Porady eksperta

Wystawianie faktur VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym

Użytkownik naszego portalu jest początkującym przedsiębiorcą, świadczącym usługi projektowe dla klienta z Niemiec. Na złożonym zamówieniu zagraniczny kontrahent umieścił kwotę 1000 euro + NwSt 19 % (niemieckojęzyczne oznaczenie podatku VAT). Użytkownik zastanawia się na jaką kwotę wystawić fakturę i jak wygląda kwestia VAT-u w Polsce. Ponadto ma wątpliwości co do konieczności umieszczania na dokumencie wyrazów „odwrotne obciążenia”. Jak dodaje jest zarejestrowany do VAT UE.

Poniżej odpowiedź:

Jednolity rynek Unii Europejskiej opiera się na czterech swobodach przepływu: osób, kapitału, towarów i usług. Użytkownik, który złożył omawiane zapytanie bez wątpienia jest ich beneficjentem. Rozwianie wątpliwości Użytkownika w głównej mierze zależy od prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług.

Na początku powołamy się na generalną zasadę ustalania miejsca świadczenia usług, wskazaną w art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej również jako: „Ustawa o VAT”): „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej”. Od tej zasady istnieje wiele wyjątków wskazanych w rozwinięciu cytowanego przepisu, np.:

  • gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, wówczas miejsce świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej; (art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT)
  • gdy usługobiorca jest podatnikiem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub miejsce jego zwykłego pobytu; (art. 28b ust. 3 Ustawy o VAT)
  • miejsce położenia nieruchomości jest miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, także usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowaniaużywania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e Ustawy o VAT)

Pozostałe wyjątki dotyczą m.in. usług transportu, usług turystycznych, czy usług wstępu na imprezy kulturalne. Ponieważ Użytkownik wskazał, że zajmuje się projektowaniem przypuszczamy, że określenie miejsce świadczenia usług powinno nastąpić wg. art. 28b ust. 1-3 Ustawy o VAT.

Wobec brzmienia art. 5 ust 1 pkt. 1-5 Ustawy o VAT: „opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (…) podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” oraz wyżej dokonanych rozważań na temat miejsca świadczenia usług, uprawnionym wydaje się być twierdzenie, że wskazana w treści zapytania transakcja nie podlega polskiemu podatkowi VAT. Użytkownik nie musi obliczać kwoty podatku, nie zwalnia go to jednak z obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego.

Podobnie obowiązkiem polskiego przedsiębiorcy jest wystawienie dokumentu księgowego – faktury VAT. Zgodnie z art. 116e ust. 1 pkt 18 Ustawy VAT: 

w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy ”. Zatem wobec przeprowadzonej analizy Użytkownik słusznie podnosi, że na dokumencie powinien umieścić oznaczenie „odwrotne obciążenie”. Podobna sprawa została zakończona wydaniem Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 stycznia 2015 r. nr IBPP4/443-570/14/L. W powołanym dokumencie znajduje się odpowiedź na kolejne pytanie Użytkownika: „jednocześnie na wystawionych fakturach nie należy wykazywać stawki i kwoty podatku. W związku z powyższym Wnioskodawca prawidłowo dokumentuje przedmiotową usługę poprzez wystawienie faktury VAT ze stawką np. (nie podlega).

Ponieważ Użytkownik wskazuje, że otrzymał zamówienie od niemieckiego kontrahenta wraz ze wskazaniem stawki podatku od wartości dodanej, przyjmujemy, że zamawiający jest podatnikiem tego podatku. W związku z tym wyłącznie zasygnalizujemy, że zgodnie z art. 28c Ustawy o VAT, miejscem świadczenia usługi dla osób fizycznych jest miejsce, w którym znajduje się siedziba działalności gospodarczej usługodawcy (z pewnymi wyjątkami).  Wówczas obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w Polsce i obciąża usługodawcę.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Źródła:

  1. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 stycznia 2015 r. nr IBPP4/443-570/14/L

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny