Porady eksperta

Rozpoczęcie działalności nierejestrowej w zakresie szkolenia dla nauczycieli

Użytkowniczka zwróciła się do nas z zapytaniem, czy działalność polegająca na szkoleniu nauczycieli może być prowadzona w formie działalności nierejestrowej. Wskazała, że miesięczny przychód z działalności wynosi 1440 zł brutto. 
 

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów:

Na początek należy wyjaśnić, czym jest działalność nieewidencjonowana. Działalność nierejestrowa, potocznie nazywana firmą na próbę jest działalnością nieewidencjonowaną, której prowadzenie nie wymaga rejestracji w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz w GUS. Jest to drobna działalność zarobkowa, przy prowadzeniu której trzeba jednak ponosić podatek dochodowy. Chodzi o drobną sprzedaż bądź drobne usługi.
 
Możliwość prowadzenia firmy na próbę została wprowadzona w dniu 30 kwietnia 2018 roku przez ustawę Prawo przedsiębiorców. Działalność nieewidencjonowana polega na tym, że można ją prowadzić w bardzo prosty sposób, bez konieczności dopełniania zbyt wielu formalności. Definicja tego rodzaju firmy została zawarta w art. 5 ust 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym nie jest działalnością gospodarczą działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowa jest dobrym pomysłem, aby wypróbować niemalże każdy pomysł na biznes. Wyjątkiem jest działalność, do której prowadzenia konieczne jest uzyskanie koncesji, licencji, zezwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. W przypadku działalności polegającej na szkoleniu nauczycieli nie ma wymogu uzyskania zezwolenia, dlatego jak najbardziej można podjąć działalność nierejestrową.

Prowadzenie firmy na próbę nie zwalnia jednak z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów. Przychody z prowadzenia działalności nierejestrowanej nie są zwolnione od podatku. Działalność nierejestrowa co prawda nie podlega obowiązkowi odprowadzania okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy, ale osiągane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów powinny zostać wskazane w rocznym zeznaniu PIT-36. Przychody z działalności nierejestrowanej zalicza się do tzw. „innych źródeł” przychodów i w ramach tego źródła ujmuje w rocznej deklaracji podatkowej. Mogą to być dodatkowe przychody z tytułu umów zlecenia czy też o dzieło. Firmę na próbę można opodatkować jedynie na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy na zasadach ogólnych odprowadzamy w wysokości 17 % uzyskanego dochodu, po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku. W sytuacji, w której dochód przekroczy kwotę 85 528 zł, podatek dochodowy wyniesie 32% dochodu.

Prowadząc Firmę na próbę, co do zasady nie ma obowiązku do ponoszenia podatku VAT. W takiej sytuacji obowiązuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Prowadząc więc działalność nierejestrową oczywistym jest, że nie przekroczymy wskazanego wyżej limitu. Prowadząc działalność nierejestrową niema również obowiązku opłacania składek ZUS.

Jest kilka wymogów, które należy łącznie spełnić, aby rozpocząć prowadzenie firmy na próbę. Można prowadzić działalność nieewidencjonowaną, jeżeli:

  • jesteśmy osobą fizyczną,
  • nie prowadziliśmy działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
  • miesięczny przychód z działalności nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 roku wynosi ono 2800 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1400 zł).

Przekroczenie ustawowego limitu - chociażby o 40 zł, jak w przypadku Użytkowniczki – zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 Prawa przedsiębiorców, skutkuje tym, że działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. Wtedy należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami, które krok po kroku opisują co zrobić już od pierwszego dnia rejestracji firmy: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy? - mikroPorady.pl - Biznesowe wsparcie z najlepszej strony oraz Wybór formy dzialalności - mikroPorady.pl - Biznesowe wsparcie z najlepszej strony.      

Jeżeli zaś zastanawiasz się, jak pozyskać środki na „rozkręcenie biznesu” zapoznaj się z poniższą instrukcją: Wybór formy opodatkowania, przy prowadzeniu działalności gospodarczej - świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, jak wcześniej z tytułu umowy o pracę - mikroPorady.pl - Biznesowe wsparcie z najlepszej strony.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień 02 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j.)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. )
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296 t.j. ).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny