Porady eksperta

Sprzedaż produktów ziołowych

Użytkowniczka zwróciła się do nas z zapytaniem dotyczącym regulacji związanych ze sprzedażą mieszanek ziołowych. Prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy mieszanki ziołowe w sklepie zielarsko medycznym mogą być sprzedawana jako produkt spożywczy?

 

Sprzedaż mieszanek ziołowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby sprzedawać nasiona roślin rolniczych, warzyw, sadzonki roślin ozdobnych, materiał szkółkarski lub rozmnożeniowy należy zgłosić zamiar prowadzenia obrotu materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa. Powyższe wynika z ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (dalej „Ustawa”). Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej:

1)       przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców)

2)       rolnik (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników)

3)       dostawca (wytwarzający materiał szkółkarski, sadzonki winorośli, materiał rozmnożeniowy lub materiał nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych lub użytkowanych jako ozdobne)

który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa.

 

Definicja materiału siewnego

Zgodnie z art. 3 pkt. 19 Ustawy, obrót oznacza oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostawę materiału siewnego lub inny sposób dysponowania tym materiałem, z wyłączeniem materiału siewnego przeznaczonego do:

1)       oceny i kontroli,

2)       przerobu, uszlachetniania i pakowania,

3)       innych celów niż siew i sadzenie,

4)       celów naukowych, doświadczalnych i hodowli roślin

 

Materiałem siewnym w rozumieniu ustawy są rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji (przeszczepienia oczka, czyli pąka liściowego) lub innego sposobu rozmnażania roślin, które spełniają wymagania odnośnie wytwarzania i jakości. Chodzi o:

1)       nasiona roślin rolniczych i warzywnych, które podlegają przepisom o wytwarzaniu i jakości,

2)       bulwy ziemniaka

3)       rośliny i ich części, w tym podkładki (ukorzenione rośliny), zrazy (szlachetne elementy szczepu), wstawki (fragmenty pędów wszczepiane jako łączący element), oczka lub nasiona,

4)       które są przeznaczone do rozmnażania i produkcji nasion sadowniczych (bez winorośli)

5)       rośliny i ich części, w tym podkładki, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin warzywnych,

6)       nasiona, części roślin lub rośliny, w tym podkładki, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin ozdobnych lub wykorzystywanych w celach ozdobnych

7)       sadzonki i szczepy ukorzenione, pędy jednoroczne i pędy niezdrewniałe, podkładki oraz zrazy, przeznaczone do rozmnażania i produkcji winorośli

Zgłoszenie wprowadzenia do obrotu materiału siewnego

Powyższy przepis oznacza, że sadzonki ziół w rozumieniu ustawy oznaczają materiał siewny. Zgodnie z Ustawą, 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym należy dokonać zgłoszenia w wojewódzkim inspektoracie ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania (w przypadku przedsiębiorców). Natomiast jeżeli Użytkowniczka nie zarejestruje działalności, może rozpocząć obrót materiałem siewnym jako dostawca i wówczas należy zgłosić taki zamiar do w wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa:

1)       wpisuje zgłaszającego, prowadzącego obrót materiałem siewnym:

  • przedsiębiorcę – do ewidencji przedsiębiorców,
  • rolnika – do ewidencji rolników,
  • dostawcę – do ewidencji dostawców,

2)       wydaje zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej ewidencji.

Zaświadczenie zawiera numer podmiotu, wynikający z danej ewidencji, do której podmiot został wpisany i jest formalną podstawą do prowadzenia tej działalności.

 

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia

Należy dodać, że rejestracji nie muszą dokonać takie podmioty, które dostarczają wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym małe ilości roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w sposób inny niż w ramach sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość lub które dostarczają wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym małe ilości nasion, innych niż nasiona wymagające świadectw fitosanitarnych.

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie jest konieczne szczegółowe doprecyzowanie pojęcia „małe ilości roślin”, gdyż wskazana forma sprzedaży, tzn. realizowana bezpośrednio i charakter nabywcy roślin (użytkownik ostateczny) determinują skalę produkcji/działalności tego podmiotu. Natomiast umowa zawarta na odległość, to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. W efekcie rolnik lub inny producent roślin zwolniony jest z konieczności rejestracji w PIORiN w przypadku gdy wyłącznie bezpośrednio dostarcza małe ilości sadzonek, roślin, kwiatów czy bylin użytkownikom ostatecznym. Sprzedaż na straganach, na giełdach kwiatowych lub bezpośrednio w gospodarstwie na rzecz konsumentów jest zatem zwolniona z obowiązku rejestracji.

 

Kontrola dotycząca zarekwirowania mieszanek ziołowych

Jeżeli natomiast chodzi o uprawnienia Izby Aptekarskiej do zarekwirowania mieszanek ziołowych wskazujemy, że ogólne zasady kontrolowania przedsiębiorstw opisane są w ustawie Prawo przedsiębiorców. Według artykułu 47 kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku branży farmaceutycznej kontrole mają raczej charakter prewencyjny i wynikają z realizacji zadań Inspekcji Farmaceutycznej wymienionych w ustawie Prawo farmaceutyczne w artykule 108. Przedsiębiorca musi zostać powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie jej wymaga ponownego zawiadomienia.

Zawiadomienie o zamiarze kontroli powinno zawierać oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli, imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. W momencie, gdy do apteki wkroczy inspektor WIF, musi okazać upoważnienie oraz legitymację służbową. Na tym etapie przedsiębiorca winien zostać też pouczony o swoich prawach i obowiązkach.

W naszym serwisie dostępny jest obszerny poradnik dotyczący handlu hurtowego i detalicznego ziołami oraz innymi produktami roślinnymi. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: Handel hurtowy i detaliczny ziołami oraz innymi produktami roślinnymi medycznymi i prowadzenie ziołolecznictwa oraz usług towarzyszących jako działalność gospodarcza w kraju. - mikroPorady.pl - Biznesowe wsparcie z najlepszej strony

 

Pamiętaj!
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Akty prawne:

1) Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 129).
2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2031 z 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy rady 69/464/EWG, 74/647/ EWG, 93/85/ EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.Urz.UE. L Nr 317, str. 4).
3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.).

 

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT