia określonej umowy są upoważnione do zawierania tych umów w imieniu dającego zlecenie.

Z punktu widzenia ustalania miejsca świadczenia usługi pośrednictwa podzielić należy na:

  1. usługi pośrednictwa dotyczące nieruchomości,
  2. pozostałe usługi pośrednictwa świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (w szczególności na rzecz osób prywatnych),
  3. pozostałe usługi pośrednictwa świadczone na rzecz podatników (tj. na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu VAT).

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym między innymi usług pośredników w obrocie nieruchomościami, jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT). W konsekwencji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami są zawsze opodatkowane VAT w państwie położenia nieruchomości, której usługi te dotyczą.

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika należy wskazać, że stawka podatku oraz kwestie związane z jego rozliczeniem uzależnione są od kilku czynników. Przede wszystkim należy zweryfikować, czy podmiot zagraniczny z którym Użytkownik nawiąże współpracę jest podmiotem mającym siedzibę w kraju UE czy poza granicami UE. Dodatkowo istotne jest, jakiego rodzaju produkty będą przedmiotem pośrednictwa sprzedaży.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 14 września 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT