Porady eksperta

Wystawienie faktury zbiorczej w przypadku procedury zbiorczej poniżej 450,00 zł.

Użytkownik naszego serwisu zadał nam pytanie dotyczące możliwości wystawienia jednej faktury za zakup kilku produktów, czyli o wystawienie jednej faktury na podstawie kilku paragonów. Użytkownik zapytał także, czy wystawienie jednej faktury możliwe jest także od paragonów wystawianych na kwotę niższą niż 450,00 zł złotych czyli tak zwanych faktury uproszczonych.

Użytkownik poprosił też o wskazanie czy kwota 450,00 złotych jest ceną sztywną czy uzależniona jest od kursu walut obowiązującego w chwili zakupu.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „u.p.t.u.”) nie zostało określone czy jeden paragon musi być przypisany do jednej faktury.

W praktyce wielokrotnie z wygody obu stron umowy sprzedaży spotyka się zarówno sytuacje gdy sprzedawca wystawia kilka faktur na podstawie jednego paragonu, bądź jedną fakturę na podstawie kilku paragonów, o ile dla każdej z tych czynności faktura jest wystawiona w terminie i zawiera stosowne informacje (nip, dane przedsiębiorstwa).
Zgodnie z brzmieniem art. 106h ust. 1 u.p.t.u. „w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż”. Nie wydaje się problematyczne i tym bardziej niezgodne z przepisami załączenie kilku paragonów do jednej faktury.

Należy jednak zauważyć, że w przypadku gdy jedna faktura zbiorcza wystawiana jest dla kilku paragonów dotyczących innych terminów dostawy produktów, towarów i uiszczenia zapłaty za nie, na fakturze powinny zostać wskazane oddzielnie daty poszczególne dostaw towarów.

Pamiętać, trzeba bowiem, że wyłączne wskazanie miesiąca i roku nie jest właściwe i wystarczające. Sprzedaż dokonywana oddzielnie, każdorazowo wymagająca płatności i dostawy towaru, nie stanowi sprzedaży o charakterze ciągłym i nie powinna być uznawana za rozliczaną w stałych, cyklicznych okresach rozliczeniowych.

Wątpliwości w doktrynie pojawiły się w zakresie wystawienia faktury zbiorczej od tak zwanej faktury uproszczonej, czyli takiej, której kwota nie przekracza ogółem 450,00 zł bądź 100 €.

Faktura uproszczona stanowi paragon, na którym wskazany jest wyłącznie NIP nabywcy, nie musi zawierać m.in: imion i nazwisk, nazwy podatnika oraz nabywcy towarów bądź usług, adresu nabywcy, miary i ilości dostarczonych towarów/ zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej towaru / usługi), stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku. Powinna określać natomiast w szczególności: data wystawienia, numer paragonu, NIP nabywcy, nazwę towaru/usługi, kwotę należności ogółem.

Kwota 450,00 złotych bądź 100 € jest kwotą sztywną i nie jest zależna od kursu walut, aż do zmiany jej wysokości przez ustawodawcę poprzez zmianę wprowadzoną w stosownym akcie prawnym (rozporządzeniu, ustawie).

Należy wskazać, że celem wprowadzenia uproszczonej faktury do kwoty 450,00 złotych było uproszczenie dokumentowania sprzedaży, przyspieszenie procesu dokumentacji, niewłaściwe więc wydaje się pozbawienie nabywcy prawa do pełnej faktury zawierającego jego wszystkie dane.

Wydawać by się mogło więc, że nabywca ma prawo żądać faktury zbiorczej również od paragonów/ faktur uproszczonych wystawianych na kwotę poniżej 450,00 zł bądź 100 €.
Do dnia 16 października 2020 roku, stanowisko organów w tym zakresie były sprzeczne.

Ministerstwo Finansów w dniu 16 października 2020 roku wydało wyjaśnienie dotyczące stosowania przepisów dotyczących faktur uproszczonych i wskazało, że „na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragon fiskalny w stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości o możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury. Faktura zbiorcza może dokumenty być sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca czy innego okresu rozliczeniowego, natomiast nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej. Zgodnie z art. 108 ust. 1 u.o.p.t. kto wystawi fakturę, której w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty, w związku z tym poprzez wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych u sprzedawcy powstaje ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawi on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję – fakturę uproszczoną i później fakturę zbiorczą obejmującą sprzedaż udokumentowaną fakturą uproszczoną. Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

Treść pełnego wyjaśnienia Ministerstwa Finansów można pobrać i odnaleźć w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone#xd_co_f=YjkxMzg4NTItNTQyMC00MjZjLTgyYzktNzc5ZDEwOWYzZThl~

Stan prawny na 4 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2020.106);
  2. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt ITPP1/443-1190/14/MN;
  3. Objaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 16 października 2020 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny