Porady eksperta

Faktura VAT do paragonu wystawionego przed dniem 1 stycznia 2020 roku

Zgodnie z nowelizacją z dnia 9 sierpnia 2019 r.  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ustawa o VAT”), od dnia 1 stycznia 2020 roku na przedsiębiorców ewidencjonujących sprzedaż towarów lub usług przy wykorzystaniu kas rejestrujących nałożono obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych zawierających NIP nabywcy jako przesłanki koniecznej dla możliwości późniejszego wystawienia faktury VAT.

Ważne:

W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że przedsiębiorca wystawił fakturę z naruszeniem obowiązującej zasady, podatnikowi można ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze (wyjątkiem są osoby fizyczne ponoszące za ten konkretny czyn odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe).

W związku z tym, że nie wszystkie kasy rejestrujące posiadają funkcję zamieszczania numeru NIP nabywcy towaru lub usługi w ramach treści paragonu fiskalnego, z powyższego obowiązku zwolnieni są m.in. przedsiębiorcy posiadający kasy rejestrujące „starego typu”. W takiej sytuacji nabywca jest zobowiązany do skierowania żądania wystawienia faktury VAT już w momencie rejestrowania zakupu, gdyż dokumentem księgowym podstawowym dla tego typu transakcji staje się od razu faktura VAT, bez konieczności rejestrowania czynności za pomocą kasy rejestrującej. Zastosowanie wskazanego modelu postępowania zwalnia przedsiębiorcę z wymiany kasy rejestrującej na urządzenie „nowego typu”.

Ustawa wprowadzająca zmiany w ustawie o VAT przewiduje również odstępstwa od stosowania zasad ogólnych związane z problematyką międzyczasową. W szczególności, wystawienie faktury VAT na podstawie paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż towaru lub usługi sprzed dnia 1 stycznia 2020 roku będzie możliwe również wówczas, gdy paragon nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej podatnika. Innymi słowy, sprzedaż dokonana przed dniem 1 stycznia 2020 roku i zaewidencjonowana za pośrednictwem kasy rejestrującej może stanowić podstawę do żądania przez podatnika faktury VAT również po tym terminie, nawet jeżeli paragon fiskalny nie zawiera aktualnie wymaganych danych identyfikujących podatnika.

Należy jednocześnie pamiętać o obowiązywaniu terminów ogólnych wystawiania faktur VAT. Co do zasady, jeżeli żądanie zgłoszono przed upływem końca miesiąca, fakturę VAT wystawia się nie później niż do 15 dnia kolejnego miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę albo (jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty) nie później niż do 15 dnia kolejnego miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Jeżeli żądanie zostało zaś zgłoszone po upływie miesiąca, w którym miało miejsce dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę VAT nie później niż 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Ważne:

Szczególne przypadki dostawy towarów lub wykonania usług zawierają swoiste terminy wystawienia faktury VAT – nawet do 90/120 dnia od dnia wykonania czynności będącej jej podstawą. Po ich upływie, żądanie wystawienia faktury VAT nie musi zostać spełnione przez przedsiębiorcę (nie ma on nakazu spełnienia żądania).

Stan prawny na dzień: 13 stycznia 2020 roku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174);
  2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny