Porady eksperta

Susz konopny na polskim rynku

Użytkownik serwisu w treści przesłanego zapytania wskazał, że zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wprowadzeniem na polski rynek produktów opartych o susz konopny.

W tym zakresie zadał pytania o obowiązujące go w zakresie planowanej działalności uwarunkowań prawnych związane z działalnością o takim charakterze, w szczególności kwestie o charakterze administracyjnoprawnym, dotyczące formy otwarcia działalności oraz relacji konopi z produktami o charakterze leczniczym.

Konopie dopuszczalne przez polskie prawo

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami, dalej jako „Ustawa”) w Polsce możliwy jest obrót „konopiami włóknistymi”, przy czym podmiot planujący zajęcie się działalnością o takim charakterze zobligowany jest do wypełnienia warunków wskazanych w Ustawie.

Konopie włókniste wedle wskazanej w Ustawie definicji opisane zostały jako: „rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę” (art. 4 ust. 5 Ustawy). Obrót konopiami włóknistymi podlega osobnym, bardziej liberalnym, zasadom niż ma to miejsce w przypadku konopi o innych właściwościach.

Co istotne, zgodnie z postanowieniami Ustawy uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby ściśle określonych celów. Konkretnie zaś Umowa wskazuje, że może być ona prowadzona odpowiednio: na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa (art. 45 ust. 3 Ustawy). Należy zastrzec, że uprawę konopi stanowić będzie każda postać takiej działalności niezależnie od jej powierzchni (art. 4 ust. 28 Ustawy).

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie odpowiednie zezwolenia wydanego w przedmiocie uprawy (art. 46 ust. 2 Ustawy). Zezwolenie dotyczące uprawy konopi włóknistych wydaje w takich sprawach wójt (odpowiednio burmistrz bądź prezydent miasta), który właściwy jest ze względu na miejsce położenia uprawy konopi. Organy te sprawują również później nadzór nad funkcjonowaniem upraw konopi włóknistych w zakresie ich zgodności z treścią wydanego zezwolenia.

Na gruncie Ustawy przewidziana została sankcja związana z prowadzeniem upraw konopi niezgodnie z prawem. Mianowicie zgodnie z Ustawą, ten kto wbrew jej przepisom uprawia konopie włókniste podlega karze grzywny.

Dodatkowo działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji może być prowadzona przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie marszałka województwa.

Status konopi innych niż włókniste

Co do zasady uprawa konopi innych niż konopie włókniste jest zabronione (jak stanowi ust. 45 ust. 4 Ustawy). Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 63 ust. 1 Ustawy). Analogicznej karze podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy zbiera ziele konopi innych niż włókniste (art. 63 ust. 2 Ustawy), przy czym trzeba mieć na uwadze, że w tym przypadku przez „ziele konopi” uważa się każdą naziemną część rośliny konopi(pojedynczą lub w mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego).

Zgodnie jednak z art. 33 ust. 1 Ustawy ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste, jak również żywica konopi innych niż włókniste, mogą stanowić jednak surowiec farmaceutyczny, który przeznaczony jest do sporządzania leków recepturowych. Taka sytuacja jest jednak możliwa dopiero po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Takie pozwolenie wydaje się na okres pięciu lat.

Forma działalności gospodarczej

Opisane regulacje prawne nie przewidują wobec przedsiębiorcy skonkretyzowanych obowiązków dotyczących prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej w narzuconej mu formie prawnej.

W konsekwencji to przedsiębiorcy pozostawiona zostaje decyzja jaką formę prowadzenia swojej działalności związanej z obrotem suszem konopnym wybierze. W zakresie dostępnych dla niego możliwości należy wskazać tutaj jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną (nieposiadającą osobowości prawnej), spółką osobową (np. spółkę jawną) bądź spółkę kapitałową (chociażby spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) – w zależności od specyfiki struktury planowanej działalności.

Należy mieć jednak na uwadze, że co do zasady działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (tak wskazuje art. 17 ust. 1 Prawa przedsiębiorców) oraz uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, jeśli planowana działalność będzie ich wymagała (mając na uwadze art. 41 ust. 1 Prawa przedsiębiorców).

Porada została przygotowana przez prawników Kancelarii Gessel, Koziorowski Sp. k.

Podstawa prawna (stan na dzień 23.10.2020 r.):

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 z późniejszymi zmianami).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny